Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جوانان-جنبش دانشجویی   چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ برابر با ۲۲ می ۲۰۱۹                    
 
فرخنده و پيروزباد تشکيل حزب کمونيست(مائوئيست)افغانستان

فرخنده و پيروزباد تشکيل حزب کمونيست(مائوئيست)افغانستان

 

حقيقت ارگان حزب کمونيست ايران (م – ل – م) شماره 16 مرداد 1383 www.sarbedaran.org

 

اخيرا كنگره وحدت جنبش كمونيستي افغانستان به منظور ايجاد حزب کمونيست واحد برگزار شد. تشکيل حزب كمونيست افغانستان (مائوئيست) يك دستاورد مهم براي جنبش كمونيستي در افغانستان، منطقه خاورميانه و جهان است. در اعلاميه اول ماه مه اين حزب آمده : 

«با سر افرازي و افتخار اعلام مي نماييم كه كنگره وحدت جنبش كمونيستي ( ماركسيستي – لنينيستي – مائوئيستي ) افغانستان، متشكل از نمايندگان حزب كمونيست افغانستان، سازمان پبكار براي نجات افغانستان و اتحاد انقلابي كارگران افغانستان ، موفقانه پايان يافت و اين نيروها بر مبناي تصويب برنامه و اساسنامه حزبي واحد در كنگره ، در چوكات «‌ حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان » به وحدت رسيدند . اين موفقيت برجسته مبارزاتي را به تمامي رفقاي حزب ، كل جنبش ماركسيستي - لنينيستي – مائوئيستي افغانستان و همسنگران بين المللي مان در جنبش انقلابي انترناسيوناليستي ، به ويژه كميته جنبش انقلابي انترناسيوناليستي كه در جريان پيشرفت هاي پروسه وحدت و به فرجام رسيدن ظفرمندانه آن پيوسته مشوق و رهنماي ما بوده است ، تبريك و تهنيت مي گوييم . يقين كامل داريم كه كسب اين موفقيت بزرگ مبارزاتي يك پبشروي مهم در مسير تدارك براي برپايي جنگ خلق در افغانستان ، كه شكل مشخص كنوني آن جنگ مقاومت ملي و انقلابي عليه متجاوزين و اشغالگران امپرياليست و خاينين ملي دست نشانده شان است ، محسوب مي گردد . ما با عزم متين در اين مسير مبارزاتي ، كه جزء جدايي ناپذيري از مبارزات رو به اعتلا و گسترش پرولتاريا و خلق هاي جهان است ، به پيش مي رويم تا هرچه زود تر درفش جنگ انقلابي در ميدان كارزار افغانستان آشكارا بر افراشته شود و اشغالگران امپرياليست و مزدوران شان را در ميدان نبرد به مصاف بطلبد .» 

     ما به سهم خود اين پيشرفت مهم را به كمونيستهاي افغانستان، به پرولتاريا و خلقهاي تحت ستم افغانستان تبريك مي گوئيم و اميدواريم كه اين دستاورد كه به بهاي تلاشهاي چند ساله اين رفقا حاصل آمده مورد حمايت و پشتيباني همه كمونيستهاي ايراني و افغانستاني قرار گيرد. بدون شك راه رهائي طبقه كارگر و مردم افغانستان با  تثبيت و رشد وتکامل اين دستاورد مهم هموار خواهد شد. ما از كليه رفقا مي خواهيم كه بر پايه وظيفه انترناسيوناليستی خود اسناد پايه اي اين حزب را فعالانه در بين روشنفكران و كارگران و زحمتكشان افغانستاني در ايران و گوشه و كنار جهان پخش كنند و آنان را در مورد اين تحول مهم آگاه کنند. - حقيقت

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 فرخنده و پيروزباد تشکيل حزب کم��نيست(مائوئيست)افغانستان
 در تاريخ
 2004-07-22
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در