Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 

 جان باختگان  چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷ برابر با ۲۰ فوريه ۲۰۱۹

  آنانكه در زندگی مظهر جامعه نوين بودند و در مرگ بذر آن

كمونيستهای انقلابی پيشروان و رهبران آگاه طبقه كارگرند. آنها در جريان نبرد طبقاتی گداخته و آبديده گشته اند. آگاهی و تهور، گذشتن از منافع شخصي، سازش ناپذيری در برابر دشمن و پايداری بر اصول و آرمانهای انقلابی آنها را مظهر جامعه نوين ساخته است. و اگر در ميدان جنگ انقلابی زير شكنجه يا در مقابل جوخه اعدام يا مرگ در راه بشريت ستمديده روبرو شوند، آنرا قهرمانانه می پذيرند. جانباختن كمونيستهای انقلابی افشاندن بذر جامعه نوين است.

در راه نبرد برای كمونيسم، همواره افرادی در صحنه مبازره ظهور می يابند كه بيش از ديگران در اين راه تلاش كرده و تاثيرات كيفيتا عميقتری بر جای می گذارند. اينها آميزه ای از استواری بر اصول كمونيسم و قدرت بكارگيری اين علم و توان هدايت و هماهنگ ساختن مجموعه نيروهای آگاه طبقه را در خود فشرده كرده اند و به مفهومی خود بهترين و روشنترين بيان جهانبيني، سياست و ايدئولوژی پرولتاريا هستند. اينها رهبرانی كمونيست اند كه زندگی و حركت انقلابی شان به نمونه و سرمشقی برای تمام كمونيستها و كارگران و خلقهای ستمديده تبديل می گردد، و در عين حال اين زندگی و حركت خود از پراتيك و تجربه انقلابی توده ها و آنچه آنها به پيشروان می آموزند سرچشمه گرفته است.

در مورد ليست زير:

جانباختگان اتحاديه کمونيست ها و عده ای ديگر از جانباختگان راه رهائی بشريت

اين ليست شامل اسامی و زندگينامه كليه رفقای جانباخته اتحاديه كمونيستهای ايران (سربداران) نيست. برای كامل كردن آن به كمك شما نياز داريم. اگر از رفقائی كه نام شان در اين ليست است، اطلاعات بيشتری داريد، اگر رفقائی را می شناسيد كه اسم شان در اين ليست نيست، يا اگر عكسهائی از رفقا در اختيار داريد، حتما ما را در جريان بگذاريد تا بتوانيم زندگی پربار اين عزيزان را به سرمشقی برای نسل جوان انقلابی بدل كنيم. 

بسياری از رفقائی كه نام شان در ليست زير موجود است پس از مدتی اسارت در زندانهای رژيم جمهوری اسلامی ايران اعدام شدند. اكثريت اين رفقا تا به آخر قهرمانانه مقاومت كردند و در مقابل رژيم كوتاه نيامدند. در عين حال در رابطه با برخی ديگر ، ما با درجات متفاوتی از مقاومت و ضعف روبرو بوديم. ما هنوز از جزئيات برخورد تك تك اين رفقا در زندانهای رژيم باخبر نيستيم. اينكه اين دسته از رفقای اسير در زندانها و در آخرين نبردشان چه انتخابی كردند و مسئوليت های انقلابی خود را بطور كامل و تا به آخر پيش بردند و آنگونه كه شايسته بود عمل كردند يا خير به معنی انكار خدماتی كه آنان قبل از دستگيری در راه انقلاب و مردم انجام دادند، نيست. آنها آن خدمات را با انتخاب آزادانه و آگاهانه خويش انجام دادند. يعنی در شرايطی كه با موقعيت اسارت تحت شكنجه های وحشيانه جسمی و روانی متفاوت است. به همين دليل اينان نيز، نامشان در دفتر جانباختگان راه رهائی طبقه كارگر و توده های ستمديده ثبت شده است.

 فریبرز لسانی  قاسم زمانپور  بيژن بازرگان
 منصور قماشی  سیامک زعیم  به ياد رفيق ناصر قاضی زاده ( کاک آزاد)
 نادر اسلامی  محمد فرهادی کشکولی  مالک آذری
 محمود آزادی  عبدالرحمان آزمايش  علی اصغر آيت الله زاده
 سيدعبدالرضا ابراهيمی  كامران فرادتی  غلامحسين ابوالقاسمی
 حسن ابوالقاسمی  نرگس اثنی عشری  جهانگير احمدگل تپه
 محمد احمدی  فرشته ازلی  كاظم اسدالله زاده
 مسعود اسدی  جمشيد اصالت  حشمت اسدی پور(مجتبي)
 محمدرحيم اكبرپور  هادی افتخاری  حسن (اکبر) اصفهان
 رستم اكبرپور  ابراهيم عماره  بيژن اميری (شوان)
 اصغر امیری(پرويز)   فريبرز اميری (كورش)  حسن امیری (جلال)
 خليل اميری  سوسن اميری(سحر)  ايرج امينی
  محمد امين اسدى  شهرام امينی  حميد اهوازی
 مجيد اهوازی  بابا احمدی  رضا بدر
 بيژن  بازرگان  محمود بلوردی  منوچهر بهادری
 کيانوش بهادری  ناصر بهرامی  بهروز (بهزاد گيلان)
 جعفر بيات  عبدالرحيم بيگله  فريدون پرتويی
 جمشيد پرند  پرويزی  محمد پویید(يوسف)
 رحيم تحويلی  نازنين جاويد  نسرين جزايری
 حسن حاتم نژاد  البرز جاوری شهنی  قاسم حاتم نژاد
 حميد حيدرنژاد  علی چهار محالی  ناصر توفيقيان
 محمد توكلی  مرتضی تهرانی  رحيم تحويلی
 شكرالله احمدی  رحمت الله چمن سرا  مسعود حيدری
 نادرخدامراد پور  امير حيدری نژاد  فريدون خرم روز
 فرح خرم نژاد  صادق خباز   حمیدرضا خیابانی
 غلام عباس درخشان  سياوش خرم روز  رسول خرميان
 حميد راج پوت  ابوالقاسم خنجری  بهرام دوانی
 مسعود دوستی  علی رجايی  بيژن رحمتی
 علی رحمانی  رستم رحمانی عباسی  رحيمی
 پرويز رحيمی  حسين تاجمير رياحی  كامبيز روح شهباز
 بهنام رودگرمی  مرتضی رهبر  امین اسدیان
  صدری رياحی  فرخ زارع  علی ساری
 مجتبی سلیمانی  غلامرضا سپرغمی  فرزاد ستوده
 فرهنگ سراج  فريدون سجاد  ابوالفضل سليمی
 سهيل سهيلی(يوسف گرجی)  احمد سينا  فرامرز سمنانی
 فريدون سراج  صلاح الدین شمس برهان  فريد سريع القلم
 ایرج شیرعلی فوری  داریوش صابر  اسعد شرهانی نژاد
 قاسم صراف زاده  كامران صمیمی  قربانعلی شكری
 اسد شيرانی  ايرج شيرعلی فوری  ضیا ابوالمنافی
 سيروس عباسی فر  عبدالرضا صادقی  حسين عطائی
 فریدون علی آبادی  جلسه يادبود كامران صمیمی  رهام ضرغامی
 شاپور عالی پور(امين)  بهروز غفوری  روزبه غفوری
 حسين فاضلی  بهروز فتحی  بيژن فتاحی
 نوذر عالی پور  ضياء عبدمنافی  كاظم عدلو
 فرامرز فرزاد  علی علی زاده  تورج علی ملايری
 يدالله فتحی  فروهر فرجاد(فرخ)  ناصر قاضی زاده ( کاک آزاد)
 بهرام قدك  محمد فرهادی(رالا)  شمال فريدون
 اميد قماشی  منصور قماشی  اسكندر قنبرزاده
 احمد فردوس(حيدر)  محمود گرگی پور  بهناد گوگوشويلی
 هاشم مازندرانی  حجت محمد پور (اميرجنوب)  پیروت محمدی(اسماعيل)
 رسول محمدی(محمد)  وريا مدرسی  علی فردوس(بابك)
 خليفه مردانی(ابراهيم)  قادر (صلاح انبار)  داوود قربانی
 محمد علی مسعودی  صفر قريشوندی  تيمور كاويانی تاش
 محمد كاشانی  حشمت رضا محمديان  مسعود مدی
 صادق مرزان كلاهی  كامران مزدايی  روزبه منافی
 قدرت مسيحا  علی مشاعری  محمد معادی
 عبدالله ميرآويسی(عبه سنندج)  مصطفی معادی  محمدعلی معمارنژاد
 مصطفی مكارم شيرازی  مصطفی ملك محمدی  صادق موسوی
 خيرنساء نورمحمدی(منير)  مهرداد مهرپور  محمد رضا وثوق
 رضا ميرحسينی  محمد صادق يزدان پناه  ميرهاشمی
 ذبيح الله ناصرنژاد  اصغر نقدی  كيومرث نوذری
 عيدی محمد نوروزی  غلام همتيان  بهزاد يزدانی
 سيروس يزدانی  اصغر يقينی  جواد يقينی
 تورج علی ملایری  آزاد از کمونيست های برجسته هند  کامران منصور(منوچهر)
 على رضا سپاسى به قلم رفیق تراب حق شناس  فرزاد کمانگر  ابراهيم كايپاكايا
 جانباختگان حزب کمونیست پرو در شورش زندان ال فرونتون  چیان چین  آنان ده تن بودند
 نامه یک رفیق آمریکایی در مورد رفیق جمشید پرند  دو روز پیش از اعدام (احسان فتاحیان)
در باره ما 
تاريخجه حزب
برنامه حزب
اساسنامه حزب
کنگره ها و پلنوم ها
جان باختگان
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در