Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 رخدادها و مناسبت ها   چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ برابر با ۲۲ می ۲۰۱۹                    
 
گرامی باد یاد وخاطره سرخ رفیق سربدار حسین ( احمد اف ) خاوری

بیاد رفیق حسین خاوری

 

با خبر شدیم که در ماه گذشته رفیق حسین خاوری در اثر سکته قلبی در شهر کرمانشان درگذشت. رفیق حسین از شرکت کنندگان در مبارزه مسلحانه سربداران و قیام آمل بود. رفیق حسین (با نام مستعار احمد اف) از جوانان انقلابی و جسوری بود که پس از انقلاب 1357 جذب صفوف اتحادیه کمونیستهای ایران شد.

 با لشکر کشی خمینی در سال 1358 رفیق حسین به صفوف تشکیلات پیشمرگه زحمتکشان پیوست. او به خاطر جسارت و پایداری اش مسئول انفجارات و یکی از مسئولین آموزش نظامی در تشکیلات پیشمرگه زحمتکشان در کردستان بود.  طی سالهای 59 – 58 در کنار رفقای جانباخته ای چون حسن امیری، پیروت محمدی و  رسول محمدی در نبردهای مسلحانه کردستان شرکت کرد. 

 

 در اواخر تابستان 1360، با آغاز تدارکات مبارزه مسلحانه در شمال، رفیق حسین جز اولین دسته از رفقایی بود که به جنگلهای اطراف آمل اعزام شد. حضور وی در صفوف  سربداران مانند بسیاری از رفقای دیگر که از تجارب نظامی گرانقدری برخوردار بودند نقطه قوتی مهم محسوب می شد. احمد اف بارها در ماموریتهای خطرناک و نبردهای مختلف از خود هشیاری، سرعت عمل، و جسارتی فراموش نشدنی به نمایش گذاشت. او بیباکانه در قیام آمل شرکت جست؛ تا آخرین لحظات با استواری تمام به نبرد با دشمن پرداخت و در لحظات حساس به یاری رفقای زخمی شتافت و با تن دادن به خطر آن رفقا را از تیررس دشمن دور کرد.

هنگام عقب نشینی قوای سربداران احمد اف نتوانست خود را به رفقای دیگر برساند.  او به خانه ای پناه برد. اهالی آن خانه با جان و دل به حفاظت از او پرداختند. احمد اف همان رفیقی است که در کتاب "پرنده نوپرواز" به او اشاره شده است. "رفيق كرد ديگری هنگام عبور از جاده به خانه ای پناه برد. اهالی خانه سريعا دست بكار شدند. اسلحه اش را مخفی كردند. او را به حمام بردند. ريشش را تراشيدند و برای حفظ ظاهر رختخوابی برايش پهن كردند و او را در آن خواباندند و دو سه روز نزد خود نگهداشتند. سپس با درست كردن پوشش مناسب با ماشين شخصی خودشان وی را به تهران رساندند، پول كافی در اختيار وی نهادند و به او گفتند هر موقع كه خواستی برگرد اسلحه ات را تحويل بگير."

 

خوشبختانه هویت رفیق حسین هیچگاه برای دشمن مشخص نشد. راز داری رفقائی چون اصغر امیری و حسن امیری زیر شکنجه های قرون وسطائی نقش تعیین کننده ای در حفظ رفیق حسین داشت. رفیق حسین علیرغم دشواریهای فراوان زندگی طی این سالها به آرمانهایش وفادار بود.

ما درگذشت این رفیق را به خانواده، دوستان و رفقایش تسلیت می گوییم . بدون شک خدماتی که او به امر انقلاب کرد فراموش نخواهد شد و یاد و خاطره مبارزات او همواره در  تلاشهای ما برای ساختن جهانی عاری از ستم و استثمار زنده است.

 

 

خرداد ماه سال 1387

 

حزب کمونیست ایران ( مارکسیست لنینیست مائوئیست)

 

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 به یاد رفیق حسین خاوری
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست)
 در تاريخ
 2008-06-21
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در