Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 ایران   سه-شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ می ۲۰۱۹                    
 
گزارش مراسم اول ماه مه در سینما فردوسی

 

گزارش مراسم اول ماه می روز جهانی کارگر در سینما فردوسی

 

به نقل از نشریه دانشجوئی نسل سوم

 

 

گزارش مراسم اول ماه مي در سينما فردوسي به مناسبت اول ماه مي روز جهاني کارگر کميته  پيگيري ايجاد تشکلهاي آزاد کارگري مراسمي را در سينما فردوسي برگزار کرد. اين مراسم با سرود انترناسيونال اغاز شد و حضار به نشانه ي احترام بر پا خاستند. سپس مجري برنامه با خواندن قطعه اي اين روز را گرامي داشت و آن را به تمامي کارگران،معلمان ، پرستاران و تمامي انسان ها تبريک گفت و به ذکر مختصري از تاريخچه اول ماه مي پرداخت. سپس حضار به احترام تمامي جانباختگان راه آزادي و برابري يک دقيقه سکوت کردند. عزت حسيني يکي از فعالان کارگري به قرائت مقاله ي پرداخت. در بخشي از مقاله امده بود که تضاد هاي موجود در جامعه موجب اعتراض کارگران است .جنبش طبقه ي کارگر امروزه در جهان نمودي علني و عيني پيدا کرده است. اين قطب بندي موجود در جامعه به خاطر نا کارآمدي سيستم سرمايه داريست. و عامل اصلي مشکل انسان ها سرمايه داري جهاني است. بعد از ايشان سخنران ديگري از فعالان کارگري مقاله اي را در مورد قرارداد هاي موقت خواندند که اين قراردادها را برده داري نوين ومدرن ناميد و بزرگترين مانع در برابر تشکل يابي کارگران دانست.. سپس برنامهي موسيقي توسط گروه موسيقي اجرا شد و حضار براي نيم ساعت به استراحت پرداختند.. سخنران ديگر جلسه اقاي عليرضا ثقفي از فعلان کميته بودندکه در پخشي از صحبت هايشان گفتند: ما بايد اول ماه مي را به همبستگي جهاني کارگران عليه بيکاري >فقر>سيه روزي<جنگ <کشتار و نابرابري تبديل کنيم.ما بايد در روز اول ماه مي از همه کارگران و مزد بگيران و زحمتکشان سراسر جهان بخواهيم تا با ايجاد تشکل هاي آزاد و مستقل خود با همبستگي و پيوستگي با جنبش جهان يعليه نظام سلطه گري عليه هرگونه ديکتاتوري و فشار حکومت اقليت صفوف خود را فشرده تر کرد.در آخر هم ايشان افزودند:ما بايد روز اول ماه مي را به دوستي برابري صلح در جامعه متمدن تبديل کنيم. سخنران بعدي جعفر عظيم زاده در مورد کمبود دستمزدها و لزوم تشکل يابي کارگران گفتند. در انتهاي برنامه سرود انترناسيونال پخش شد و حضار با مشتهاي گره کرده به همخواني سرود پرداختندو اين مشت هاي گره کرده براي ايجاد يک جهان زيباتر به هوا رفته بود.

 در حاشيه: *نمايشگاه عکسي از طرف دانشجويان دانشگاه هاي تهران و علامه تهيه شده بود که با استقبال حضار روبرو شد. *نشريات دانشجويي نسل سوم((دانشگاه علامه)) خاک اشتراک و پيشرو در اين مراسم پخش شد. *حضور دانشجويان و کمک انها در اجراي برنامه چشمگير بود.

 

 

 نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم ارديبهشت 1384ساعت 10:29  توسط سردبیر 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 گزارش مراسم اول ماه می روز جهانی کارگر در سینما فردوسی
 نوشته
 نشریه دانشجوئی نسل سوم
 در تاريخ
 2005-05-02
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در