Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جهان   دوشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ برابر با ۲۰ می ۲۰۱۹                    
 
آشوب در خاورمیانه و بی ثباتی در نظم جهانی یکدیگر را تغذیه می کنند

 

 

متن زیر فصلی از گزارش تحلیلی پلنوم نهم کمیتهی مرکزی حزب کمونیست ایران (م.ل.م) است که در سال 1394 تشکیل شد. این گزارش تحلیلی را به طور کامل در نشریه حقیقت شماره 75 بخوانید.

 

آشوب در خاورمیانه و بیثباتی در نظم جهانی یکدیگر را تغذیه میکنند

 

مشخصهی اوضاع جهانی، آشوب و بیثباتی گسترشیابنده است. خاورمیانه مرکز این آشوب و بیثباتی است که در شکل گسترش جنگهای ارتجاعی و درهم برهم تبارز مییابد. مرتباً بازیگران جدیدی وارد این جنگها شده و مستقیم و غیرمستقیم با یکدیگر درگیر میشوند: از قدرتهای امپریالیستی و دولتهای منطقه گرفته تا ارتشهای بدون دولت. هیچ جبههی جنگ عادلانهی انقلابی که هدفش درهم شکستن این جنگهای ارتجاعی از طریق انجام انقلاب در یکی از کشورهای منطقه باشد، در صحنه حضور ندارد. مقاومت مسلحانهی نیروهای ناسیونالیست در کردستانِ سوریه و ترکیه نیز تبدیل به زیر مجموعهی جنگهای امپریالیستهای غربی در این منطقه شده است.

هرچند مرکز جنگهای ارتجاعی گسترشیابنده در خاورمیانه است اما جهان را تحت تاثیر قرار میدهد. خواه ناخواه دولتهای امپریالیستی را به درون این گرداب میکشاند. قدرت امپریالیستی بودن و قدرت امپریالیستی ماندن بدون داشتن نقشی در این جنگهای گسترشیابنده ممکن نیست. دولتهای منطقه بدون آن که تبدیل به بازیگران ریز و درشت این جنگها بشوند نمیتوانند سرپا بمانند. از سوی دیگر، درگیر شدن در این جنگها گسلهای درون طبقات حاکمهی کشورهای امپریالیستی و کشورهای منطقه و همچنین گسلهای اجتماعی درون هر کشور بزرگ و کوچک را آشکارتر و عمیق تر میکند.

نقل تحلیلی که رفیق آواکیان در این مورد در سال 2006 کرد به جا است:

« ... در جهان امروز (و در شرایط زندگی اکثریت مردم سراسر جهان) پیشاپیش تلاطم و هرج و مرجِ زیادی هست. و دینامیکهایی که اکنون در کارند (دینامیکهایی که اوضاع کنونی عراق و به طور کلی خاورمیانه را به وجود آوردهاند و در هر نقطهی جهان تاثیر میگذارند و پیامدهایی دارند) در هر حال موجب تلاطم و آشوب بیشتری خواهند شد و مردم همه جا را درگیر خواهد کرد تا اینکه بالاخره به این یا آن شکل حل بشود» و «با تمام احترامی که برای جان لنون قائل هستم متاسفانه «به صلح فرصتی بدهید» قادر به حل وضعیتی با این پیچیدگی و حدت نخواهد بود. البته ما میتوانیم و باید با عدهی بسیاری از کسانی که دارای این احساسات صلحطلبانه هستند متحد شویم .... اما همچنین باید با آنها مبارزه کنیم که واقعیت را ببینند که ریشهی این اوضاع کجاست، دینامیکهای این وضعیت چیستند و راه حل اساسی کدام است.

بگذارید روشن بگویم: منافع تودههای مردم در آمریکا و اکثریت بشریت اساساً متفاوت و در تضاد با منافع امپریالیستها است. .... نکتهی من این است که وضعیت بسیار پیچیده است و بسیج تودههای مردم حول منافع اساسیشان و در مقیاس عظیم را با رویکردهای سادهانگارانه نمیتوان انجام داد. و فقط میتوان با درک آنچه در جهان در جریان است، با تمام پیچیدگی آن و چالشهایی که این اوضاع در مقابل ما قرار میدهد و مبارزه برای جذب تودهها با درک صحیح و عملکردن بر مبنای این درک بر بستر و پایهی درک اوضاع و دینامیکهای آن میتوان انجام داد.» (آواکیان – راهی دیگر)

...

در هر حال روند عمده، گسترش تلاطمات، تجاوزات نظامی، ویرانگری جنگهای ارتجاعی، فروپاشی اقتصادها و ساختارهای سیاسی، از جا کنده شدن صدها میلیون انسان و ... است. مساله این است که از درون این بینظمی بزرگ چه نوع نظم و چگونه جهانی بیرون خواهد آمد؟ آیا از درون آن انقلابهای کمونیستی بیرون خواهند آمد یا این روند ادامه یافته و نظم کهنه به شکلی و از درون نابودیهای عظیم و غیرقابل تصور بار دیگر خود را بازسازی و مستقر خواهد کرد.

تشخیص و تعریف روند و جهت عمدهی اوضاع فعلی به معنای آن نیست که اوضاع تغییر نخواهد کرد و بدون تضاد و به شکل خط مستقیم در همین مسیر جلو خواهد رفت. خیر! اوضاع به شدت تضادمند و دینامیک است و اگر از زاویهی انقلابی به آن نگاه کنیم، اوضاع دارای عوامل و خصایلی است که عملکرد یک نیروی کوچک و مصمم کمونیستی انقلابی (یعنی، حزبی که دارای خط سیاسی و ایدئولوژیک صحیح است) بر پایهی نقشه و آماجی روشن، میتواند تاثیرات تصاعدی بر عوض کردن جهت این اوضاع و برهم زدن قطببندی نامساعدِ کنونی داشته باشد و روند انقلاب کمونیستی را تبدیل به روندی تاثیرگذار بر اوضاع جهان کند.

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 آشوب در خاورمیانه و بی ثباتی در نظم جهانی یکدیگر را تغذیه می کنند
 نوشته
 کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست)
 در تاريخ
 2016-07-17
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در