Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جهان   سه-شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ می ۲۰۱۹                    
 

سه نکته در مورد انتخابات آمریکا

برگرفته از

October 17, 2016 | Revolution Newspaper | revcom.us

 

نکته اول: ترامپ یک جانور فاشیست است. این خبر جدیدی نیست. ...

 

نکته دوم: دموکرات ها نه تنها بدیل مثبت در مقابل او نیستند بلکه صرفا بر سر ریاست بر همان سیستم جهانیِ غارت و جنایتِ سرمایه داری- امپریالیستی آمریکا رقابت می کنند. ...

 

نکته سوم: به این علت، این یک انتخابات عادی نیست. امکان آن هست که ... پس از انتخابات بحرانی بسیار عمیق تر سربلند کند. تضادهای درون هیئت حاکمه بسیار حاد است اما می تواند حادتر از این ها شود و شکاف های جدی تر ایجاد شود. چنین بحرانی می تواند توده های مردم را به شدت تکان دهد و آنان را از لاکِ روزمره شان بیرون آورد، نگاهشان را عوض کند و آن ها شروع به زیر سوال کشیدن هر آن چه پیش از این برایشان قابل قبول بود بکنند و دست به مقاومت بزنند. ما باید به سرعت از عقب به جلو بیاییم و از هر رخدادی برای تسریع انقلاب استفاده کنیم، توده های مردم را آماده کرده و متشکل کنیم که به این ماجرا از طریق دنباله روی از یکی از جناح های سیستم ستم و استثمار جواب ندهند بلکه با بهره جستن از این اوضاع و ساختن نیروهای انقلاب جواب دهند. این به معنای آن است که باید با اوضاع واقعی روبرو شویم و مبارزه کنیم تا اوضاع را به حداکثر ممکن عوض کنیم ... و برای به وجود آوردن اوضاع انقلابی کار کنیم – اوضاع انقلابی اوضاعی است  که بنا به بیانیه ی «چگونه می توانیم پیروز شویم» این گونه است: اوضاعی که میلیون ها نفر، دیگر حاضر نیستند به سیاق گذشته بر آن ها حکومت شود و مصمم و آماده اند تا همه چیزشان را در خط اول بگذارند تا این سیستم را سرنگون کنند و یک سیستم و حکومت نوین بر اساس قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی را برقرار کنند. وقتی آن نقطه فرابرسد، باید با تمام قوا جلو برویم تا پیروز شویم. از هم اکنون باید فعالانه برای آن کار کرده و آماده شویم. 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 سه نکته در مورد انتخابات آمریکا
 نوشته
 حزب کمونیست انقلابی آمریکا
 در تاريخ
 2016-11-09
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در