Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جهان   سه-شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ می ۲۰۱۹                    
 
انتخابات آمریکا و امکان انقلاب در آمریکا

 

انتخابات آمریکا و امکان انقلاب در آمریکا

از نشریه «انقلاب» ارگان مرکزی حزب کمونیست انقلابی آمریکا

 

1- دونالد ترامپ در کلیه ی ابعادش (نژاد پرستی، نفرت از مهاجرین، داشتن صفات خوکی که همیشه سرش در طغار فضولات است، دروغ گویی بیمارگونه، تحسین جهل و پشیزی برای حقیقت ارزش قائل نبودن و غیره) تجسم ناب و کامل سرمایه داری آمریکایی است. در نوارهای ویدیویی که از او منتشر شده، اعتراف می کند که حمله ی جنسی به زنان از عادات او است و در این باره فخر فروشی می کند. این نوارها بیان متعفن فرهنگ تجاوز آمریکایی است. اما چیز جدیدی نیست و  با وجود آن که سران حزب جمهوری خواه سعی می کنند این کثافت را از روی صورت خود پاک کنند، اما دونالد ترامپ و رفتار او بخشی از یک مجموعه است.

2- ترامپ توسط حکام این سیستم تقویت شده، مشروعیت یافته و بالاخره یکی از دو کاندیدای اصلی مسابقه ی انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا شده است. پدیده ترامپ بخشی از یک تلاش کلی است برای موجه شمردن یاوه سرایی های نژادپرستانه، فاشیستی و پدرسالارانه. ...

3- هیلاری کلینتون نیز یکی از نمایندگان کهنه کار این سیستم جنایتکار است. در 25 سال گذشته او در هر جنایتی که امپریالیست های آمریکایی مرتکب شده اند شرکت داشته و مغز متفکر برخی از آن ها بوده است – از حبس توده ای سیاهان و لاتین ها و تبدیل نیروی پلیس آمریکا به یک نیروی نظامی، تا جنگ های خاورمیانه، آسیای مرکزی و شمال آفر یقا که جان میلیون ها نفر را گرفته و ده ها میلیون نفر را از خانه و کشورشان آواره کرده است. اسم «آلترناتیو» را روی کلینتون گذاشتن اگر شوخی نباشد، نابود کردن هر گونه امید نسبت به آینده بهتر است. 

4-  این که ترامپ و کلینتون «انتخاب» هایی هستند که سیستم در مقابل مردم می گذارد به خودی خود بیان ورشکستگی کامل و غیر موجه بودن کامل این سیستم است و نشانه ی آن است که در این ماجرا هیچ چیزی به نفع توده های مردم در این کشور یا در سراسر جهان نیست و به جای رای دادن به این سیستم باید آن را سرنگون کنیم.

5- این واقعیت که انتخابات اکنون تبدیل به یک مقابله ی شرورانه و قطبی شده است، حامل چالش های بزرگی است؛ از جمله تشدید سرکوب علیه توده ها و نیروهای انقلابی. اما این برخورد و تقابلِ شدت یافته حامل یک احتمال واقعی دیگر نیز هست: یعنی، برخورد آشکار میان نیروهای مختلف طبقه حاکمه. بروز چنین برخوردی، یک بخش ضروری برای تکامل اوضاع به سوی یک وضعیت انقلابی است -- زمانی که مردم در شمار ده ها میلیون به درون زندگی سیاسی پرتاب می شوند و اگر جنبش برای انقلاب در دوره هایی مانند حال حاضر نفوذ و سازمان خود را ساخته باشد، امکان واقعی برای یک مبارزه ی میلیون نفری برای کسب قدرت می تواند در دستور کار قرار بگیرد. در آن زمان و در دوره ای که به سوی آن نقطه در حرکت است، ما نباید دنباله روی این یا آن دسته از حاکمین ستمگر بشویم. به جای دنباله رو شدن باید از وضعیت کنونی برای ساختن نیروهای انقلابی سود بجوییم. این امر، تعیین کننده است.

با حزب ما همراه شوید. بخشی از کارزار سازمان دهی این حزب بشوید. این کارزار که اکنون در جریان است برای آن است که هزاران نفر را همین امروز برای این انقلاب عضو گیری کند و برای اوضاعی تدارک ببیند که می تواند میلیون ها نفر را برای نبرد نهایی و با شانس واقعی پیروزی رهبری کند.  

 

 حزب کمونیست انقلابی، آمریکا

اکتبر 2016

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 انتخابات آمریکا و امکان انقلاب در آمریکا
 نوشته
 حزب کمونیست انقلابی آمریکا
 در تاريخ
 2016-10-20
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در