Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جهان   سه-شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ می ۲۰۱۹                    
 
برنامه های ضد نشست G20 در هامبورگ (جولای 2017)

برنامه های ضد نشست G20 در هامبورگ (جولای 2017)

این برنامه ها که توسط گروه ها و سازمان های مختلف ترتیب داده شده اند شامل طیف گسترده ای از فعالیت ها علیه نشست جی 20 است.

1-2 جولای: فستیوال های خیابانی که فعالیت های ضد جی 20 در آن پررنگ است.

3 جولای: سخنرانی عمومی توسط گروه «آموزش ائتلافی بدون بوندسور» در «کلوپ سیاسی b5» در مورد ارتش آلمان (بوندسور)

4 جولای: فراخواندن مردم برای حضور در خیابان های مختلف و اجرای موسیقی و نشان دادن اعتراض خود به نشست جی 20

5 جولای: تظاهرات «رقص شبانه» از ساعت 18

 5 و 6 جولای: نشست همبستگی جهانی. یکی از این دو روز «نشست آلترناتیو» برگزار می شود که عمدتا توسط گروه ATTAC و شماری از ان.جی.او هایی سازماندهی شده است. از آنجا که ترکیب نیروهایی که فراخوان این نشست را داده اند اصلاح طلب و رفرمیست هستند، به نظر می رسد که در این نشست بر علیه سرمایه داری و سیستم صحبتی نخواهد شد. سخنرانان عبارتند از نورای سنجار از Emek party (حزب کار ترکیه)، سرهنگ آمی رایت از جنبش صلح آمریکا، صلاح موسلم از حزب PYD و سخنرانی از «عدالت جهانی اکنون» و هاینریش بول استیفانگ از حزب سبزهای آلمان. برای اطلاعات بیشتر به این سایت مراجعه کنید: solidarity-summit.org

6 جولای: تظاهرات بین المللی ضدسرمایه داری. این تظاهرات توسط ائتلافی از گروه های مختلف تدارک دیده شده که شامل نیروهای خودگردان و ضد فاشیست هستند. فراخوان با عنوان «انتقاد و عمل رادیکال علیه  شرایط پدرسالار و سرمایه داری». این گروه ها نه تنها علیه جی 20 موضع دارند بلکه به سرمایه داری به عنوان مسئول بحران ها و جنگ ها حمله می کنند. این ائتلاف در مورد دروغ ها و توهم قانون گذارانی صحبت می کند که می گویند جی 20 و نهادها و موسساتی نظیر بانگ جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی و ... برقرار کننده صلح و  حقوق بشر و بازدارندگان تغییرات آب و هوا هستند. این گروه ها همچنین به سیاست های ضدپناهجویان و ضدمهاجرت  سران جی بیست معترضند و علیه قدرت گیری جناح راست و نژادپرست اعلام خطر می کنند. برای اطلاعات بیشتر به این سایت مراجعه کنید: g20tohell.blackblogs.org

7 جولای: اعتصاب آموزش. ائتلاف متنوعی شامل اصلاح طلبان، نیرویها ضدفاشیست و گرو های جوانان سندیکالیست به اعتصابات آموزشی یا همان اعتصاب محصلین مدارس و دانشگاه ها فراخوان داده اند. تظاهرات از ساعت 10:30 آغاز می شود. در فراخوان خود به نقش آموزش و شرایط مدارس انتقاد کرده اند همچنین علیه جنگ و مرگ هزاران نفر در مرزها موضع گرفته اند و اعلام کرده اند زندگی خوب برای همه تحت نظام سرمایه داری غیرممکن است. برای اطلاعات بیشتر به این سایت مراجعه کنید: jugendgegeng20.de

7 جولای: بستن بندر. هدف از اینکار مختل کردن نظم عمومی کارها در بندر هامبورگ است. شعار فراخوان دهندگان این طرح «منطق سرمایه داری را خاموش کنید» و «مناطق قرمز را رنگ کنید» است. طبیعتا به دلیل نوع خاص این طرح هنوز جزئیات بیشتری در دسترس نیست.

7 جولای: تظاهرات انقلابی. که در ساعت 19 از ایستگاه Reeperbahn آغاز می شود. سازمان دهندگان آن ائتلاف «به جی 20 وارد شوید» است.

7 جولای: تظاهرات توده رنگی علیه جی 20. یک تظاهرات با دوچرخه است که بیشتر از طریق افرادی با پیش زمینه محیط زیست برگزار می شود.

8 جولای: تظاهرات بزرگ بین المللی. تظاهراتی از ائتلاف گسترده نیروهای گوناگون با شعار «با صدایی بلند، رنگی و متنوع» انجام می شود. برای اطلاعات بیشتر به این سایت نگاه کنید: g20-demo.de

 

توجه: این تقویم از طریق برگه هایی تهیه شده که در چند ماهه گذشته در کنفرانس های  و تظاهرات مختلف آمادگی برای مخالفت جی 20 در آلمان جمع آوری شده است. این تقویم فشرده توسط رفقای آر سی ام جی در همکاری با رفقای حزب کمونیست ایران (مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) تهیه شده است.

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 برنامه های ضد نشست G20 در هامبورگ (جولای 2017)
 در تاريخ
 2017-07-02
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در