Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 زنان   سه-شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ می ۲۰۱۹                    
 
فراخوان اقدام از سوی زنان کمونیست در آمریکا *

 

فراخوان اقدام از سوی زنان کمونیست در آمریکا *

 

پورنوگرافی و پدرسالاری تحقیر و بردگی زنان است. آن را پایان دهید!

 

به ما می گویند که "برابری برای زنان متحقق شده است" و " محدودیتی برای آنچه زنان می توانند به دست آورند وجود ندارد" چه مزخرفاتی!!

هر 15 ثانیه یک زن مورد ضرب و شتم قرار می گیرد.هر روز سه الی چهار زن به دست شریک زندگی شان به قتل می رسند. یک زن از هر چهار زن دانشجوی کالج در خلال تحصیلشان مورد تجاوز قرار می گیرند و یا به آنان به قصد تجاوز حمله می شود.

در سالهای اخیر ، پونوگرافی علیه زنان به شکل روز افزونی خشونت بار، بی رحمانه و تحقیر آمیز شده است. یاد کردن از زنان به عنوان "آبریزگاه اسپرم" cumdumpsters و "سطل گائیدن "   fuckbuckets و "تزریق پول" money shot(ریختن انزال بر روی صورت زنان) مرسوم و متعارف است. بیرحمیِ تحقیر آمیز – نظیر دخولِ وحشیانه و خشونت آمیز «ماتحت به دهان» تبدیل به امری عادی شده و فحشهای نژادی نیز لباس سکس بر تن کردهاند.

فرهنگ عمومی نیز پورنوئی شده است: رقص میله در باشگاه ها آموزش داده می شود، "سکس نوشته" یک پدیده ی ملی در بین جوانان شده، و کلوپ های استریپ بخشی پذیرفته شده از تفریحات جمعی مردانه شده است.

همه اینها داد و ستد (و قاچاق) میلیون ها زن و دختری را که به معنی واقعی کلمه در صنعت سکس، دارایی به حساب می آیند، تقویت نموده و به آن گره خورده است .

اینطور نیست که جامعه با سکس آرامش مییابد. بلکه جامعه با تحقیر جنسی زنان اشباع می شود. کسانی که نمیتوانند سکس را بدون پورنو تصور کنند مغزشان سرویس شده است.

در چنین شرایطی، حملات بنیادگرایان مسیحی، سقط جنین، کنترل جمعیت، آموزش واقعی سکس، و زندگی زنان را به خطر انداخته است.

 دکترها به قتل میرسند. بر پیشانی زنانی که در جستجوی سقط جنین ( که یک فرآیند ایمن، لازم و منطبق بر اخلاق طبی است) یا کنترل بارداری هستند، داغ ننگ زده میشود. و زنانی را باکره نیستند یا تصمیم گرفته اند مادر نشوند شرمسار میکنند.

 

 سال 2011 شاهد بیشترین شمار محدودیت های قانونی، در مورد سقط جنین از زمان رو در برابر وید[1] در سال 1973 بوده است.

همه ی اینها را باید متوقف کرد!

زنان شی­ء نیستند. زنان نه ابزار لذت جنسی مردانند و نه ماشین زایش. زنان انسانهائی با توانائی برابری کامل در هر حوزهای هستند!

زمان آن رسیده است که نسل جدید در برابر این فرهنگ تجاوز و پورنوگرافی ایستاده، آن را رد کرده و مقاومت کند.

این فرهنگ زنان و دختران را به سطح شی­ء جنسی، تقلیل می دهد و در همان حال انسانیت چندوجهی آنان را انکار می کند. به عنوان بخشی اساسی از این امر حق آنان به بهرهمندی از سکسی که توام با لذت و احترام متقابل و عاری از ننگ و خجالت باشد نیز انکار می شود.

این فرهنگ زنان را در صورت عدم تمایل برای مادر شدن " خودخواه " خطاب می کند و وقتی اقدام به سقط جنین می کنند آنان را شرمسار می کند.

• در برابر فرهنگ تجاوز و پورنوگرافی ایستادگی کنید- به تظاهرات هایی بپیوندید که علیه کلوپ های استریپ، توزیع کنندگان پورنو و مکان هایی که با جسم زنان تجارت و کسب سود می کنند.

• برای گرفتن حق سقط جنین به پا خیزید- جنین، فرزند نیست. زنان  دستگاه جوجه کشی نیستند. سقط جنین قتل نیست.

قصد ما لابی کردن برای قانون گذاری جدید نیست تا در آن پورنوگرافی را ممنوع کنیم

 ("قوانین عفاف"همواره در خدمت سرکوب هر چه بیشتر هم جنس گرایی، هنر بدون مرز چالشگر و آموزش علمی سکس است

ما با مجرم شناختن زنان درگیر در صنعت سکس مخالفیم.

ماموریت ما به چالش کشیدن نسل جدید است که به مبارزه علیه این فرهنگ تجاوز و پورنوگرافی برخیزند. با شرمسار کردن زنانی است که سکس و یا سقط جنین دارند مخالفت کنند و برای خاتمه بخشیدن به پورنوگرافی و پدرسالاری دست به مبارزهی سخت فرهنگی و سیاسی بزنند. و فرهنگی تولید کنند که رهائی بخش است و تجلیلگر برابری کامل و رهائی زنان است.

 

*برگرفته از نشریه «انقلاب» ارگان حزب کمونیست انقلابی، آمریکا

 

 [1] رو علیه وید (Roe versus Wade) حکم تاریخی دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا در خصوص قانونی شدن سقط جنین است.

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 پورنوگرافی و پدرسالاری تحقیر و بردگی زنان است. آن را پایان دهید!
 نوشته
 فراخوانی از زنان انقلابی در آمریکا
 در تاريخ
 2012-04-24
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در