Print  |  close
بی آبی مردم ایران برای عده ای قلیل نان دارد!

در باره مبارزه مردم خرمشهر و آبادان

بی آبی مردم ایران برای عده ای قلیل نان دارد!

 

کل کشور در معرض بی آبی و خشک شدن است. نه فقط طبیعت، بلکه زندگی میلیون ها ایرانی در حال نابودی و به خطر افتاده است. اعتراضات اخیر مردم خرمشهر و آبادان و ناسالم بودن آب آشامیدنی، خشک شدن رودخانه ها و دریاچه ها و نابودی تالاب های ایران که سبب نابودی انواع حیوانات و کل اکولوژیشده است همهنتیجه سیستم سرمایه داری جهانی و سیاست های حاکمیت 40 ساله این رژیم است.

طی چند روز گذشته مردم خطه جنوب بخصوص خرمشهر و آبادان در اعتراض به وضعیت نابسامان و شوری آب به طور شبانه روزی دست به اعتراضات گسترده ای زده اند. همچون گذشتهتنها پاسخ رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی فرستادن عوامل سرکوب گرش به این منطقه بوده است. مردم و بخصوص جوانان خشمگین با سردادن شعارهایی نظیر "توپ تانک فشفه آخوند باید گم بشه" و "مرگ بر خامنه ای" به درستی کلیت این نظام را به چالش گرفته اند. در اعتراضات اخیر شهر خرمشهر تا کنون عده ای زخمی، دستگیر و یک نفر کشته شده است. همچون اعتراضات دی ماه سال گذشته "اصلاح طلبان" حکومتی به کمک برادران "اصول گرا" و کل نظامشان آمده اند. مصطفی تاج زاده در توییتی از مردم خشمگین و معترض خوزستان خواسته که مردم "همدلی مقامات و تلاش آنان را ببینند." مردم به درستی جواب توئیت آقای تاجزاده را داده اند و گفته اند: "آب اصلاحات نیست که وعده دویست ساله بدین" و باید به ایشان و همدستان جنایت کارشان یک بار دیگر شعار مردم در دی ماه 1396 یادآور شد که "اصلاح طلب، اصول گرا دیگه تمامه ماجرا".

سد سازی که طی سی سال گذشته تنها 600 سد ساخته شده و علیرغم عوامل زیان بار این مسئله دولت 13 سد دیگر را دست دارد، طرح انتقال آب بین حوضهای که توسط کارشناسان محیط زیست مورد انتقاد قرار گرفته است و منجر به خشک سالی بیش از 85% ایران شده است هیچکدام زنگ خطری برای حاکمان نبوده است، چرا که اگر مردم آب ندارند اما برای عده محدودی نان دارد. رژیم برای حل مشکل آب در برخی مناطق دست به انتقال آب از منطقه ای به منطقه دیگر زده است و این امر نه تنها مشکل آب را حل نکرده بلکه سبب تضاد مردم مناطق مختلف با یکدیگر شده است. در اعتراضات دی ماه سال گذشته ما شاهد تظاهرات طولانی کشاورزان استان اصفهان بودیم که به شدت از کمبود آب در رنج هستند. بیشترین قربانیان اعتراضات سال گذشته از شهرهای دورود، تویسرکان و قهدریجان بودند. بی آبی سبب افزایش بیکاری و فقر بیشتر مردم شده است.

شورش خطه جنوب، ادامه مبارزات مردم در دی ماه 96 است که از دروغ ها و وعده و عیدهای کل حاکمیت به تنگ آمده و دنبال راه چاره دیگری هستند. بی شک مبارزات اقشار مختلف جامعه از کارگران گرفته تا معلمان و کشاورزان و زنان و ملیت های تحت ستم و مبارزه برای نجات محیط زیست محرک مبارزه مردم خرمشهر و آبادان و سایر بخش های جامعه است.

همان طور که در بیانیه انقلاب حزب آمده است: "جمهوری اسلامی باید برود و این ضرورتی است که باید پاسخ بگیرد. اما این که این رژیم چگونه و توسط چه کسانی سرنگون خواهد شد و جای آن را چه حکومتی خواهد گرفت، روشن نیست. دو رشته تضاد در هم تنیده‌اند و به نقطۀ جوش رسیدن آن‌ها، موجودیت جمهوری اسلامی را به طور جدی تهدید می‌کند: یکم، تضاد جمهوری اسلامی با اکثریت مردم که در شعار همگانیِ �مرگ بر جمهوری اسلامی� در خیزش دی ماه 1396 در سراسر کشور طنین‌افکند و دوم، تضاد آن با امپریالیسم آمریکا که در برنامۀ رژیم ترامپ/پنس برای بی‌ثبات کردن و در نهایت سرنگونی جمهوری اسلامی فشرده می‌شود... روند نابودی محیط زیست که در جمهوری اسلامی تبدیل به روند کشتار هر روزۀ مردم شده است، هرگز توسط نیروهایی که امروز کابینۀ ترامپ/پنس به عنوان بدیل در مقابل جمهوری اسلامی روی میز قمار خاورمیانه�ایِ خود می‌گذارد، متوقف نخواهد شد. حتا خودِ ترامپ منکر این واقعیت است کهمحیط زیست در حال نابودی است و شواهد غیرقابل انکار دانشمندان محیط زیست را �دروغ‌پردازی� می‌خواند. "

بند توقف روند نابودی محیط زیست بیانیه حزب کمونیست ایران (م ل م) تاکید میکند که: "علت نابودی محیط زیست در نظام سرمایه‌داری خود کارکرد این نظام است و قانون �گسترش بیاب یا بمیر� که ناشی از آنارشی تولید و رقابت سرمایه‌های رقیب است. سرمایه‌داری مستغلات دولتی و سپاهی و خصوصی دست در دست سرمایه‌داری امپریالیستی، بی‌وقفه جنگل‌ها، ساحل دریاها و زمین‌های کشاورزی را بلعیده و محیط زیست را به طرز غیرقابل ترمیم نابود می‌کند. در رأس این فعالیت‌های اقتصادی ویرانگر خود خامنه‌ای و سپاه پاسداران و آخوندهای نمایندۀ ولی‌فقیه قرار دارند. دست همۀ این‌ها باید از طبیعت ایران و محیط زیست کوتاه شود."

این جامعه در آستانة تحولات بزرگ است. جمهوری اسلامی در شیب تندِ سقوط قرار گرفته. بحران اقتصادی و سیاسی عمیقتر شده و موقعیت بینالمللی و منطقهایاش شکنندهتر از هر زمان. همه چیز باید تغییر کند و مبارزه مردم ایران و امروز مردم خرمشهر و آبادان بخشی از این جریان تغییر است. اما این تغییر اگر سمت و سوی روشن، آگاهانه، نقشهمند و سازمانیافته نداشته باشد، تغییری مثبت به حالِ اکثریت مردم نخواهد نداشت.

این وظیفة ما کمونیستهاست که آگاهی و شناخت از ریشة همة بلاهایی که به سر مردم در سراسر جهان و در ایران میآید را به میان آنها برده، علمِ رهایی (علم کمونیسم نوین) را بیپروا و پیگیر تبلیغ و ترویج کنیم، آلترناتیو(دولت سوسیالیستی نوین) جامعه رها شده از ستم و استثمار که شایسته کل بشر است را در برابر این نظامِ طبقاتی و پوسیده و راه رسیدن به چنین جامعهای را ترسیم کنیم. این وظیفه ماست که علمِ انقلاب و رهایی را با مبارزاتِ مردم پیوند بزنیم، سازماندهی کنیم و سیلابهای خروشان مبارزاتِ قهرمانانة مردم را در مسیر یک انقلاب واقعی به پیش برانیم.

درود بر مبارزات مردم خرمشهر و آبادان!

مرگ بر جمهوری اسلامی ایران!

پیش به سوی ایجاد جمهوری سوسیالیستی نوین ایران!

حزب کمونیست ایران ( م ل م)

دهم تیرماه 1397