Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 مسائل جنبش چپ و کمونیستی در ایران   سه-شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ می ۲۰۱۹                    
 
پيام به حزب كمونيست ايران ( م ل م )

پيام به حزب كمونيست ايران ( م ل م )

 

رفقا!

كنگره وحدت جنبش كمونيستي ( م ل م ) افغانستان ، ارسال پيام رفيقانه حزب كمونيست ايران ( م ل م ) به كنگره را با قدر داني مي نگرد و از شما رفقا اظهار امتنان مي نمايد .

پروسه وحدت جنبش كمونيستي ( م ل م ) افغانستان در جريان پيشرفت خود ، مداوما از حمايت ايدئولوژيك ـ سياسي حزب كمونيست ايران ( م ل م ) برخوردار بود . ما در جريان پيشرفت اين پروسه ، قادر گرديديم كه كنفرانس منطقوي احزاب و سازمان هاي ( م ل م ) افغانستان و ايران را يكجا با شما برگزار نمائيم و نه تنها سطح پيوند و همبستگي مبارزاتي ميان مان را ارتقاء دهيم ، يلكه پايه أي براي تكامل روز افزون اين پيوند و همبستگي در آينده نيز بوجود آوريم . ما در يرگزاري موفقيت آميز كنگره وحدت جنبش كمونيستي ( م ل م ) افغانستان و تامين وحدت مائوئيست هاي افغانستان در حزب كمونيست واحد ( حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان ) ، حمايت ايدئولوژيك ـ سياسي شما رفقا را با خود داشتيم و ارسال پيام تان به كنگره ، جنبه بسيار روشني از اين حمايت محسوب مي شود .

رفقا !    همانطوزيكه شما در پيام تان به كنگره تذكر داده ايد ، امپرياليزم امريكا مي خواهد افغانستان ، ايران ، عراق و تركيه را بصورت پايگاه هاي مركزي براي كنترل و شكلدهي كل منطقه « خاورميانه بزرگ » مورد خواستش در آورد . جنبش ما ـ جنبش انقلابي انترناسيوناليستي ـ در سه كشور از چهار كشور متذكره حضور دارد . احزاب سه گانه عضو جنبش در اين منطقه يعني حزب كمونيست ايران ( م ل م ) ، حزب كمونيست مائوئيست تركيه و حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان وظيفه دارند هماهنگي هاي مبارزاتي ميان شان را بطور روز افزوني بيشتر و با كيفيت تر بسازند تا بتوانند مقاومت انقلابي عليه امپرياليست هاي متجاوز امريكايي و متحدين و دست نشاندگان شان را در سطح كل منطقه شكل داده و به پيش سوق دهند .

رفقا !   طوريكه اطلاع داريد امپرياليست هاي متجاوز و اشغالگر امريكايي و متحدين شان و خاينين ملي دست نشانده شان در افغانستان ، با داير كردن يك جرگه مضحك فرمايشي و ارتجاعي بنام « لويه جرگه قانون اساسي » ، يك قانون اساسي وطنفروشانه و خاينانه ارتجاعي براي افغانستان به « تصويب » رساندند . مطابق به اين قانون اساسي ، دولت افغانستان جمهوري اسلامي اعلام گرديده است . ارتجاع حاكم بر ايران نيز جمهوري اسلامي است . يقينا تفاوت هاي معيني ميان اين دو جمهوري اسلامي وجود دارد . ولي آنچه عمده است ماهيت يكسان ارتجاعي و چاكر پيشگي آنها در قبال قدرت هاي امپرياليستي است . اين حالت همكاري هاي روز افزون مبارزاتي ميان حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان و حزب كمونيست ايران ( م ل م ) را ضروري تر و الزامي تر مي سازد . ما يقين كامل داريم كه با هم در اين مسير مبارزاتي به پيش خواهيم رفت و نمونه بسيار برجسته و ارزنده از رفاقت و همسنگري انترناسيوناليستي ميان مائوئيست هاي دو كشور را كه از گذشته شكل داده ايم ، هر چه بيشتر گسترش ، استحكام و ارتقاء خواهيم داد .

 

زنده باد حزب كمونيست ايران ( م ل م ) !

زنده باد جنبش انقلابي انترناسيوناليستي !

زنده باد حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان !

مرگ بر امپرياليزم ! مرگ ير ارتجاع !

مرگ بر جمهوري اسلامي !

 

« كنگره وحدت جنبش كمونيستي ( م ل ) افغانستان »

                   اول مي 2004 ( 12 ثور 1383 )

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 پيام به حزب كمونيست ايران ( م ل م )  
 نوشته
 « كنگره وحدت جنبش كمونيستي ( م ل ) افغانستان »                    اول مي 2004 ( 12 ثور 1383 )
 در تاريخ
 2004-05-01
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در