Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 
   جنبش انقلابی انترناسیونالیستی (ریم)
   کمون پاريس
   شوروی
   چين
   سایر
 جنبش بین المللی کمونیستی  شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ برابر با ۱۶ فوريه ۲۰۱۹

تشکیل جنبش انقلابی انترناسیونالیستی (ریم) Revolutionary Internationalist Movement در مه 1984 رخداد مهمی در جنبش بین المللی کمونیستی بود. 8 سال پیش از آن، سرنگونی دولت سوسیالیستی در چین و احیای سرمایه داری در آن کشور بحران بزرگی در جنبش کمونیستی بین المللی (ج ک ب) آفریده بود. بخش بزرگی از احزاب جنبش نوین کمونیستیِ شکل گرفته در دهه 1960 از مواضع کمونیستی انقلابی خود عقب نشینی کرده بودند. برخی از آنان حتا این واقعیت را کنار گذاشته بودند که شوروی علیرغم حفظ نام سوسیالیسم به یک قطب سرمایه داری امپریالیستی تبدیل شده است. تئوری های اثبات شده ی مائوتسه دون در مورد علل احیای سرمایه داری در یک کشور سوسیالیستی و ضرورت ادامه ی انقلاب تحت دیکتاتوری پرولتاریا حتا در میان احزاب و سازمان های طرفدار «اندیشه مائو»، دفن شده بود. برخی از آنان تبدیل به دنباله روان چین سرمایه داری شده بودند، تعدادی دیگر سوسیال دموکرات شده یا کاملا مضمحل شده بودند.
در واقع احزاب متشکل در ریم در آن دوران خود پیشروترین احزاب انقلابی کمونیست بودند. اما این مجموعه نیز مجموعه ای ناموزون بود که درک های متفاوت از علم و ایدئولوژی کمونیسم در میان شان هویدا بود. شاخص ریم حفظ و تثبیت دستاوردهای موج اول انقلاب پرولتری بود؛ موجی که با انتشار مانیفست کمونیست توسط مارکس و انگلس آغاز شد و با احیای سرمایه داری در چین تمام شد. فرمولبندی «مارکسیسم لنینیسم مائوئیسم» بیان فشرده ی حفظ و تثبیت دستاوردهای موج اول شد. در واقع ریم حلقه میان موج اول انقلاب های سوسیالیستی و موج دوم بود که در حال شکل گیری است. این جنبش بر اساس پلاتفرمی به نام بیانیه ریم تاسیس شد و دارای مرکزیتی جنینی به نام «کمیته ریم» بود. نشریه ای به نام جهانی برای فتح نیز تحت تاثیر آن منتشر می شد که تا سال 2006، شمار آن به 32 رسید و متوقف شد.


بیانیه ریم با صراحت خط تمایز مارکسیسم و رویزیونیسم را روشن کرد و گفت اگر در زمان لنین قبول یا عدم قبول دیکتاتوری پرولتاریا مرز تمایز تعیین کننده میان مارکسیسم و رویزیونیسم بود، امروز این اصل را باید تعمیم داد به قبول ادامه ی انقلاب تحت دیکتاتوری پرولتاریا به عنوان ضرورتِ ممانعت از احیای سرمایه داری در کشور سوسیالیستی و حفظ آن بر جاده ی پیشروی به سوی کمونیسم. این بیانیه وظیفه و ضرورت وجودی سازمان ها و احزاب کمونیست را رهبری انقلاب و استقرار کشورهای سوسیالیستی با هدف برقراری کمونیسم در سراسر جهان دانست. با این چشم انداز، تحلیلی از اوضاع جهانی داد. در دهه ی 1980 اوضاع جهانی با رقابت افسارگسیخته میان بلوک های امپریالیستی مختلف (یکی به رهبری ایالات متحده آمریکا و دیگری به رهبر شوروی) و تدارک جنگ جهانی با هدف باز تقسیم جهان میان سرمایه داران جهانخوار رقم میخورد. این بیانیه انتقادهای مهمی از رهبری جنبش کمونیستی در دوران کمینترن (استالین) کرد، بر گسست های مائو از اشتباهات استالین و مدل ابتدائی سوسیالیسم که در شوروی برقرار شده بود تاکید گذاشت. این بیانیه به اشتباهات مائوتسه دون نیز انتقاد کرد – از جمله در زمینه ی نداشتن سیاست تشکیل انترناسیونال کمونیستی پس از انحلال کمینترن.
در سال 1991 در «جلسه گسترده کمیته ریم» سند دیگری به نام زنده باد مارکسیسم- لنینیسم- مائوئیسم را به بیانیه ریم افزود و تحلیل ریم از اوضاع جهانی را به روز کرد زیرا اوضاع جهان نسبت به سال 1984 تغییرات شگرفی کرده بود. بلوک کشورهای سرمایه داری به رهبری سوسیال امپریالیسم شوروی فروپاشیده بود و دوران جدیدی در روابط قدرت بین المللی به ظهور رسیده بود. کمیته ریم در عرض بیش از بیست سال، با تلاش فکری و عملی عظیم به تشکیل احزاب وسازمان های مارکسیست-لنینیست- مائوئیست جدید و تقویت احزاب موجود در ریم یاری رساند. این کار عمدتا به صورت جمعبندی از تجارب احزاب مختلف و انتقال آن به دیگران، کمک به روشن تر و صحیح تر شدن خط فکری و برنامه هایشان در زمینه ی انقلاب در کشور مربوطه و مشخصا کمک به آغازِ جنگ خلق در هر آنجا که شرایط عینی و ذهنی برایش فراهم است، انجام شد. به طور مثال، وجود ریم در شرایطی که انقلاب ایران و مشخصا نیروهای کمونیست شکست سختی خورده بودند به اتحادیه کمونیستهای ایران (سربداران) کمک کرد که بر روی اصول کمونیسم انقلابی پابرجا بماند و در پرتو آن به جمعبندی از تجارب خود پرداخته و پیشروی کند.
در اواخر دهه ی 1980 و دهه ی 1990 کارزارهای جهانی علیه کمونیسم شدت گرفت. ریم نقش مهمی در برافراشته نگاه داشتن کمونیسم در سراسر جهان داشت. مجله ی جهانی برای فتح نقش ویژه ای در این زمینه بازی کرد. وجود انقلاب های پیشرفته چون پرو و نپال که توسط احزابِ ریم رهبری می شدند به ریم کمک کرد که مسئله کسب قدرت سیاسی و استقرار دولت های پرولتری را برای جنبش کمونیستی بین المللی به صورت موضوعی جاری و جدی طرح کند و جایگاه آن را به عنوان وظیفه ی مرکزی همه ی سازمان ها و احزاب کمونیست در جهان تقویت کند و به این ترتیب خلاف جریان غالب در جنبش چپ جهان که این وظیفه ی مرکزی را به بایگانی سپرده اند حرکت کند.
با وجود آن که این دو انقلاب به پیروزی نهائی نرسیدند اما بسیاری از مسائل و مشکلات مربوط به روند سرنگونی دولت های قدرتمند طبقات بورژوا و امپریالیست (راه انقلاب) و روشن کردن خصلت دیکتاتوری \دموکراسی پرولتاریا را و جمعبندی از تجارب دولت های سوسیالیستی قرن بیستم را نیز تبدیل به وظیفه ای اضطراری کردند. اختلاف خطی در مورد این موضوعات نقش تعیین کننده ای در صف آرائی های سیاسی و ایدئولوژیک ریم که در نهایت به انشعاب عملی در آن ختم شد بازی کردند.
در سال 2007 با غلبه خط رویزیونیستی بر کمیته مرکزی حزب کمونیست نپال (مائوئیست)، فرآیند انقلاب در آن کشور متوقف شد. غلبه رویزیونیسم بر این حزب ضربه بزرگی به اتحاد سیاسی و ایدئولو&#