Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   سه-شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ برابر با ۱۹ مارس ۲۰۱۹                    
 
بهنام داعش، بهکام تشدید اسلامگرایی و سرکوب امنیتی

بهنام داعش، بهکام تشدید اسلامگرایی و سرکوب امنیتی

خامنهای دستور «آتش بهاختیار» میدهد!

یک روز پس از حملۀ ارتجاعی اسلامگرایان داعشی به مجلس و کاخ موسوم به «حرم» خمینی که منجر به کشته شدن عدهای از شهروندان غیر حکومتی شد، خامنهای دستور حمله به مخالفان را داد و تهدید کرد بساط سرکوب و اعدام دهۀ شصت را بار دیگر برپا خواهد کرد. وی به دانشجویان حزباللهی رهنمود داد، فعالانه «عقاید» خود را پیش ببرند و در این زمینه به آنان خودمختاری داد و گفت «آتشبهاختیار» هستند و نیازی نیست از مقام بالاتر دستور بگیرند. بهعبارت دیگر، مجوز نیروهای سرکوب امنیتی موسوم به «خودسرها» را صادر کرد. ازآنسو، رئیس قوۀ قضاییه (لاریجانی) در چند خط حسابشده نه علیه «عملیات تروریستی» یا بهقول رهبرش «ترقهبازی» بلکه علیه «الحاد» و «ملحدین» و کسانیکه «عقاید انحرافی» دارند موضعگیری کرد و گفت به آنها رحم نخواهد کرد.

این کارزار ارتجاعیِ سرکوب و خفقان، نتیجۀ عملیات اخیر داعش نیست بلکه پیشاپیش تدارک، دیده شده بود. جناحی که در انتخابات به مقام ریاست جمهوری نرسید، پروژۀ «تشکیلِ دولتِ در سایه» را اعلام کرده بود. «فعال» کردن پایههای ایدئولوژیک حکومت با نطقهای غلیظ علمالهدی در مشهد علیه موسیقی و فاحشه خواندن زنان حجابرنگی توسط امام جمعۀ ساوه همچنین به راه افتادن دستههای زنان حزباللهی در مازندران و نقاط دیگر برای تحمیل «حجاب کامل اسلامی» شروع شده بود. نطق رهبر بر این کارزار ارتجاعی مهر تایید زد و خواستار جهش در آن شد. خامنهای در نطقش برای دانشجویان حزباللهی، غلیظ کردن اسلامگرایی و سرکوب امنیتی را به «استقلال» ربط داد. وی پای سند 2030 یونسکو را وسط کشید و در دفاع از مخالفت خود با آن گفت حتا اگر مضامین «خلاف اسلام» هم در آن وجود نداشت، ضد «استقلال» ایران است چون «در خارج از ایران تدوین شده است»! «رهبر عظیمالشان» عوامفریب، آنچنان در مذمت و سرزنش «سندی که در خارج تدوین شده» حرف میزند که انسان فکر میکند شاید نمیداند همۀ سیاستهای اقتصادی کلان جمهوری اسلامی توسط صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی تدوین میشود. و این واقعیت را فراموش کرده است همین چند سال پیش،اقتصاد اسلامیاش با تحریمهای آمریکا به زانو درآمد. این اسلامگرای عوامفریب، مستاصلانه میخواهد با گفتمان سیاسی («استقلال») برای اسلامگرایی بیاعتبار و ورشکستهاش اعتباری دست و پا کند. درهمانحالکه فرمان «آتشبهاختیار» میدهد و تلاش میکند از دانشجویان تهی مغز، ارازل و اوباشی بسازد برای حمله به ابتداییترین آزادیهای مردم در کوچه و خیابان، صحبت از «آزادی» میکند تا مثلا تمایزی میان خودش و داعشیها بگذارد.

باشد تا رهنمودهای صریح سرکوب و اختناقِ خامنهای شیپور بیدارباشی باشد برای کسانیکه فکر میکردند با رفتن پای صندوقهای رای، «ذرهای» این رژیم را بهعقب خواهند راند! دشمن را باید سرنگون کرد و نه انتخاب. تازمانیکه این حقیقت مسلم تبدیل به آگاهی میلیونها نفر نشود این رژیم به تاختوتازهای ارتجاعی خود ادامه خواهد داد. این دور جدید سرکوب و اختناق را باید با مقاومتهای جسورانه پاسخ گفت. نباید اجازه دهیم این رژیم از جنگ و دعوای میان خود با مرتجعین داعش و امپریالیستهای آمریکایی، اعتبار برای خود دست و پا کند. نزاع میان اسلامگرایان حاکم در ایران با امپریالیسم آمریکا و با داعش، هیچ خللی در این حقیقت وارد نمیکند که جملگیِ اینان دشمن مردم ایران، سوریه، عراق و سراسر جهان هستند.

دست جمهوری اسلامی و مرتجعین خاورمیانه و امپریالیستهای آمریکا و روسیه و اروپا از سوریه کوتاه!

فقط مردم سوریه و عراق از راه یک انقلاب واقعی میتوانند داعش و داعشیها را دفن کنند!

یاد و خاطرۀ جانباختگان دهۀ شصت را گرامی بداریم!

زنده باد انقلاب، زنده باد کمونیسم!

حزب کمونیست ایران (م.ل.م)

19 خرداد 1396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 به‌نام داعش، به‌کام تشدید اسلام‌گرایی و سرکوب امنیتی
 در تاريخ
 2017-05-15
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در