Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 
   باب آواکیان و آر سی پی
   حزب کمونیست ایران م.ل.م
   نقد و پاسخ در باره سنتز نوين
 نوسازی جنبش کمونیستی  جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸ برابر با ۰۷ ژوئن ۲۰۱۹

شورش محرومان و ستمدیدگان علیه نظام بی رحم سرمایه داری سراسر جهان را در بر گرفته اما جنبش کمونیستی در وضعیتی است که قادر نیست در راس این شورش ها قرار گرفته و رسالت خود را در سازمان دادن انقلاب آگاهانه ی پرولتاریا و ستمدیدگان کشورهای مختلف بر عهده بگیرد. این در حالی است که فقط انقلاب کمونیستی راه نجات بشریت از چنگال نظام سرمایه داری است. جنبش کمونیستی بین المللی بعد از شکست هائی که با احیای سرمایه داری در شوروی سوسیالیستی (1917-1953) و چین سوسیالیستی (1949-1976) صورت گرفت، هنوز نتوانسته به  موضع تعرض بازگردد. پاسخ به این چالش در مرکز «سنتزنوین تئوری های کمونیستی» قرار دارد.

160 سال پیش مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست اعلام کردند که پرولتاریا هیچ ندارد از دست بدهد جز زنجیرهایش اما جهانی برای فتح دارد. این بیانیه، اصول یک تئوری راهگشا را به عنوان راهنمای مبارزه پیش گذاشت. 25 سال بعد، اولین تلاش برای انجام انقلاب پرولتری در پاریس رخ داد. 50 سال بعد یک پیشرفت واقعی حاصل شد و اولین انقلاب سوسیالیستی در روسیه تحکیم شد. این روندِ انقلابی در چین پی گرفته شد. انقلاب در سال 1949 به قدرت رسید و 17 سال بعد مائوتسه دون که رهبر آن انقلاب بود یک «انقلاب در انقلاب» را رهبری کرد؛ انقلابی که «انقلابِ کبیرِ فرهنگیِ پرولتاریائی» نام گرفت. بعد از فوت مائوتسه دون یک کودتای ضد کمونیستی در چین رخ داد و کسانی که درجریان انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریائی در کنار مائو ایستاده بودند دستگیر یا اعدام شدند. سیاست هائی به عمل گذاشته شد که انقلاب فرهنگی علیه‏شان مبارزه کرده بود و سرمایه داری احیاء شد. احیای سرمایه داری در چین به سال 1976 در واقع شاخص پایان یافتن مرحله ی اول انقلاب های کمونیستی شد که از زمان انتشار «مانیفست کمونیست» آغاز شده بود. امروز هیچ کشور سوسیالیستی در جهان موجود نیست و مردم سراسر جهان، بدون آنکه اکثریت نسبت به آن آگاه باشند، بار سنگین این واقعیت را هر روز احساس می کنند.

سوال  اینجاست که تغییر این وضع و پیشرویِ دوباره در گرو چیست؟ چگونه مرحله ی جدید انقلاب را بازگشائی کنیم؟ باب آواکیان (رهبر حزب کمونیست انقلابی آمریکا و از رهبران برجسته ی جنبش کمونیستی بین المللی) در طول سه دهه ی گذشته تلاش کرده است به این شرایط و چالش های آن پاسخ گوید. این تلاش ها به سنتزنوینی از تئوری های انقلاب کمونیستی منتهی شده است؛ فرآیندی است که هنوز در جریان است. سنتزنوین تئوری های کمونیستی بر دستاوردهای انقلاب های سوسیالیستی پیشین و دیدگاه های درخشان رهبران و متفکرین آن انقلاب ها متکی است. اما نقدی علمی از اشتباهات آن انقلاب ها نیز هست. بخش مهمی از این نقد، نقد آن نظریه ها و متدهائی است که راهگشای اشتباهاتِ گذشته شدند. در نتیجه ی این تلاش ها، چارچوبه های مارکسیسم غنی تر، منسجم تر و علمی تر شده و در نتیجه تبدیل به دفاعی قدرتمند، علمی و الهام بخش از مارکسیسم شده است. این چارچوبه ی تئوریک بدون شک از درون تئوری های پیشین بیرون آمده و بر روی آنها بنا شده است. اما این پیشرفت شامل گسست از درک های قبلی و تجربه ی قبلی نیز هست. و این یک جنبه مهم از سنتز نوین را تشکیل میدهد. سنتزنوین بر ماتریالیسم دیالکتیک مارکس تا مائو استوار است. اما از جنبه های فرعیِ متافیزیکیِ رسوخ یافته در آن نیز گسست میکند.

اسنادی که در این بخش ملاحظه می کنید، ترجمه آثار و سخنان باب آواکیان و حزب کمونیست انقلابی آمریکا در باره سنتز نوین است. حزب کمونیست ایران (م.ل.م) در اسناد مهمی به شناساندن سنتزنوین پرداخته و تلاش می کند نقش فعالی را در این فرآیند تکاملی داشته باشد. در این بخش اسناد و نوشته های حزب کمونیست ایران (م.ل.م) در رابطه با سنتزنوین نیز بازتاب می دهیم. بخشی نیز اختصاص یافته است به «پرسش و پاسخ در باره سنتزنوین».

 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در