Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 سه-شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ برابر با ۱۹ مارس ۲۰۱۹
هدف از درج آرشیو اسناد تاریخی آشنا كردن خوانند گان سایت با مواضع این سازمان در دوره قبل از انقلاب و سال های ۵۷ تا ٦٠ می باشد.
اين آرشيو خواننده را با قوت و ضعف های خطی مشی اتحاديه کمونيست های ايران در مقاطع مختلف آشنا می کند و مصالح ارزشمندی را برای پژوهش گران تاريخ چپ فراهم می کند.
هدف از درج آرشیو اسناد تاریخی آشنا كردن خوانند گان سایت با مواضع این سازمان در دوره قبل از انقلاب و سالهای ۵۷ تا ٦٠ می باشد.
اين آرشيو خواننده را با قوت و ضعف های خطی مشی اتحاديه کمونيست های ايران در مقاطع مختلف آشنا می کند و مصالح ارزشمندی را برای پژوهش گران تاريخ چپ فراهم می کند.
اولین شماره ی حقیقت ارگان اتحادیه کمونیست های ایران اول مهر ۱۳۵۵ انتشار یافت. شماره ی اول حقیقت می نویسد که سازمان انقلابیون کمونیست (م ل) و گروه پویا پس از یک دوره فعالیت مشترک و هم کوشی های ایدئولوژیکی- سیاسی و رسیدن به برداشت و اندیشه ی واحدی از مسائل و وظایف مقابل جنبش انقلابی ایران در تیرماه سال ۱۳۵۵ تصمیم به وحدت کامل گرفتند.
در همین شماره گفته می شود که هدف نشریه حقیقت، ‹‹... افشای بیرحمانه ی رژیم سلطنتی و بیدادگری امپریالیسم و عمالش در ایران، یاری رسانیدن به نشر آگاهی سوسیالیستی در میان طبقه ی کارگر و تسریع بیداری دموکراتیک و ضد امپریالیستی مردم ایران و مجاهدت در راه حل مسائل جنبش انقلابی و شتاباندن فرآیند وحدت ایدئولوژیکی، سیاسی و سازمانی کمونیست های ایران است. اتحادیه کمونیست های ایران در عین حال می کوشد همراه با نشریه نام برده � ولی هرچند ماه یکبار � یک مجله ی سیاسی و تئوریکی نیز در خدمت هدف های بالا به همان نام کمونیست انتشار دهد. اتحادیه کمونیست ها ی ایران مهمترین وظیفه ی کنونی جنبش را سازمان دادن یک تشکیلات انقلابی، منضبط، پنهان و همه جا گسترده در ایران دانسته در این راه همه کمونیست ها و همرزمانی را که از لحاظ ایدئولوژیکی و برنامه های با ما همداستانی دارند به همکاری و هم سوئی فرا می خواند.››
۲۷ شماره ی حقیقت در خارج کشور انتشار یافت. از شماره ی ۲۸ (اردیبهشت ۱۳۵۸) تا شماره ی ۱۵۹ (۶ اردیبهشت ۱۳۶۱) در ایران منتشر و در اقصی نقاط کشور پخش می شد.  
 اتحاديه کمونيست های ايران _جزوات 
  وحدت. مسئله مرکزی و محوری. نیروهای م – ل   1- «مجلس خبرگان» هر چه کرده خلاف ... 2- مبارزه برای استقلال و آزادی ... 3- «مجلس خبرگان» با تصویب قوانین... (22 آبان 1358)
  1- شاه جلاد باید مسترد گردد ... 2- قطع نفوذ امپریالیسم آمریکا ... 3- قطع کشتار خلق کرد و عرب ... 4- افتخار بر نفت گران ایران ... (23 آبان 1358)   مرگ بر دو ابرقدرت آمریکا و روس و نوکرانشان
  این ارتش همان ارتش کودتای 28 مرداد است.   ما به همراه خلق دلیرمان خواستاریم. 17 آبان 58
  درباره تئوری رویزیونیستی سه جهان   شوروی کنونی: یک کشور سرمایه داری و امپریالیستی
  گزارشی از سومین شورای اتحادیه کمونیست های ایران   سلسله مقالاتی در افشای «کمیته مرکزی حزب توده» و شوروی کنونی
  درباره راهپیمایی روز قدس   در پیرامون جزوه «در پاسخ یک سکوت» و نویسنده اش
  پیام اتحادیه کمونیست های ایران به مردم غیور ایران   پاسخی به نبرد خلق. «شوروی سوسیالیستی» حربه ای علیه سوسیالیسم
  اکنون نوبت آمریکاست   نابود باد امپریالیسم آمریکا
  مهدی علوی شوشتری دانشجوی مبارزی که جاودانه شد   طرز تهیه و کار با مواد منفجره
  بحث در مسئله ارضی پاسخی به نقد «مبارزین راه آرمان کارگر»   ضمیمه کمونیست. به یاد رفیق مائو تسه دون. نشریه تئوریک – سیاسی اتحادیه کمونیست های ایران. دوره 2، شماره 1 بهمن 1355
  کار برای بیکاران   جرگه «خبرگان» محفلی تحمیلی بر خلق ما
  1- ملاحظاتی درباره انحراف تروتسکیستی در انقلاب دموکراتیک و ملی 2- درباره نظرات انحرافی ...3- التقاط و بی اصولی ...4- فداییان خلق (اقلیت) ...5- نفی لنینیسم، پایه ...6- نگاهی به ...7- پیرامون مواضع مجاهدین ... 8- فداییان اکثریت در ...   انتخابات ریاست جمهوری در پرتو انصراف کاندیدای سازمان
  اعدام کودتاگران!   «دموکراسی ناقص». بررسی سال های 1320-1332 دفتر 1. م.ا. جاوید
  دستور العمل درباره تقویت بدون و بهبود فنون تیراندازی (آوریل 1930)   دو ستاره از آسمان انقلاب ایران جاودانه شدند
  گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در