Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جهان   دوشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ برابر با ۲۰ می ۲۰۱۹                    
 
یک فاشیست رذل رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شد

اطلاعیه نشریه «انقلاب» ارگان مرکزی حزب کمونیست انقلابی آمریکا

یک فاشیست رذل رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شد

اوضاع به سیاق سابق نخواهد بود. ذره ای توهم در این باره نباید داشت.     

هر مهاجر و زنی، هر سیاه و لاتین آمریکایی، هر بومیِ آمریکایی، مسلمان یا دگر جنس گرا ... هر فردی که ذره ای دغدغه ی کره زمین را دارد، هر فردی در هر گوشه ی جهان که مقداری حسِ ابتدایی عدالت و شفقت دارد، باید آزرده خاطر شده و نگران آینده ای باشد که شباهتی به گذشته نخواهد داشت.  

تمامیت آن چه را ترامپ نمایندگی می کند باید پایین کشید. از همین امروز، باید مقاومت توده ای شروع شود: علیه هر آن چه ترامپ نمایندگی می کند و ضد هر اقدام ارتجاعی که وعده داده است. زمان شجاعت است و نه ناامیدی. زمان مبارزه است و نه عقب نشینی، فرار یا سازش.

دونالد ترامپ وعده داده است «آمریکا را دوباره بزرگ» کند. هیلاری کلینتون جواب داد: آمریکا پیشاپیش بزرگ است. واقعیت آن است که: آمریکا هرگز بزرگ نبوده است. این کشور از ابتدای تاسیس یک کابوس بزرگ بوده است: با برده کردن آفریقایی ها و نسل کشی بومیان آمریکا، دزدیدن سرزمین از مکزیک و جنگ های بی انتها و تجاوز به کشورها و خلق های سراسر جهان و در خود آمریکا به وجود آوردن شرایط وحشتناک برای ده ها میلیون نفر. کابوس آمریکایی واقعی است و به حد وحشتناک تری رسیده است.

اما این نیز یک واقعیت است: ترامپ نماینده ی عجیب سیستمی است که اسم دارد: سرمایه داری- امپریالیسم. و این سیستم فقط یک معنی دارد: فلاکت و وحشت برای اکثریت بشریت. این دلقک خبیث از طریق فرآیند انتخابات به عنوان کاندیدای موجه این سیستم غسل تعمید یافت. سیستمی که این فرد فاشیستِ نژادپرست و ضد زن را موجه می داند، غیر موجه بودن خودش را آشکار می کند. هرگز نباید توهمی به خود راه داد و از هیچ توجیهی برای بی اهمیت جلوه دادن این واقعه استفاده کرد. و این واقعیت که دعوای درون هیئت حاکمه ابعاد حاد و کریه بی سابقه ای به خود گرفت نشان دهنده ی آن است که سیستم با چالش های جدی روبرو و درگیر بحران است. این اوضاع پتانسیل گشایش ها و فرصت های بزرگ برای مبارزه مردم و ایجاد یک جهان بنیادا متفاوت و جدید در بر دارد که باید آن ها را در هوا ربود.

ترامپ نماینده ی این سیستم است و تفاوتش در آن است که آشکارتر از بقیه جنایتکار است. حملات او علیه مردم باید با دیوار مقاومت توده ای مردم مواجه شود. اما نیاز جامعه، بازگشت به وضعیت سابق و ادامه ی همان سیستم بیرحم و جنایت ها و وحشت هایش نیست.  

نیاز ما به وجود آوردن یک جامعه ی بنیادا نوین و یک دولت بنیادا متفاوت است؛ جامعه ای که راه را برای محو کلیه شکل های حاکمیت سرکوبگرانه و ستم گرانه و روابط سلطه و استثمار در سراسر جهان را باز کرده و آن را متحقق خواهد کرد. این جامعه ای است که در قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی تجسم یافته است. این قانون اساسی اثری راهگشا است که باب آواکیان برای جامعه ی آینده تدوین کرده است. آواکیان، معمار کمونیسم نوین و رهبر انقلاب واقعی برای سرنگونی هر چه سریعتر این سیستم است. بیانیه ی کمیته مرکزی حزب کمونیست انقلابی آمریکا از همین نکته اساسی شروع می کند:

« یک انقلاب واقعی به معنای تغییراتی در داخل این سیستم نیست بلکه به معنای سرنگون کردن آن و استقرار یک سیستم بنیادا متفاوت و بسیار بهتر است. سیستم سرمایه داری-امپریالیستی را نمی توان اصلاح کرد. در این سیستم، هیچ راهی برای پایان دادن به بیرحمی پلیس و کشتار مردم، جنگ ها و نابودی مردم و محیط زیست، استثمار، ستم و تحقیر میلیون ها نفر، از جمله زنان به عنوان نیمی از بشریت در اینجا و سراسر جهان وجود ندارد. همه ی این فجایع ریشه در تضادهایی دارند که بخش لاینفکی از کارکر این سیستم و روابط و ساختارهای آن هستند. فقط یک انقلاب واقعی می تواند تغییر اساسیِ ضروری را به وجود آورد.»

اکنون زمان جسارت است. همه باید در خیابان ها باشند و انقلاب را مورد بحث قرار داده و وارد آن شوند.

www.cpimlm.com

وبسایت حزب کمونیست ایران (م.ل.م)

 

,

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 یک فاشیست رذل رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شد
 نوشته
 حزب کمونیست انقلابی آمریکا
 در تاريخ
 2016-11-09
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در