Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جوانان-جنبش دانشجویی   چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ برابر با ۲۲ می ۲۰۱۹                    
 
جمهوري اسلامي فانوس رو به موت است

جمهوري اسلامي فانوس رو به موت است!

 

اين شعار امروز دانشجويان مبارز در دانشگاه هاي مختلف است. عكس العمل به موقع و بر حق جنبش دانشجويي در برابر تشديد فشار و سركوب سياسي در محيط دانشگاه ها، شور و شوقي تازه بر پا كرده است. مقامات آمده اند كه به خيال خود يك بار ديگر كار جنبش دانشجويي را يكسره كنند. آمده اند تا در دانشگاه يك "انقلاب فرهنگي" ديگر به راه بيندازند و مخالفت سياسي با نظام را از دانشگاه جارو كنند. براي اين كار، دست به هر تحريكي مي زنند. ترفند انتقال اجساد و بقه و بارگاه ساختن در دانشگاه، يك تحريك آشكار است. علنا به دانشجويان اعلام مي كنند كه مي خواهيم پايگاهي دائمي براي حضور نيروهاي حزب الله و جماعت سركوبگر در دل دانشگاه ها بسازيم. حمله مجدد به كوي دانشگاه تهران يك تجريك آشكار است. حمله به دانشجويان در تبريز و زنجان يك تحريك آشكار است. محاصره دانشگاه اميركبير يك تحريك آشكار است. آيا نمي دانند كه دانشجويان مبارز و آگاه ساكت نخواهند نشست و دست به مقاومت خواهند زد؟ حتما مي دانند. تحريك يعني همين! به خيال خود جرياني را دامن مي زنند تا زمينه شناسايي بيشتر فعالان و مبارزان، و بهانه بيشتري براي دستگيري و اخراج و سركوب به دست آورند. اوضاع كنوني به آنان اجازه نمي دهد كه دانشگاه را تعطيل كنند بنابراين تلاششان را مي كنند تا فضاي سياسي و مبارزاتي دانشگاه ها را به تعطيل بكشانند.

ولي اوضاع هميشه بر مبناي نقشه ها و اهداف توطئه گران پيش نمي رود. سنگي را كه بلند كرده اند مي تواند روي پاي خودشان بيفتد. يك جنبش دانشجويي آگاه، دورنگر و سازش ناپذير مي تواند با تعيين شعارهاي صحيح و متحد كننده، با بكاربستن تاكتيك هاي صحيح عملي، و با جهت گيري صحيح يعني پيوند با جنبش عمومي مردم همه ترفندها و نقشه هاي حكومتيان را به هم بريزد و اوضاع را به نفع خويش برگرداند. در مبارزه اي كه امروز جريان دارد نشانه هاي روشن و اميدبخشي در اين راستا به چشم مي خورد.

روحيه ترس از سركوب و محافظه كاري در ميان دانشجوياني كه به صحنه آمده اند بسيار كم است. گرايش عمومي به سمت اقدامات راديكال و رزمنده است. در اين ميان، نقش دختران دانشجو و راديكاليسم آنان كاملا به چشم مي آيد. اين بار مقابله با عناصر سركوبگر و خبرچينان، با برنامه تر و موثرتر از پيش انجام مي گيرد. بسياري از دانشجويان مبارز، چهره خود را با شال پوشانده اند. به كساني كه از جمعيت عكس مي گيرند با قاطعيت برخورد مي شود. اجازه ابتكار عمل از جماعت بسيج دانشجويي سلب شده است. افراد اين بازوي مهم سركوب در دانشگاه، اعتماد به نفس شان را از دست داده اند و حيران شده اند. حركت و جابجايي صف تظاهرات ها با برنامه و به موقع صورت مي گيرد و به غافلگير كردن نيروهاي سركوب و فراگير شدن مبارزه در نقاط مختلف كمك مي كند. به همين خاطر در فاصله كوتاهي نه فقط دانشكده هاي مختلف در جريان تظاهرات قرار مي گيرند و دانشجويان بيشتري به صف تظاهركنندگان مي پيوندند بلكه نيروهاي انتظامي و امنيتي هم گيج شده و  فرصت كمتري براي تجمع و تمركز به دست مي آورند. به نظر مي آيد تنها دستور العملي كه نيروهاي سركوبگر به هيچ وجه فراموش نكرده اند و محكم به آن چسبيده اند، جلوگيري از خروج تظاهركنندگان از صحن دانشگاه و كشيده شدن جنبش دانشجويي و شعارهاي سياسي به خيابان ها است.

هشياري و جهت گيري سياسي صحيح، يك مشخصه ديگر مبارزه كنوني است. بعد از موج اعتراضات و درگيري هايي كه بر سر انتشار كاريكاتور نشريه ايران در مناطق ترك زبان به راه افتاده، مبارزان جنبش دانشجويي به درستي شعارهاي متحد كننده و موثري را مطرح كرده اند: "ما همه برادر و برابريم". و شعارهايي به زبان آذري به اين مضمون: "صمد، خون يارانت هنوز روان است". در شرايطي كه دشمنان مردم تلاش مي كنند با انگشت گذاشتن روي مرزبندي هاي مليتي، و با تحريك و توهين و تحقير ملل ستمديده، آتش درگيري بين مردم را روشن كنند و توده ها را به تفرقه بكشانند، دانشجويان چپ ايده هاي انترناسيوناليستي را در صفوف چندمليتي جنبش دانشجويي تبليغ مي كنند. اين يكي از بحث و جدل هاي رايج اين روزها در دل تظاهرات دانشجويي است. اين بار از سوي جنبش دانشجويي شعار متفاوتي به گوش مي رسد: "نه امپرياليسم، نه ارتجاع، آزادي! آزادي!" اين يك مرزبندي روشن سياسي با جرياناتي است كه فريبكارانه مي خواهند به مردم بقبولانند كه فقط دو راه در مقابل پاي آنان است: يا همراهي با نقشه هاي تجاوزكارانه امپرياليستها و مشخصا آمريكا، و يا تن دادن به حاكميت ارتجاعي موجود. شعار امروز دانشجويان مبارز بر اين سياستهاي ضد مردمي خط بطلان مي كشد و چشم انداز و جهت گيري متفاوتي را نه فقط در برابر دانشجويان كه در مقابل كل جامعه قرار مي دهد. امروز جنبش دانشجويي شعار مي دهد: "مرگ بر استبداد!"، "كارگر، كارگر، حالا نوبت توست. حمايت! حمايت!" امروز جنبش دانشجويي در شعارهايش مرگ دشمنان منفور مردم را خواستار مي شود. امروز دانشجويان مبارز، خشم خود را از اخراج و مجازات فعالان جنبش دانشجويي و اقدام وقيحانه مديريت دانشگاه در بركناري استادان دگرانديش اعلام مي كند. امروز جنبش دانشجويي، روساي انتصابي دانشگاه ها را به وحشت مي اندازد و آمران سرشناس ترور و سركوب را كه لباس استادي دانشگاه بر تن كرده اند گوشمالي مي دهد. امروز هيچ عكس و تصويري از مقامات و هيچ پارچه نوشته و شعار فريبكارانه اي از نظام، از خشم و تمسخر دانشجويان مبارز در امان نمي ماند.

بدون شك بايد شعارها را دقيق تر و مشخص تر كرد. بايد شعارهايي كه منافع و خواسته هاي اساسي توده هاي مردم و بخشهاي مختلف اعم از كارگران و زحمتكشان، زنان و ملل ستمديده و جوانان را بيان مي كند فرياد كرد. اين يكي از وظايف مهم جنبش دانشجويي است. و مهمتر از همه، بايد اين شعارها را به هر طريق با تاكتيك هاي مناسب به ميان مردم برد. صحن دانشگاه براي طرح اين شعارها، تنگ است. بايد راه هاي كشاندن تظاهرات دانشجويي و تجمعات سياسي به خيابان ها را پيدا كرد. در روزهايي كه دشمنان رنگارنگ مردم، در كاخ هاي حكومتي اينسوي مرزها و در مراكز قدرتهاي امپرياليستي آنسوي مرزها، مرگبارترين نقشه ها را عليه منافع توده ها طراحي مي كنند، بايد روحيه مقاومت، اعتماد به نفس، اتكا به نيروي خود، و مبارزه سازش ناپذير و مستقل را در كل جامعه دامن زد. جنبش دانشجويي مي تواند در اين كار نقش مهمي ايفا كند.

                

حزب کمونیست ایران (مارکسیست – لنینیست – مائوئیست)

 

ششم خرداد 1384

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 جمهوري اسلامي فانوس رو به موت است!
 در تاريخ
 2005-06-27
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در