Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 سه-شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ برابر با ۱۹ مارس ۲۰۱۹
هدف از درج آرشیو اسناد تاریخی آشنا كردن خوانند گان سایت با مواضع این سازمان در دوره قبل از انقلاب و سال های ۵۷ تا ٦٠ می باشد.
اين آرشيو خواننده را با قوت و ضعف های خطی مشی اتحاديه کمونيست های ايران در مقاطع مختلف آشنا می کند و مصالح ارزشمندی را برای پژوهش گران تاريخ چپ فراهم می کند.
سازمان انقلابیون کمونیست (مارکسیست- لنینیست) در سال ۱۳۴۹ توسط عده ای از دانشجویان کمونیست ایرانی در ایالات متحده ی آمریکا ایجاد شد. رفیق جانباخته سیامک زعیم رهبر برجسته ی این گروه بود. پیش از تاسیس این گروه، وی دارای مشی گواریستی بود اما تحت تاثیر انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریائی در چین سوسیالیستی با افکار مائوتسه دون آشنا شده و مائوئیست شد و همراه با رفقایش، سازمان انقلابیون کمونیست (م ل) را بر مبنای دفاع از اندیشه مائوتسه دون ایجاد کرد. این گروه خود را بخشی از جنبش نوین کمونیستی ایران می دانست؛ جنبشی که در گسست از حزب توده ایران بوجود آمده و شوروی را غیر سوسیالیست و سرمایه داری می دانست.
کمونیست ارگان مرکزی این گروه بود. اولین شماره ی نشریه ی کمونیست به تاریخ شهریور ماه ۱۳۴۹درآمد که در صفحه اول اعلام می کند، ‹‹به مثابه ارگان سیاسی یکی از سازمان های مارکسیستی- لنینیستی ایران در خدمت پیشبرد انقلاب ایران و جنبش نوین کمونیستی ایران است.›› شماره ی نخست نشریه در شمال کالیفرنیا (برکلی) نوشته و منتشر شد. در این شماره مقاله ای تحت عنوان ‹‹سبک کار اپورتونیستی را انتقاد و طرد کنیم›› تمایز این سازمان را با دیگر جریان های طرفدار اندیشه مائوتسه دون توضیح می دهد.
کمونیست در ۲۸ شماره منتشر شد و آخرین شماره اش به تاریخ شهریور ۱۳۵۵ است. سازمان انقلابیون کمونیست در سال ۱۳۵۵ (1976) در اتحاد با ‹‹گروه پویا›› (به رهبری رفیق جانباخته حسین ریاحی) اتحادیه کمونیست های ایران را بوجود آورد. از آن پس، ارگان مرکزی این تشکیلات با نام حقیقت منتشر می شد و نشریه ی تئوریک آن که گاها به شکل کتاب جیبی در می آمد کمونیست نام گرفت. كمونیست تئوریك در دو شماره همراه با یك ضمیمه منتشر شد.  
 انقلابيون کمونيست م.ل _ جزوات 
  پیدایش سرمایه داری   صدر ما، هوشی مین
  مبانی تئوریک رویزیونیسم مدرن   مارکسیست – لنینیست ها و مشی چریکی. رفیق سیامک زعیم
  کرنش به خودرویی   خطاب به دانشجویان میهن پرست
  کالا، کار. سلسله مقالات آموزش اقتصاد برای کارگران. دفتر سوم. اردیبهشت 1354   جنبش کارگری ایران (تاریخچه و بررسی مختصر)
  توطئه هجوم پاییزی امپریالیسم، مرتجعین و رژیم محمدرضا شاه را علیه انقلاب مسلحانه ظفار و عمان در هم شکنیم!   استثمار کارگران. سلسله مقالات آموزش اقتصاد برای کارگران. دفتر اول. اسفند 1353
  سخنی با پویندگان انقلاب ایران (انتقادی بر مشی چریکی). پویا   آنچه در برابر ماست
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑ���شتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در