Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جوانان-جنبش دانشج��یی   چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ برابر با ۲۲ می ۲۰۱۹                    
 
درود بر موج نوین جنبش دانشجویی

درود بر دانشجويان مبارز دانشگاه هاي تهران!

 

کوي دانشگاه تهران پس دو روز تجمع دانشجويان شب گذشته تا دم  صبح  شاهد درگيري با نيروهاي سرکوبگر رژيم و مزدوران لباس شخصي بود.

اين درگيري ها در حمايت از مبارزات مردم آذربايجان ، دفاع از مبارزات دانشجويان دانشگاه امير کبير‏ و در اعتراض به اخراج 9 تن از استادان دانشگاه صورت گرفته است.  يكي از خواستهاي مهم و عادلانه دانشجويان استعفاي رئيس دانشگاه که منتصب خامنه اي است مي باشد.

 

بنا به گزارشات دانشجويان مستقل و منابع رژيم‘ اين درگيري ها از ساعت 22 شب گذشته سه شنبه دوم خرداد آغاز شد و تا ساعت 6  بامداد امروز ادامه داشته است. در اين درگيريها دانشجويان مبارز با شعارهاي "مرگ بر خامنه اي " " دانشجو مي ميرد ذلت نمي پذيرد" و شعارهائي عليه ديگر سران رژيم و با کوکتل مولوتف از مزدوران رژيم پذيرايي کردند که در نتيجه يکي از مزدوران گارد رژيم مجروح شد. در اين ميان از ساعت 2 بامداد امروز مزدوران اطلاعاتي و سربازان گمنام امام زمان‘ با تدارکي وسيع و همه جانبه و با چرخهاي دستي پر از سنگ در محل حاضر شدند و به خوابگاه در کوي دانشگاه يورش بردند. اما جمعيت 2000 نفره دانشجويان متحدانه در مقابل  اين تهاجم ايستادگي کردند. تا کنون تعدادي از دانشجويان مجروح و دستگير شده اند. نکته قابل توجه اين بود که دانشجويان قبل از آغاز درگيري ها در محوطه دانشگاه دست به ايجاد يک درمانگاه سرپايي براي مداواي دانشجويان زدند.

 

در ادامه اين اعتراضات قرار بر اين است که دانشجويان دانشکده پلي تکنيک (امير کبير) از ظهر امروز تحصن خود را آغاز کنند. بيشک اين اعتراضات با توجه به حوادث و اعتراضات  مردم و دانشجويان در استانهاي آذربايجان شرقي و غربي و استان اردبيل ابعاد گسترده تري به خود خواهد گرفت.

 

طنين مبارزات اخير در کشور نه تنها ناقوس مرگ رژيم را به صدا در مي آورد بلکه ميرود تا طرحهاي امپرياليستي و مرتجعين هم آوا با امپرياليستها را در هم شكند. دانشجويان آگاه و مبارز بايد به مردم سراسر كشور فراخوان دهند كه براي سرنگوني جمهوري اسلامي بپا خيزند و سكان سرنوشت خود را در دست گيرند و پيام روشني براي امپرياليستهاي آمريكائي و نوكران ايراني آنها بفرستند كه ما به آنان اجازه نخواهيم داد كه براي سرنوشت ما تصميم بگيرند. حال و روز جامعه و جهاني كه تصميم گيران و گردانندگانش امثال جمهوري اسلامي و امپرياليستهاي آمريكائي باشند براي همه روشن است. ما تنها يك راه نجات داريم: انقلاب دموكراتيك نوين و سوسياليستي عليه جمهوري اسلامي و امپرياليستها و نوكران رنگارنگشان.

 

درود بر دانشجويان مبارز!

مرگ بر جمهوري اسلامي !

مرگ بر امپرياليسم !

زنده باد انقلاب !

 

حزب کمونيست ايران (مارکسيست – لنينيست – مائوئيست )

3 خرداد 1385

2006-05-24

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 درود بر دانشجويان مبارز دانشگاه هاي تهران!
 در تاريخ
 2006-05-24
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در