Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جوانان-جنبش دانشجویی   سه-شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ می ۲۰۱۹                    
 
دورنماهاي لازمه در آستانه دور تازه

به مناسبت شانزدهم آذر، روز دانشجو

 

خقيقت ارگان حزب کمونيست ايران ( م – ل – م ) شماره 19 آذر 1383

 

در آستانه  ورود به دور تازه!

 

     جنبش دانشجوئي ضد رژیمی ایران، با كوله باري از تجارب و دستاوردهاي مبارزاتي در آستانه ورود به مرحله نويني است. مرحله اي كه ويژگي اش گسست از توهمات دوم خردادي، بي اعتنائي به دعواهاي میان جناحی حکومت ارتجاعی جمهوری اسلامی، و اتخاذ روشهاي انقلابي تر و فرمهاي تشكيلاتي جدي تر و راديكالتر است. اينكه جنبش دانشجوئي بتواند اين مرحله نوين را با موفقيت از سربگذارند اساسا به دخالتگری فعال فاكتور ذهني بستگی دارد. منظورمان از "فاکتور ذهنی" همانا دانشجویان انقلابی چپ است که دارای خط مشی رادیکال و سازش ناپذیرهستند. زاده شدن مرحله نوین بسته به این است که دانشجويان انقلابي چپ یک دورنماي سياسي كيفيتا متفاوت را در جنبش دانشجوئی طرح کرده و برای گسترش نفوذ آن در میان دانشجویان و دانش آموزان، با حرارت و جسارت و از خودگذشتگی فعالیت کنند.

     جنبش دانشحوئي ايران در صحنه نبرد با دشمنان آزادي تجارب مهمي كسب كرده كه بدون شك دست مايه نبردهاي همه جانبه تر و عميقتر آتي آن خواهد بود. هنوز يادآوري صحنه هاي رزم دلاورانه دانشجويان و مردم با مزدوران رژيم، در هيجده تير 1378 و خرداد 1382، به همگان شور و هيجان مي بخشد. در هر دو خيزش، دانشجويان با پايداري و جسارت خود محرك مبارزه اقشار و طبقات ديگر جامعه شدند و نقش برجسته اي در بالا رفتن آگاهي سياسي عمومي ايفاء كردند. جنبش دانشجوئي نه تنها نقش بسزائي  در به شكست كشاندن عوامفريبي هاي دار و دسته هاي دو خردادي ايفاء كرد بلكه خود را نيز از اسارت در چارچوبه هاي سياسي رسمي و قانوني كه دو خردادي هاي براي مهار و كنترل اين جنبش به آن تحمیل کرده بودند، رها کرد. دوم خردادي ها كه با تمام قوا (با استفاده از قدرت دولتي، تشكلات وابسته به حكومت مانند دفتر تحكيم وحدت و مطبوعات رسمي) سعي داشتند سياستهاي ضد مردمی و ارتجاعی خود را به جنبش دانشجوئي حقنه كنند و آنرا در كانالهاي بي آزار و بي بو و خاصيت نگهدارند كاملا شكست خوردند.

     با شکست حقه دوم خرداد، جمهوری اسلامی بیشتر از قبل به سركوب آشكار جنبش دانشجوئي روي آورده است و به شكار فعالين انقلابي اين جنبش مي پردازد. برخي ها بازداشت مي شوند،  برخي ديگر ناپديد. برخي ها تهديد به اخراج مي شوند برخي ديگر در صف بيدادگاههاي رژيم در انتظار نگهداشته مي شوند تا دست از پا خطا نكنند. با اين وجود عليرغم افت و خيزها جنبش دانشجوئي به راه خود ادامه خواهد داد و تحت اوضاع سياسي جديد مسيرهاي نويني را تجربه خواهد كرد بشرطی که یک عده از دانشجویان پیشتاز (هر چند کوچک و فشرده) باشند که بطور منظم و از روی نقشه معضلات این جنبش را شناسائی کرده و برطرف کنند.

     يكي از معضلات كنوني جنبش دانشجويي ضعف سازماني اين جنبش است. بويژه آنكه بسياري از محافل و هسته هاي دانشجوئي نتوانستند ادامه كاري خود را حفظ كنند و رژيم به سادگي توانست سازماندهندگان خيزشها را شناسائي و دستگير كند و به اين ترتيب از استمرار مبارزات دانشجوئي و اتحاد جنبش دانشجوئي با ساير جنبشهاي توده اي ممانعت به عمل آورد. باتوجه به مراقبت هاي امنيتي كه سازمان اطلاعات و امنيت و ساير نهادهاي موازي انجام مي دهند لزوم رابطه دقيق و مطمئن بين هسته ها و محافل دانشجوئي با یکدیگر و با جنبش در سطح گسترده احساس مي شود بگونه اي كه رژيم به سهولت نتواند با عبور از سطوح گسترده و علني به استخوانبندي تشكلات دانشجوئی انقلابي برسد. لازمه اين امر ايجاد كميته هاي مخفي دانشجوئي است كه روابط منظم جدي با يكديگر داشته باشند و از تجارب هم و مهمتر از آن از تجارب سازمانهاي انقلابي و كمونيستي براي ادامه كاري خود سود جويند.

 

     اما همانگونه كه تجارب سالهاي اخير نشان داد حل اين معضل در درجه اول يك مسئله سياسي است تا تشكيلاتي. توهم داشتن به دشمن و علني گرائي بي حساب و كتاب علت بروز چنين ضعف هائي است. هر چقدر فعالين جنبش دانشجوئي نسبت به سمت اين جنبش روشن باشند، دوست و دشمن و متحدين دور و نزديك خود را بشناسند و نسبت به اهداف درازمدت و  كوتاه مدت آن شناخت حاصل نمايند بهتر مي توانند به ادامه كاري آن ياري رسانند. هر چقدر فعالين دانشجوئي عمقيتر به نقد سياستها و روشهاي و فرمهاي تشكيلاتي تا كنون موجود در جنبش دانشحوئي بپردازند بهتر مي توانند به تكامل اين جنبش هم در سطح سياسي هم در سطح تشكيلاتي ياري رسانند.

     درست است كه امروزه حناي دوم خردادي ها در ميان دانشحويان رنگي ندارد اما گرگ هاي رنگارنگ باز هم مي توانند در لباس ميش ظاهر شوند و جنبش دانشجوئي را به كژراهه ديگري ببرند. كم نيستند جريانات و تفكراتي كه مي خواهند در اذهان عمومي منجمله دانشجويان جا بيندازند كه فقط با دخالت و ياري امپرياليسم آمريكاست كه مي توان از شر جمهوري اسلامي راحت شد. از همينرو در اوضاع كنوني بسيار مهم است كه جنبش دانشجوئي با اين قبيل تفكرات مرزبندي كند و مواضع ضد امپرياليستي خود را پررنگتر کند و بطور مشخص با مردم ستمدیده عراق که کشورشان توسط امپریالیسم آمریکا اشغال شده است همبستگی نشان دهد. جنبش دانشجوئي ايران مي تواند و بايد همچون دهه هاي قبل از انقلاب نقش پيشتازي در عرصه مبارزه ضد امپرياليستي ايفاء كند. جمهوری اسلامی با اشک تمساح ریختن برای مردم عراق و دادن شعارهای توخالی ضد امپریالیستی می خواهد خود را مردمی و مترقی نشان دهد. جنبش دانشجوئی می تواند و باید در این زمینه نیز نقاب از چهره  رژیم جمهوری اسلامی بردارد و نشان دهد که جمهوری اسلامی در واقع یکی از دست نشاندگان نظام جهانی امپریالیستی است و از روز اول عمر خود پا به پای پیشبرد سرکوب مردم و حقوق اولیه و پایه ای مردم، به اشكال گوناگون به منافع امپرياليستها خوش خدمتي كرده و امروز نیز مي كند.

     دانشجویان پیشرو و آگاه باید به مرزبندی با خط مشی سازشکارانه و مماشات جویانه ملی مذهبی ها که همیشه در حال یافتن وجه اشتراک با رژیم جمهوری اسلامی اند توجه کافی کنند زیرا بدون یک چنین مرزبندی، جنبش دانشجوئی نمی تواند تكامل يابد. اكثر جريانات ملي مذهبي كه طي اين سالها چشم اميد به جنايتكاران دوم خردادي داشتند، امروز از ترس آمريكا و تحت عنوان حفظ تماميت ارضي مي خواهند بار ديگر پشت جمهوري اسلامي صف بكشند. مردم ایران هرگز نمی توانند برای مبارزه با امپریالیسم آمریکا پشت رژیم جمهوری اسلامی قرار بگیرند. مردم ایران باید هر چه سریعتر رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون کنند. وظیفه جنبش دانشجوئی آن است که این هدف را بلاوقفه تبلیغ و ترویج کند و مبارزات دانشجوئی را با این هدف و انگیزه سازماندهی کند.  فوری ترین وظیفه در رابطه با مبارزه با امپریالیسم آمریکا سرنگون کردن رژیم جمهوری اسلامی است زیرا این رژیم خودش بزرگترین سد و مانع استقلال ایران از امپریالیستهاست. بنابراین منافع استقلال ایران و منافع مبارزه ضد امپریالیستی ایجاب می کند که این رژیم هر چه زودتر بدست توانای مردم سرنگون شود.

     جنبش دانشجوئی باید خصلت کاملا مردمی داشته باشد. به این جهت باید نسبت به تمامی ناروائی ها و ستم هائی که جمهوری اسلامی به اقشار و طبقات مختلف مردم روا می دارد حساس بوده و عکس العمل نشان دهد. اگر جنبش دانشجوئی می خواهد خصلتی مردمی داشته باشد باید از مبارزات کارگران و دهقانان و بیکاران حمایت کند؛ باید علیه محروم کردن زنان (نیمی از جمعیت کشور) و ملل تحت ستم (کرد و ترک و بلوچ و ترکمن و غیره) از حقوق مسلم پایه ای شان، مواضع روشن و بدون ابهامی داشته باشد.

     مسائل مهم سياسي از اين دست، ربط مستقيم دارد به اينكه جنبش دانشجوئي چه دورنماي سياسي را پيشاروي خود قرار می دهد و چه سمتي را اتخاذ می کند. جنبش دانشجوئي در ورود به دور تازه با زمينه هاي عيني مساعدي روبرو است. توده هاي دانشجو  طي سالهاي اخير و بارها در رويدادهاي مختلف ظرفيت خود را براي سازماندهي جنبش هاي انقلابي دانشجوئي به اثبات رسانده اند. پس، پيشروان جنبش دانشجوئي باید دست بکار شوند و کارهائی را که انجامشان طلب می شود، انجام دهند.

 

www.sarbedaran.org

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 به مناسبت شانزدهم آذر، روز دانشجو
 در تاريخ
 2004-11-21
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در