Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 مسائل کلا��   سه-شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ می ۲۰۱۹                    
 

 

نگاه بخود در پرتو تقسیم یك به دو

 

 هر چیزی بر طبق قانون «یك به دو تقسیم می شود» قابل تقسیم است. صدر مائو مستمرا به جهانشمول و مطلق بودن تضاد تاكید می كند: «..... این قانون، چه در دنیای طبیعی، چه در جامعه انسانی، یا تفكر انسان بطور جهانشمول عمل می كند. بین دو قطب مخالف یك تضاد، در آن واحد وحدت و مبارزه وجود دارد.... و این سر منشا حركت و تغییر در همه چیز است.»

هر رفیق باید توجه جدی به جنبه های متضاد در تفكر خود بنماید. او باید مبارزه ایدئولوژیك قدرتمندی را برای بازسازی تفكرش پیش برده و به این طریق خودش و انقلاب را به جلو راند.

در افكار ما اغلب جفت هایی از اضداد وجود دارد: عقاید پرولتری و عقاید بورژوایی و خرده بورژوایی، ماتریالیسم و ایده آلیسم، دیالكتیك و متافیزیك، درست و غلط، دستاوردها و كمبودها و غیره. از این جفت ها اساسی ترین عبارتند از: تضاد بین جهان بینی بورژوایی و جهان بینی پرولتری، تضاد بین منافع فردی و منافع جمعی.

منافع فردی و  منافع جمعی نمی توانند بطور مسالمت آمیز همزیستی کنند. صدر مائو می گوید: «در هر پدیده یا چیز مفروض، وحدت اضداد مشروط، موقتی، و گذرا و بنابراین نسبی است. در حالی كه مبارزه اضداد مطلق می باشد.» نتیجه ی مبارزه عبارت است از تغییر (دگرگونی) اضداد از طریق خورده شدن یكی توسط دیگری. بنابراین در مبارزه ی بین ایدئولوژی های متضاد، یا مابین منافع فردی و جمعی، یكی باید آن دیگری را بخورد و راه سومی موجود نیست.

ما نباید اجازه بدهیم حتی لكه ای از غبار منافع فردی به افكار ما وارد شود وگرنه تضاد در جهت مخالف حركت خواهد كرد.

حاصل مبارزه بین جنبه های مخالف یك تضاد (چون منافع جمعی در مقابل منافع فردی) در واقع خود را در دگرگونی كل جهان بینی شخص نشان می دهد. اما این دگرگونی از طریق انباشت یك سلسله تغییرات (دگرگونی ها) در مورد موضوعات مشخص صورت می پذیرد. تغییر كل جهان بینی دقیقا از طریق تغییر اضداد در مورد تعداد زیادی از موضعات قسمی صورت تحقق بخود می گیرد. چون هدف ما دست یافتن به تغییر كیفی از ایدئولوژی غیر پرولتری به ایدئولوژی پرولتری است، باید توجه كاملی به روند تغییر كمی كرده، در هر موضوع مشخص بطور استوار با منافع فردی ستیز كرده و مانند جنگ خیابان به خیابان سنگرهای منافع فردی را در افكار خود یك به یك تسخیر كنیم. صدر مائو به ما می آموزد: «در شرایط مفروض، حاصل مبارزه ی دو وجه یك تضاد، بدون استثنا آن است كه هركدام به ضد خود تبدیل می شوند. در اینجا شرایط، عاملی اساسی است. بدون وجود شرایط مفروض، هیچكدام از دو وجه متضاد نمی توانند به ضد خود تبدیل شوند.» هر رفیق می باید آگاهانه سعی بكند شرایطی را بوجود بیاورد كه نتایج خوب در تغییر اضداد به بار بیاورد و در عین حال، از شرایطی كه نتایج بد به بار می آورد جلوگیری كرده و اجتناب بکند. برای آنكه این كار انجام شود، اساسی تر از هر كاری دست زدن به صمیمانه ترین تلاش ها در مطالعه و به كاربستن آثار بزرگ صدر مائو.... است. با تاكید بسیار بر به كاربستن آن ها به خصوص در مورد بازسازیِ جهان بینیِ خودِ فرد بر بستر توفان مبارزه طبقاتی و از طریق پراتیك مبارزه طبقاتی....

در همان حال لازم است تماس نزدیك با توده ها را حفظ كرده، به انتقادات آنها متواضعانه گوش كنیم و درگیر انتقاد از خود شویم... صدر مائو می آموزد:«ما باید یاد بگیریم به موضوعات بطور همه جانبه نگریسته، پشت و روی مسائل را بخوبی ببینیم، در شرایط مفروض، یك چیز بد می تواند به نتایج خوب، ویك چیز خوب به نتایج بد منجر شود.» یك دستاورد چیز خوبی است، ما را تشویق می كند با اعتماد بیشتری پیشرفت نماییم. اما اگر فقط دستاوردها را ببینیم بدون آن كه در مقابل جنبه ی متضاد گارد بگیریم، از موفقیت ها گیج شده و از پا در خواهیم آمد. به این دلیل است كه دستاوردهای بعضی از رفقا نقطه آغازی برای خطا كردن خواهد شد، به جای آن كه نقطه آغازی برای موفقیت های بزرگتر شود. نگاه كردن به خود برطبق قانون «یك به دو تقسیم می شود» یعنی آن كه شخص باید علیه دنیای ذهنیِ خودش همانطوری كه علیه دنیای عینی انقلاب می كند، انقلاب کند.

بخش هایی از یك مقاله نوشته شده توسط رفقای چینی

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 نگاه بخود در پرتو تقسیم یك به دو
 نوشته
 بخش هایی از یك مقاله نوشته شده توسط رفقای چینی
 در تاريخ
 1972-01-01
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در