Print  |  close
بهنام داعش، بهکام تشدید اسلامگرایی و سرکوب امنیتی

بهنام داعش، بهکام تشدید اسلامگرایی و سرکوب امنیتی

خامنهای دستور �آتش بهاختیار� میدهد!

یک روز پس از حملۀ ارتجاعی اسلامگرایان داعشی به مجلس و کاخ موسوم به �حرم� خمینی که منجر به کشته شدن عدهای از شهروندان غیر حکومتی شد، خامنهای دستور حمله به مخالفان را داد و تهدید کرد بساط سرکوب و اعدام دهۀ شصت را بار دیگر برپا خواهد کرد. وی به دانشجویان حزباللهی رهنمود داد، فعالانه �عقاید� خود را پیش ببرند و در این زمینه به آنان خودمختاری داد و گفت �آتشبهاختیار� هستند و نیازی نیست از مقام بالاتر دستور بگیرند. بهعبارت دیگر، مجوز نیروهای سرکوب امنیتی موسوم به �خودسرها� را صادر کرد. ازآنسو، رئیس قوۀ قضاییه (لاریجانی) در چند خط حسابشده نه علیه �عملیات تروریستی� یا بهقول رهبرش �ترقهبازی� بلکه علیه �الحاد� و �ملحدین� و کسانیکه �عقاید انحرافی� دارند موضعگیری کرد و گفت به آنها رحم نخواهد کرد.

این کارزار ارتجاعیِ سرکوب و خفقان، نتیجۀ عملیات اخیر داعش نیست بلکه پیشاپیش تدارک، دیده شده بود. جناحی که در انتخابات به مقام ریاست جمهوری نرسید، پروژۀ �تشکیلِ دولتِ در سایه� را اعلام کرده بود. �فعال� کردن پایههای ایدئولوژیک حکومت با نطقهای غلیظ علمالهدی در مشهد علیه موسیقی و فاحشه خواندن زنان حجابرنگی توسط امام جمعۀ ساوه همچنین به راه افتادن دستههای زنان حزباللهی در مازندران و نقاط دیگر برای تحمیل �حجاب کامل اسلامی� شروع شده بود. نطق رهبر بر این کارزار ارتجاعی مهر تایید زد و خواستار جهش در آن شد. خامنهای در نطقش برای دانشجویان حزباللهی، غلیظ کردن اسلامگرایی و سرکوب امنیتی را به �استقلال� ربط داد. وی پای سند 2030 یونسکو را وسط کشید و در دفاع از مخالفت خود با آن گفت حتا اگر مضامین �خلاف اسلام� هم در آن وجود نداشت، ضد �استقلال� ایران است چون �در خارج از ایران تدوین شده است�! �رهبر عظیمالشان� عوامفریب، آنچنان در مذمت و سرزنش �سندی که در خارج تدوین شده� حرف میزند که انسان فکر میکند شاید نمیداند همۀ سیاستهای اقتصادی کلان جمهوری اسلامی توسط صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی تدوین میشود. و این واقعیت را فراموش کرده است همین چند سال پیش،اقتصاد اسلامیاش با تحریمهای آمریکا به زانو درآمد. این اسلامگرای عوامفریب، مستاصلانه میخواهد با گفتمان سیاسی (�استقلال�) برای اسلامگرایی بیاعتبار و ورشکستهاش اعتباری دست و پا کند. درهمانحالکه فرمان �آتشبهاختیار� میدهد و تلاش میکند از دانشجویان تهی مغز، ارازل و اوباشی بسازد برای حمله به ابتداییترین آزادیهای مردم در کوچه و خیابان، صحبت از �آزادی� میکند تا مثلا تمایزی میان خودش و داعشیها بگذارد.

باشد تا رهنمودهای صریح سرکوب و اختناقِ خامنهای شیپور بیدارباشی باشد برای کسانیکه فکر میکردند با رفتن پای صندوقهای رای، �ذرهای� این رژیم را بهعقب خواهند راند! دشمن را باید سرنگون کرد و نه انتخاب. تازمانیکه این حقیقت مسلم تبدیل به آگاهی میلیونها نفر نشود این رژیم به تاختوتازهای ارتجاعی خود ادامه خواهد داد. این دور جدید سرکوب و اختناق را باید با مقاومتهای جسورانه پاسخ گفت. نباید اجازه دهیم این رژیم از جنگ و دعوای میان خود با مرتجعین داعش و امپریالیستهای آمریکایی، اعتبار برای خود دست و پا کند. نزاع میان اسلامگرایان حاکم در ایران با امپریالیسم آمریکا و با داعش، هیچ خللی در این حقیقت وارد نمیکند که جملگیِ اینان دشمن مردم ایران، سوریه، عراق و سراسر جهان هستند.

دست جمهوری اسلامی و مرتجعین خاورمیانه و امپریالیستهای آمریکا و روسیه و اروپا از سوریه کوتاه!

فقط مردم سوریه و عراق از راه یک انقلاب واقعی میتوانند داعش و داعشیها را دفن کنند!

یاد و خاطرۀ جانباختگان دهۀ شصت را گرامی بداریم!

زنده باد انقلاب، زنده باد کمونیسم!

حزب کمونیست ایران (م.ل.م)

19 خرداد 1396