Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جوانان-جنبش دانشجویی   سه-شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ می ۲۰۱۹                    
 
فرا خوان به تظاهرات

فرا خوان به تظاهرات

 

دانشجویانی که می خواهند:

 

«وظيفه سازماندهی جنبشی سراسری عليه جنگ و دخالتهای خارجی، عليه استبداد و دیکتاتوری داخلی را بر عهده گیرند.

 

دانشجویانی که در پی باخبر کردن مردم از خطرات يک جنگ خانمان سوز هستند و مرتجعين جمهوری اسلامی را آماج مبارزات خود قرار داده اند. دانشجویانی که مدافع حقوق پايه ای کارگران و زحمتکشان، ملیتهای تحت ستم، آزادی زنان و جدايی دين از دولت هستند.»

 

در شرایطی که دولت بوش و همراهان اروپائی اش از یک طرف و جمهوری اسلامی از طرف دیگر می خواهند به مردم دنیا بقبولانند که چاره ای جز انتخاب بین بردگی نئو لیبرالی و بنیاد گرائی اسلامی ندارند، تقویت راهی دیگر وظیفه هر فرد آزادیخواه است. چرا که امپریالیستها و بنیادگرایان اسلامی دو چهره یک سیستم بوده و هرگونه حمایت از یکی عملا و بناگزیر به تقویت آن دیگری منجر خواهد شد.

 

در شرایطی که  دولت های امپریالیستی از یکسو نیروهای مرتجع بنیادگرای مذهبی را در خاورمیانه به جان مردم انداخته و از سوی دیگر در کشورهای غربی نیروهای نژاد پرست را به جان مردم پناهنده، مهاجر و مسلمان می اندازند بیش از هر زمانی عاجل و ضروریست که مردم ستمدیده جهان نه فقط صدای مستقل خود را داشته باشند بلکه  صفوف خود را علیه نیروهای واپسگرا ی مذهبی در خاورمیانه و علیه نژاد پرستی، جنگ طلبی و اشغالگری امپریالیستی متحدتر کنند.

 

در روز 22 دسامبر 2007 در تظاهراتی در مقابل سفارت آمریکا و سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل این صدای مستقل مردم جهان را فریاد می زنیم.

 

با ما همراه شوید:  علیه جنگ، علیه گلوبالیزاسیون نئولیبرالی ، علیه امپریالیسم!

 

با ما همراه شوید : در دفاع از مبارزات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی!

 

با ما همراه شوید : در دفاع از جنبش دانشجويی و گرامیداشت 16 آذر، روزی که سه دانشجوی ایرانی به دلیل مقاومت در برابر کودتای سیا در 28 مرداد 1332(1953 میلادی) بدست ارتش شاه در پیشگاه نیکسون قربانی شدند.

 

با ما همراه شوید: تا پرچم اتحاد انترناسیونالیستی خود را برای تحقق جهانی دیگر جهانی عاری از جنگ، بی عدالتی و ستم و استثمار برافراشته کنیم.

 

شنبه 22 دسامبر 2007

ساعت 10.30 روبروی سفارت آمريکا، بلوار دو رژنت  27

(Regentlaan 27- metro Madou)

 ساعت 13 روبروی سفارت ايران، خيابان فرانکلين روزولت 15

 

(Franklin Rooseveltlaan 15 - tram 23 stopplaats Etoile)

 

www.committe2007.blogfa.com

 

[email protected]

 

[email protected]

 

               Gsm: 0032- 486/48 43 65 

 جمعی از جوانان و دانشجویان چپ ایرانی مقیم اروپا

حزب سوسیالیست چپ بلژیک (Linkse Socialistische Partij

مقاومت بین المللی  (Internationaal Verzet)

ضد راسیسم (Blokbuster)

فعالان چپ دانشجویی (Aktief Linkse Studenten)

                                                                   

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 فرا خوان به تظاهرات
 در تاريخ
 2007-12-01
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در