Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جوانان-جنبش دانشجویی   چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ برابر با ۲۲ می ۲۰۱۹                    
 

درباره شعارهای تاكتیكی فوری 

 

از حقیقت شماره 7 ــ ارگان حزب كمونیست ایران (ماركسیست لنینیست مائوئیست) ــ آبان 81، 

 

 این روزها كه مردم در ابعاد گسترده پا به خیابان گذاشته، مستقیما درگیر مبارزه سیاسی ضد رژیمی شده اند، بیش از همیشه به شعارهای سمت و سو دهنده و متحد كننده نیاز دارند. شعارهای استراتژیك كه بیان منافع توده های ستمدیده و تغییر و تحولات پایه ای در این مرحله از انقلاب است به جنبش مردم سمت و سو می دهد. این شعارها اهداف اساسی و راه پیروزی انقلاب دمكراتیك نوین را منعكس می كند؛ نشان می دهد كه  این انقلاب می خواهد حاكمیت طبقات ارتجاعی حاكم یعنی سرمایه داران و زمینداران بزرگ وابسته به امپریالیسم را براندازد و سلطه امپریالیسم را قطع كند. نشان می دهد كه این انقلاب تحت رهبری طبقه كارگر و حزب پیشاهنگش به پیش می رود، سمت و سوی سوسیالیستی دارد و بدون پیوند با روند انقلاب جهانی به سمت كمونیسم نمی تواند به پیروزی برسد. 

اما در اوضاع متلاطم كنونی،

برای اینكه جنبش عمومی قشرها و طبقات مردم علیه جمهوری اسلامی راه خود را باز كند و جلو برود،

برای اینكه رزمنده تر و موثرتر و متشكل تر شود،

برای اینكه آگاهی انقلابی توده های درگیر جنبش تعمیق یابد،

اولا باید یك رشته شعارهای تاكتیكی فوری در مورد مسائل كلیدی سیاسی این دوره داشته باشد. 

ثانیا، باید برای عملی كردنشان تلاش كند.

این شعارها با اهداف اساسی انقلاب دمكراتیك نوین پیوند دارد اما جایگزین آنها نیست.

این شعارها حتی اگر تمام و كمال عملی نشود، در درازمدت به اشاعه آن اهداف در سطح جامعه كمك می كند و درك توده ها از این اهداف را عمق می بخشد.

این شعارها اگرچه تاكتیكی و فوری است ولی بدون طرح آنها نمی توان در مسیر تدارك استراتژی انقلابی پیشروی كرد.

یك ویژگی شعارهای تاكتیكی فوری اینست كه شكل بروز تضادهای طبقاتی و اجتماعی در این مقطع در آنها بازتاب می یابد. یعنی حرف دل مردم است. ستم طبقاتی، جنسی و ملی را از نگاه آنان و به شكل ملموس بیان می كند و رفع آن را خواستار می شود.

پافشاری برای عملی كردن این شعارها و كشمكش و جدالی كه حول این مسئله با ارتجاع حاكم انجام می گیرد، نتایج سیاسی مهمی برای طرفین در پی دارد. این جدال، توده ها را تهییج و تشویق می كند و حس اعتماد به نفس و كسب پیروزی و هیچ شمردن دشمن از نظر استراتژیك را در آنها بر می انگیزد. این كشمكش باعث روحیه باختگی و تزلزل و تفرقه در صفوف دشمن می شود و او را به عكس العمل های شتابزده و بی نقشه و محكوم به شكست، یا انفعال و عقب نشینی های مرگبار وا می دارد. كه هر دو جنبه، به سود پیشروی و تقویت جنبش توده هاست.

ویژگی دیگر، پتانسیل فراگیر و عمومی شدن این شعارهاست. یعنی علیرغم اینكه بخشی از این شعارها، تضادهای خاصی را نشانه می گیرد كه ظاهرا فقط مسئله قشر یا طبقه معینی از مردم است (مثلا شعار برابری زن و مرد در همه عرصه ها)، ولی آن تضاد آنقدر عمیق و آن خواسته آنقدر اساسی و تكان دهنده هست كه در صورت تبلیغ و ترویج موثر حول آن، و به ویژه با اتكاء به نیروی مبارزاتی انقلابیون و توده های پیشرو، و تبدیل آنها به شعار جنبش عمومی دگرگونی دمكراتیك انقلابی مهمی در كل جنبش مردم ایجاد كرد. تبدیل این شعارهای تاكتیكی به خواسته جنبش های توده ای، رژیم را كه خواست و توان كوتاه آمدن در این زمینه ها را ندارد تضعیف می كند و بحران سیاسیش را شدت می بخشد.

آن جنبش عمومی توده ای كه با در راس قرار دادن همه یا شماری از این شعارها به سمت و سوی انقلابی مشخصی دست یافته، قادر به رها كردن انرژی و ابتكار عمل مبارزاتی توده ها در سطحی بسیار بالاتر از وضعیت كنونی است. حزب پیشاهنگ طبقه كارگر برای تدارك جنگ درازمدت خلق به رها شدن این انرژی و ابتكار عمل كه می تواند تعداد قابل توجهی از پیشروان را به صحنه بیاورد و به اهداف سیاسی، استراتژی انقلابی و مبانی ایدئولوژیك پرولتاریا نزدیك كند نیاز دارد. 

 

این خواسته های دمكراتیك فوری پرچم راهگشای مبارزات مردم است! 

مجازات آمران و عاملان اصلی جنایات جمهوری اسلامی 

مشخصا كشتار زندانیان سیاسی در سال 76 و قتل های زنجیره ای

آزادی زندانیان سیاسی

زندان اوین و همه شكنجه گاه های جمهوری اسلامی باید با خاك یكسان شود  

الغای قانون اساسی جمهوری اسلامی و كلیه قوانین ارتجاعی و نابرابر شرعی و مدنی

جدایی دین از دولت

الغای دین رسمی؛ آزادی لامذهب بودن و انتخاب مذهب  

دست دین از آموزش و پرورش و قضاوت و قانون گذاری كوتاه باد! 

انحلال وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و بسیج و ارتش ارتجاعی 

برچیده شدن گشت های ویژه سركوب زنان و جوانان 

خروج قوای اشغالگر نظامی و امنیتی از كردستان 

افشای غارتگری ها و ثروتهای تمام خانواده های حكومتی و بنیادهای اسلامی؛ مصادره كلیه اموال آنها به نفع مردم

افشای مذاكرات و پیمان های محرمانه جمهوری اسلامی 

با آمریكا و قدرتهای خارجی

دست آمریكا از ایران كوتاه!

انتقال فوری اداره صنعت نفت 

به شوراهای مستقل كارگران و كاركنان این صنعت 

پرداخت فوری دستمزدهای معوقه كارگران 

 لغو قروض و دیون دهقانان به بانكها و نهادهای دولتی 

 لغو حجاب اجباری؛ برابری كامل زن و مرد

لغو سیاست جداسازی زن و مرد در محیط كار، تحصیل، تفریح و استفاده از تسهیلات عمومی    

آزادی بی قید و شرط تجمع، ایجاد تشكیلات و هر شكل از اعتراض 

برای كارگران، دهقانان، زنان، جوانان، ملل ستمدیده و روشنفكران دگراندیش

 آزادی فعالیت كلیه احزاب و سازمانهای اپوزیسیون 

 آزادی بی قید و شرط مطبوعات و نشر كتاب؛ لغو سانسور  

 

حزب كمونیست ایران (ماركسیست ــ لنینیست ــ مائوئیست)

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 درباره شعارهای تاكت��كی فوری
 در تاريخ
 2002-10-23
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در