Print  |  close
همه بایستی بر ضد این جنایت علیه بشریت اعتراض کنیم!

همه بایستی بر ضد این جنایت علیه بشریت اعتراض کنیم!���

 

������� جمهوری اسلامی همیشه تلاش کرده از مبارزات مردم فلسطین سوءاستفاده کند و اسرائیل را بهعنوان رقیب منطقهای تحت فشار قرار دهد. از سوی دیگر جمهوری اسلامی طوری وانمود میکند که انگار در جهان اصلا کسی نمیدانست فلسطین کجاست و صهیونیسم چیست. کافیست به تاریخ رجوع کنید و ببینید که دفاع از فلسطین و مبارزه علیه اسراییل از سال 1968 بخشی از جنبش جهانی دانشجویی و جوانان از آمریکا تا هند بوده است. چین سوسیالیستی تحت رهبری مائوتسه دون (1976-1949) هرگز حاضر نشد موجودیت اسراییل را بهرسمیت بشناسد. کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی که تحت رهبری گروههای چپ و کمونیست بود، جنبشهای جوانان و دانشجویی در اروپا و آمریکا از حامیان بزرگ جنبش فلسطین بودند و مشروعیت اسراییل را در سطح جهانی از بین برده و مردم جهان را آگاه کرده بودند که به قول باب آواکیان، بزرگترین ظلمی که بعد از هولاکاست (کشتار میلیونها یهودی در کورههای آدمسوزی هیتلر) به مردم یهود شده، تشکیل دولت اسراییل بوده است. جنبش جهانی در دفاع از فلسطین و مبارزه مردم علیه اسراییل در دهه 1960 و 1970 چنان بود که سازمان ملل متحد در سال 1974 مجبور شد به �سازمان آزادیبخش فلسطین� کرسی �ناظر� بدهد و یک سال بعد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دهم نوامبر 1975 قطعنامه شماره 3379 را تصویب کرد که اعلام میکرد �صهیونیسم شکلی از نژادپرستی و تبعیض شدید است�. اما این مصوبه در سال 1991 در سازمان ملل پس گرفته شد. یعنی درست 12 سال بعد از این که بهاصطلاح روز قدس در جهان راهاندازی شده بود. اصلا با دوستانی مثل جمهوری اسلامی و حزبالله لبنان که در جنوب این کشور مقاومت مردم فلسطین را مثله مثله میکردند، فلسطینیها نیازی به دشمن نداشتند!

جمهوری اسلامی جنبش سکولار فلسطین را دینی کرد. آرمان فلسطین را که پس گرفتن سرزمین دزدیده شدهشان بود �قدسی� و �الهی� و تبدیل به جنگ میان ادیان کرد و به این ترتیب به دولت دینی اسراییل مشروعیت داد.

در مورد خیانتها و جنایتهایی که جمهوری اسلامی و حزبالله لبنان و جنبش امل علیه مبارزات مردم فلسطین مرتکب شدهاند میتوان هزاران صفحه قلم زد.

 

 

کشتار فلسطینیان توسط دولتِ نژادپرست اسرائیل بیش از 60 کشته و بیش از 2700 زخمی فقط در یک روزبه جای گذاشت!

طی بیش از هفت هفته از شروع اعتراضات مردم فلسطین دست کم 120 نفر توسط مزدوران ارتش اسرائیلبه قتل رسیدند!

 

فاشیستهای مسیحی به رهبری پنس معاون ترامپ و با همکاری صهیونیستهای افراطی هم در اسرائیل و هم در آمریکا سالها بود که از دولت آمریکا میخواستند پایتخت اسرائیل را به اورشلیم منتقل کنند. مکانی که همه میدانستند که باعث خشم مردم فلسطین میشود. فاشیستهای مسیحی که بسیار شبیه بنیادگرایان اسلامی هستند و در انتظار چیزی شبیه �بازگشت مهدی موعود�، بر این باورند که استقرار دولت یهودیان در اورشلیم قدم مهمی در راه �بازگشت دوباره مسیح� میباشد. اینها بدین منظور در مراسمِ � تعهد نشان دادن� برای انتقال سفارت آمریکا حاضر شدند و در همان زمان نیروهای نظامی اسرائیل، فلسطینیان را 70 کیلومتر آن سو تر به خاک و خون کشیدند. یکی از این فاشیستها، در آن مراسم علیه همه مذاهب دیگر موعظه کرد و در عین حال گفت که تنها ترامپ است که در سمتِدرست خدا قرار گرفته است!

تظاهرات اعتراضی فلسطینیان از چندین روز پیشتر آغاز شده بود و انتقال سفارت اسرائیل به اورشلیم هم زمان شد با سالگرد اعلام استقرار کشور اسرائیل در 70 سال پیش که به �روز نکبت� موسوم است. یعنی روز اعلام کشور اسرائیل بر پایة کشتار و آواره کردن فلسطینیان و با همکاری دولت استعماری انگلیس.

پیش از مراسم �انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم�، طی هفت هفته متوالی هزاران فلسطینی که عمدتا پناهندگان و آوارگان بودند در صحرای خشک در کنار سیم خاردارهای مرز سرزمین اشغالی دست به تظاهرات زدند. زمانی که ارتش بیرحماسرائیل با آخرین مدل سلاحهای مرگبار به تظاهرات حمله کرد، جوانان رزمنده فلسطینی با تنها سلاح خود یعنی تیرکمان و سنگ یورش جنایتکاران را پاسخ گفتند. تک تیراندازان ارتش اسرائیل بیش از 60 نفر رافقطدر یک روز به قتل رساندند و بیشتر از 2700 نفر را مجروح کردند. این تعداد کشته در یک روز بیش از تعداد کشتههای اعتراضات هفت هفته مردم فلسطینی در مرز غزه اسرائیلبود. تا این لحظه بیش از 120 نفر در مجموع از زمان آغاز تظاهرات هفت هفتهای مردم فلسطین بهدست مزدوران اسرائیلی به قتل رسیدهاند.

در این میان در عین این که افکار عمومی جهان از این کشتار بیرحمانه به خشم آمده و آن را در صدها اعتراض خیابانی و صدور بیانیه محکوم کردند، داستانسرایی و دروغ پردازیهای صهیونیستهای فارسی زبان و توجیهگرایان ناسیونالیست و نژادپرست ایرانی حیرتانگیز بود. آنهابا این توجیه که اعتراضات مردم فلسطین را حماس و حکومت ایران تحریک کرده و مردم فلسطین قصد عبور از مرز و انجام عملیاتِ انتحاری در اسرائیل داشتهاند، از محکوم کردن جنایات ارتش و دولت اسرائیل سرباز زده و به حقیرترین شکل ممکن به کمونیستها و آزادیخواهان واقعی که همیشه در کنار ستمدیدگان و علیه دو پوسیده امپریالیسم و بنیادگرایی دینی از نوع اسلامی و صهیونیستی و مسیحیاش هستند حمله کردند. در زمره نمایندگان صهیونیست‌‌های فارسی زبان منشه امیر سردبیر رادیو اسرائیل بود که با بیشرمی کامل در برنامه بی بی سی فارسی اعتراضات مردم فلسطین را تخطئه کرد و سرکوب خونین و جنایت ارتش اسرائیل را حق سردمداران دولت راست افراطی نتانیاهو دانست.

از سوی دیگر جمهوری اسلامی که در رقابت میان تبهکاران منطقه فعلا مورد بی مهری امپریالیسم آمریکاقرار گرفته طبق معمول گذشته تلاش بسیار کرد تا اعتراضات مردم فلسطین برای بازپسگیری سرزمینشان را شکل دینی داده و چند دهه جنایت و به راه انداختن جنگ میان مذاهب را جایگزین مبارزه مردم فلسطین برای رهایی کند و مبارزات این مردمرا بازیچه دست اهداف حکومتی خود قرار دهد. فاشیستهای اسلامی جمهوری اسلامی آن روی سکه فاشیستهای مسیحی همچنان بر طبل جنگ میان مذاهب و ادیان مختلف، میکوبند.

مردمی که در روز 14 مه (24 اردیبهشت) این چنین بیرحمانه توسط ارتش اسرائیل کشتار شدند، چه کسانی هستند؟ اینها انسانهایی هستند که چند دههدر زندانی به نام نوار غزه اسیر شدهاند. نوار غزه بزرگترین زندان بدون سقفِ جهان نامیده میشود. زندانبانانِ این زندان در خانههای لوکس در مناطقی که از همین مردم دزدیده شده سکنی گزیده و نام کشور اسرائیل را بر آن گذاشتند که بر پایه نسلکشی فلسطینیان بهوجود آمده. اینان مردمی هستند که از مسافرت آزادانه حتی برای دیدن بستگانشان و یا برای تحصیل و کار منع شدهاند. انسانهایی که در محاصره بوده و هر روزه تا مرز مرگ پیش میروند. نوار غزه همیشه به این خاطر در معرض کمبود مواد غذایی بهخصوص برای کودکان قرار دارند. فقط سه ساعت در روز برق دارند و کمبود دارو و امکانات پزشکی بیداد میکند روزمره زندگی مردم را تهدید میکند. بیش از دو ملیون نفر از مردم محبوس در این شرایط هستند. جایی که تنها حدود 240 کیلومتر مربع وسعت دارد.

اینها مردمی هستند که در هفت هفته گذشته راهپیمایی متهورانه �راهپیمایی بزرگ بازگشت� را به پیش بردند و تا حد �مرز� و فیالواقع سیمهای خاردار زندانِ بهشدت نظامی، پیش رفتند. آنان خواستار بازگشت به سرزمینهای دزدیده شده در زمان استقرار کشور اسرائیل شدند.

مردم فلسطین که با این حملات کشتار جمعی روبهرو هستند در میان میلباردها نفر قربانی سیستم سرمایهداری امپریالیستی در سراسر جهان هستند. زندگی و حالا مرگشان فریادی علیه این سیستم است و نیاز به سرنگونی این سیستم را طلب میکنند.

ما در اعتراضات غزه شجاعتِ مردمی را میبینیم که زندگی خودشان را برای دستیابی به عدالت از دست میدهند. اما بزرگترین مشکل فقدانِ یک رهبری درست و انقلابی است که درک صحیحی از دوست و دشمن داشته باشد و از میان بردن کل این روابطِ غیر بشری را هدف قرار داده و مردم را بر این اساس سازماندهی و رهبری کند. در غیر این صورت مبارزات دلاورانه و جانفشانیهای مردم، ثمرهای که باید داشته باشد، نخواهد داشت.

این چیزی است که در فلسطین و هر نقطة دیگری از جهان بهاضطرار طلب میشود.

 

کاوه اردلان