Print  |  close
چرا فاجعه طبیعی تبدیل به فاجعۀ اجتماعی می شود؟

زلزله کرمانشاه

چرا فاجعه طبیعی تبدیل به فاجعۀ اجتماعی می شود؟

 

زلزله ای که از نظر ریشتر شدیدترین زلزلۀ ربع قرن اخیر در ایران است، یک فاجعۀ طبیعی است اما تبدیل به فاجعه ای اجتماعی شده و علاوه بر ویرانی و اندوه از دست رفتگان، خشم زیادی را برانگیخته است. مقامات جمهوری اسلامی �تسلیت� می گویند و وعده می دهند اما در عمل، اولین کارشان نظامی و امنیتی کردن منطقه است. در یکی دو هفتۀ پیش از زلزله، مردم این منطقۀ مرزی دست و دلبازیِ رژیم در تامین امکانات رفاهی وسیع برای مسافران راهیِ راهپیمایی ارتجاعی اربعین در کربلا و نجف رادیده بودند و اکنون امکانات دولتی قطره چکانی از راه می رسد. اگر پتو، دارو و غذا و آب توسط مردم کرمانشاه، روانسر و جوانرود و شهرهای دیگر با شکستن محاصرۀ پاسداران به دست مردم نمی رسید، بسیاری از سرما و گرسنگی و بیماری تلف می شدند. مردمی که برای کمک و همبستگی شتافته اند علاوه بر محاسبۀ نیازهای مردم زلزله زده باید حساب محاصره و سرکوب سپاه و نیروهای محسوس و غیر محسوس امنیتی را هم بکنند. ننگ و نفرت بر رژیمی که در یک فاجعۀ طبیعی، مهمترین دغدغه اش ممانعت از شورش احتمالی مردم، سد کردن سیل همبستگی به سمت مصیبت دیدگان و اولین حرکتش، صف آرایی نظامی و امنیتی در منطقۀ زلزله زده است.

مردم عصبانی اند و انگشت اتهام را به درستی به سمت رژیم گرفته اند. رهبر و دیگر آخوندهای حاکم، این بار جرات نکرده اند اعلام �نماز وحشت� و استغاثه و توبه به �درگاه خدا� کنند. چون می دانند تاریک اندیشی دینی نه تنها دیگر قادر به خنثی کردن و جهت دادن به عصبانیت مردم نیست بلکه حکم نفت پاشیدن روی خشم مردمی را دارد که در کارخانه و مدرسه و خیابان، رژیم را با لقبی که شایستۀ آن است می خوانند: �دزدها، آدمکش ها، دروغ گوها�. دروغ گویی را با کم اعلام کردن ارقام کشته ها و مصدومین شروع کردند. حسن روحانی و معاونش انگشت اتهام را به سمت �معماری غلط� مسکن مهر گرفتند و می کوشند اتهام را از کلیت دولت و نظامشان به سمت �معماری غلط� بچرخانند. کل این دولت با تمام جناح های اصولگرا و اصلاح طلبش در این جنایت شریکند. در قتل عاممردم در بم و رودبار و سایر حوادث طبیعی، کدام دولتها مقصر بودند؟ اما در ده ها روستایی که در اثر زلزله با خاک یکسان شده و بیشترین کشته ها را داده اند، مسکن مهری در کار نبود! بله بنیان های مسکن مهر پوسیده است و بر دزدی و عوامفریبی جناحی از این رژیم قرار دارد اما پوسیدگی و خصلت ارتجاعی و ضد مردمی کلیت این رژیم هزاران بار بیشتر از زلزله های هفت ریشتری از مردم این کشور و مردم منطقه قربانی گرفته است. طبیعت کار خود را انجام می دهد مسئله اینجا است انسان که خود بخشی از طبیعت است چه کاری انجام می دهد و چگونه باید به این تناقض پاسخ دهد. تا زمانی که منطق سود در مناسبات میان انسان ها حاکم است باید منتظر تلفات انسانی و مادی بود.

زلزله در کشوری مثل ایران، یک رخداد طبیعی تکراری است و نه استثناء چرا که ایران به لحاظ جغرافیایی بر روی گسل ها قرار گرفته است. در اقتصاد کشوری مانند ایران هر حکومتی چنانچه زلزله را به عنوان تهدید دائمی که باعث کشتار جمعی می شود، به حساب نیاورد و برای به حداقل رساندن ضایعات آن مرتبا تدارک نبیند، حکومتی جنایتکار است. کافی است به تراکم فروشی های شهرداری ها و برج سازی ها و پل سازی های وابسته به سپاه پاسداران و دیگر مراکز اقتصادی حکومتی و دیگر سرمایه داران در سراسر ایران نگاه کنیم. در تهران با ساختن برج ها و پل های عظیم الجثه بر روی گسل های زلزله، زندگی میلیون ها نفر را پیشاپیش به ودیعه گذاشته اند. این رژیم، رژیم طبقه ای است که فقط با افق کوتاه و شکار سودهای لحظه ای سرمایه گذاری و حرکت می کند. برای این رژیم، حفاظت از مردم در مقابل هیچ چیز اهمیت ندارد چه برسد حفاظت از آنها در مقابل زلزله ها. برای این رژیم، مهم نیست که منابع و امکانات و ثروت تولید شده توسط همین مردم، در چند کلان شهر انباشت می شود در حالی که مناطق دیگر به ویژه مناطق ملل تحت ستم، در زمینۀ امکانات گوناگون معیشتی و رفاه، از جمله امکانات حفاظتی در مقابل فجایع طبیعی مانند زلزله و سیل، فقیر و به شدت تهی دست هستند.

بدون سرنگونی این رژیم و استقرار دولت سوسیالیستی بر جای آن، ما همیشه قربانی فجایع طبیعی و در مقابل حرکات طبیعت خلع سلاح و عاجز خواهیم بود. اما در جامعه سوسیالیستی، به علت آن که ابزار تولید (کارخانه، حمل و نقل، ارتباطات، زمین، مواد خام، و غیره) تحت مالکیت یک اقلیت استثمارگر و دولت آن نخواهد بود بلکه جامعه و دولت سوسیالیستی مالکیت اجتماعی همگانی بر ابزار تولید و امکانات و ثروت عمومی اعمال خواهند کرد، منابع و امکانات در خدمت به مردم به کار گرفته خواهند شد و نه در خدمت به سودآوری یک اقلیت استثمارگر و دولت آنها. در جامعه سوسیالیستی، برای به حداقل رساندن تلفات و ضایعات در نتیجۀ رخدادهای طبیعی مانند زلزله، امکانات پیشاپیش و با آینده نگری و با الویت به نقاطی که در رژیم پیشین محرومترین مناطق بودند اختصاص داده خواهد شد. دولت سوسیالیستی، هنگام رخداد زلزله یا دیگر فجایع طبیعی، به اشتیاق مردم به کمک رسانی به مردم مصیبت دیده دامن خواهد زد. بر توده ها و همبستگی آنان تکیه خواهد کرد. بهپزشکان و پرستاران و معماران و مهندسین و هنرمندان و جوانان فراخوان خواهد داد که داوطلبانه به مناطق فاجعه بیایند و تحت یک برنامه ریزی مرکزی، ابتکارات و خلاقیت های خود را برای کمک به بازسازی زندگی مردم به کار برند. جنبش آموزش دادن و فراگیر کردن مهارت های تخصصی به سرعت به راه خواهد افتاد تا داوطلبان غیر متخصص نیز کار آزموده شوند. کلیۀ نهادها ورسانه های دولتی تجارب پیشرفته را در زمینۀ حل معضلاتی که فاجعه طبیعی پیش پا آورده است، آموزش عمومی و همگانی خواهند داد.

در جامعۀ سوسیالیستی آیندهبه جای آنکه فاجعۀ طبیعی تبدیل به فاجعۀ اجتماعی شود، تبدیل به شکوفایی اجتماعی، عمیق تر شدن روابط همبستگی و تعاون اجتماعی و گسترش احساسات انترناسیونالیستی خواهد شد و به بقایای شکاف های طبقاتی و ملی و جنسیتی که میراث جامعۀ قبل است، ضربات بیشتری وارد خواهد آمد. جامعه ما خواهد توانست منابع خود را طوری تخصیص دهد و استفاده کند که هم زندگی مردم بهتر شود و هم به آفریدن جهانی خدمت کند که در آن انسان ها بدون سد و مانع مالکیت خصوصی و تمایزات طبقاتی و خرافه دینی، از طریق تعاونی آگاهانه و داوطلبانه زندگی جمعی و فردی شان راسازمان دهند. ایجاد چنین جامعه ای فقط از یک طریق ممکن است: از طریق انقلاب کمونیستی، در نتیجۀ سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و استقرار دولت سوسیالیستی و ادامه راه برای ریشه کن کردن کلیت نظام طبقاتی/اجتماعی و بنای نظام اجتماعی نوین. این راهی است که حزب ما برگزیده و همۀ کسانی که ازمیان نابودی و آوار به دنبال راهی دیگر و ساختن جامعه ای بنیادا متفاوت می گردند را به آن فرا می خواند.

حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)

۲۳آبان ۱۳۹۶