Print  |  close
مسئولیت قتل تدریجی رفیق محمد جراحی بر عهده رژیم جمهوری اسلامی است!

 

مسئولیت قتل تدریجی رفیق محمد جراحی بر عهده رژیم جمهوری اسلامی است!

رفیق محمد جراحی فعال کارگری، عضو سندیکای کارگران ساختمان و زندانی سیاسی سابق روز ۱۳ مهر ۱۳۹۶ (برابر با ۵اکتبر ۲۰۱۷) پس از چند سال دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان، درگذشت. این فعال سیاسی و مبارز جنبش کارگری، چندین بار از سوی دولت جمهوری اسلامی به اتهام فعالیتهای سیاسیبازداشت شده بود که در آخرین بار در خرداد ماه ۱۳۹۰ از سوی اداره اطلاعات تبریز دستگیر شد و به ۵ سال زندان محکوم شد. او به همراه رفیق دیرینه اش زنده یاد شاهرخ زمانی دوران زندان خود را بدون مرخصی و تا انتها سپری کرد. نارسایی تیروئید رفیق محمد در زندان و در اثر بی توجهی های مسئولین جمهوری اسلامی به نیازهای پزشکی و مراقبتهای درمانی زندانیان، به سرطان تبدیل شد و در نهایت جان او را گرفت. مسئولین دستگاه قضایی و سازمان زندانهای جمهوری اسلامی حتی با مرخصی پزشکی او پس از عمل جراحی در دوران زندان مخالفت کردند.

مرگ او سند دیگری بر روشهای جدید کشتار و به قتل رساندن زندانیان سیاسی از سوی دولت جمهوری اسلامی است. رژیم ایران چندین سال است که با محروم کردن زندانیان از مراقبتهای به موقع پزشکی و درمانی، اعدامی تدریجی را به زندانیان سیاسی تحمیل می کند. مرگ اکبر محمدی، هدی صابر، سیامک پورزند، رفیق شاهرخ زمانی و رفیق محمد جراحی و آسیبهای جدی دیگر زندانیان سیاسی مانند علی رضا رجایی، زینب جلالیان و غیره همگی گواه بر اراده ای هدفمند و برنامه ریزی شده در اعمال این محرومیتهای درمانی و بهداشتی و فشارهای جسمی و روحی بر زندانیان سیاسی است.

یاد رفیق محمد جراحی مبارز خستگی ناپذیر و فعال حقوق کارگران و زحمتکشان تا همیشه زنده و درخشان است و پروژه و پروسهٔ جان باختنش، لکه تاریک دیگری در پرونده جنایتها و آدمکشی های دولت مرتجع بورژواها و اسلامگرایان ایران است.

مرگ بر جمهوری اسلامی!

گرامی باد خاطره رفیق محمد جراحی

زنده باد، زنده باد کمونیسم!

حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)

مهر ۱۳۹۶/اکتبر ۲۰۱۷