Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 دین   سه-شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ می ۲۰۱۹                    
 
جورج بوش مي گويد خودش از طرف خدا انتخاب شده و نه بن لادن

جورج بوش مي گويد خودش از طرف خدا انتخاب شده و نه بن لادن!

 

حقيقت ارگان حزب کمونيست ايران ( م – ل م ) شماره 15 ارديبهشت 1383

 

اسناد و مدارك جديد ثابت مي كند كه كابينه بوش كاملا از حمله القاعده به خاك آمريكا (كه در تاريخ 11 سپتامبر 2001 رخ داد) مطلع بود اما تلاشي براي ممانعت از آن نكرد. تضادهاي درون هيئت حاكمه آمريكا و نزديك شدن انتخابات رياست جمهوري آمريكا موجب شده كه جناح رقيب از اين مسئله براي افشاي كابينه بوش استفاده كند. مشخصا مشاور امور امنيتي بوش، خانم كاندالوزا رايس و جورج تنت، رئيس سازمان سيا، توسط كنگره  آمريكا استيضاح شدند.

  اما جواب جورج بوش در مقابل اين فشارها و در مقابل اين واقعيت كه هيچگونه سلاحهاي كشتار جمعي در عراق پيدا نشد اين است:

ما در حال عوض كردن جهان هستيم. آزادي هديه ايست كه خداوند قادر متعال به همه زنان و مردان دنيا اعطا كرده است. آمريكا از طرف خدا انتخاب شده است كه آزادي را در جهان گسترش دهد!

 جورج بوش با صراحت گفت كه مسئله جنگ در عراق زياد ربطي به عراق ندارد بلكه جنگ در عراق بخشي از ماموريت او براي پيشبرد يك جنگ گسترده تر عليه تروريسم است. 

  خطبه هاي مذهبي جورج بوش غير از اينكه آدم را بياد خميني و همپالگي هايش مي اندازد، نطقهايش در مورد «نشر آزادي در جهان » آدم را به ياد سخنراني هاي هيتلر در مورد آزادي مي اندازد. منظور هيتلر از « آزادي» اين بود كه به امپرياليسم آلمان اجازه داده شود كه آزادانه جهان را زير سم ستوران خود لگدمال كند. جورج بوش وقيحانه در همان حال كه مردم بي دفاع شهر فلوجه را موشك باران مي كند، وعده «برقراري يك عراق آزاد» را مي دهد.  و منظورش از عراق آزاد عراقي است كه زير چكمه هاي آمريكائي لگد مال شود. منظور بوش آنست كه مردم عراق را از داشتن كشورشان كاملا «آزاد» كرده است. آمريكا براي اعطاي «آزادي» هاي بيشتر به مردم عراق در حال بازسازي سازمان امنيتي به مراتب مخوفتر از سازمان امنيت صدام حسين است. آمريكا براي سربراه كردن مردم و تحميل «آزادي» به آنان، مادران، پدران و همسران كساني كه احتمال مي رود مبارزين جنبش مقاومت عراق باشند را گروگان مي گيرد تا آنها خود را تسليم نيروهاي اشغالگر آمريكائي كنند. عراق جائي است كه آمريكا براي قبولاندن «آزادي» آمريكائي به مردم، اهالي شهرها را بمباران مي كند.

  اما تعداد فزاينده اي از مردم آمريكا نمي خواهند حكومتشان ازين نوع «آزادي» ها به جهان صادر كند، و چهل درصد خانواده هاي سربازان آمريكائي كه در ابتدا از تجاوز آمريكا به عراق حمايت كردند اكنون ضد آن شده اند، تا كنون صدها سرباز آمريكائي بخاطر مخالفت با جنگ در عراق از خدمت در ارتش آمريكا سر باز زده اند و عده اي از اين سربازان آمريكائي به كانادا رفته و تقاضاي پناهندگي كرده اند زيرا در آمريكا به اتهام «خيانت به ميهن» تحت تعقيب هستند. به اين دلايل، جورج بوش فكري هم براي خود شهروندان ناراضي آمريكا كرده است. در آمريكا قوانيني تصويب شده كه اختيارات رئيس جمهور را كه «فرمانده كل ارتش» هم هست گسترش داده است. طبق اين اختيارات، جورج بوش حق دارد هر يك از شهروندان آمريكا را به دلايل مخفي و بدون آنكه ملزم به اعلام آن دلايل باشد، «عامل دشمن»  معرفي كند و تا هر زمان كه مي خواهد در زندانهاي نظامي در شرايط انفرادي نگاه دارد. بيك كلام در آمريكا آزادي و دموكراسي فقط براي طبقه حاكمه موجود است؛ طبقه حاكمه اي كه از طريق دروغ و دسيسه بر مردم ديكتاتوري اعمال مي كند. و حقوق مردم وابسته به مراحم جورج بوش و دارودسته دولت نظامي وي است.

 

www.sarbedaran.org

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 جورج بوش مي گويد خودش از طرف خدا انتخاب شده و نه بن لادن!
 نوشته
 حقيقت شماره 15 ارديبهشت 1383
 در تاريخ
 2004-04-20
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در