Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 زنان   سه-شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ می ۲۰۱۹                    
 
فراخوان: زنان مبارز و انقلابی

 

اطلاعیه شماره ۲

جنبش رهائی زنان، افق ها و دورنماها!

 

 ما در آستانه دگرگونی های سیاسی و اجتماعی ناگزیری ایستاده ایم. بدون شک زنان نیروی اجتماعی بزرگ و تاثیر گذاری در تغییر و تحولات سیاسی آینده ایران خواهند بود. اما سوال اینجاست که به نفع چه طبقه و برنامه ای عمل خواهند کرد؟ آیا قادر خواهند بود برنامه، افق وجهتی را در پیش بگیرند که منطبق بر رهائی کامل زنان باشد؟ آیا قادر خواهند بود تشخیص دهند که عمیق ترین منافعشان در دگرگونی انقلابی نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ایدئولوژیک در ایران است؟

 

 این مسئله به طور تعیین کننده ای وابسته به دخالتگری زنان رادیکال و انقلابی و کمونیست در جنبش زنان است. دخالتگری نظری و عملی آنان می تواند در جابجایی تناسب قوای موجود در جنبش زنان نقش بالائی را ایفا کند و از این طریق بر کل صحنه سیاسی و صف آرائی طبقاتی در ایران تاثیر گذارد. دراین راستا شفافیت بخشیدن به افق و برنامه در زمینه مبارزه رهائی بخش زنان نیازمند دامن زدن به بحث و جدل و جوشش فکری است.

 

نشست 6 تا 8 آوریل 2012 در شهر هامبورگ (آلمان) در خدمت به این معضلات برگزار خواهد شد.

 سخنرانان و موضوع سخنرانی به ترتیب حروف الفبا:

  فرخنده آشنا : سازمان یابی تشکلهای مستفل کارگری

امیلیا اسپارتک: کدام پراتیک مشخص جهت بر هم زدن توازن قوای موجود در جنبش زنان نیاز است

مرجان افتخاری: رفرمیسم تهدیدی برای جنبش زنان و جنبش مبارزاتی

فریبا امیرخیزی : بندهایی بر پای دختران دانشجو

پروانه بکاە: نگاهی به کج راهه ها و بی راهه های جنبش زنان

لیلا پرنیان: درك های نادرست نسبت به مسئله زن در جنبش كمونيستي و ضرورت گسست از آن

ماریا رشیدی: جنبش زنان و گرایشهای موجود در این جنبش، تشکلهای توده ای زنان

فریدە رضایی: نقش و جایگاه زنان پیشرو در جنبش انقلابی کردستان و تاثیر گذاری آنان در مبارزات زنان، مبارزه مسلحانه، مبارزه بر علیه مردسالاری

سحر سرفراز: مشکلات دو نسل در خارج از کشور بویژه دیدگاههای مردسالارانه حاکم در خانواده ها

سهیلا قادری: لاییسیته و تاثیرات آن بر مبارزات رهاییبخش زنان

گلشن کاظمی: کمپین یک میلیون امضا،اهداف، جایگاه و تاثیر بر دختران جوان و رادیکال

صدیقه محمدی : موانع تشکل یابی و تفاوت نظرهای میان فعالین گرایش سوسیالیستی

یاسمین میظر: بحران اقتصاد سرمایه وموقعیت زنان

مینو همیلی : جنبش رهایی زنان نیاز به کدام افق و کدام پراتیک مشخص جهت برهم زدن قوای موجود دارد.

 

برنامه های هنری:

زیبا کرباسی: شعر خوانی

کتایون حسینی : موسیقی و آواز

نمایش فیلم

 

مکان برگزاری نشست:

Jugendherberge Horner Rennbahn

100 Rennbahnstr

Hamburg22111

 

با شرکت خود در این گردهم آئی ، گرایش انقلابی و رادیکال درون جنبش زنان را تقویت کنید.

با ما می توانید از طریق ئی میل و تلفن و فاکس تماس بگیرید:

 

[email protected]

تلفن: 00494049292245

فاکس:004940458643

2012-02-21

 

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 جنبش رهائی زنان، افق ها و دورنماها!
 نوشته
 اعلام برنامه نشست هامبورگ 2012
 در تاريخ
 2012-02-21
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در