Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   سه-شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ برابر با ۱۹ مارس ۲۰۱۹                    
 
مسئولیت قتل تدریجی رفیق محمد جراحی بر عهده رژیم جمهوری اسلامی است!

 

 مسئولیت قتل تدریجی رفیق محمد جراحی بر عهده رژیم جمهوری اسلامی است!

رفیق محمد جراحی فعال کارگری، عضو سندیکای کارگران ساختمان و زندانی سیاسی سابق روز ۱۳ مهر ۱۳۹۶ (برابر با ۵اکتبر ۲۰۱۷) پس از چند سال دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان، درگذشت. این فعال سیاسی و مبارز جنبش کارگری، چندین بار از سوی دولت جمهوری اسلامی به اتهام فعالیتهای سیاسی  بازداشت شده بود که در آخرین بار در خرداد ماه ۱۳۹۰ از سوی اداره اطلاعات تبریز دستگیر شد و به ۵ سال زندان محکوم شد. او به همراه رفیق دیرینه اش زنده یاد شاهرخ زمانی دوران زندان خود را بدون مرخصی و تا انتها سپری کرد. نارسایی تیروئید رفیق محمد در زندان و در اثر بی توجهی های مسئولین جمهوری اسلامی به نیازهای پزشکی و مراقبتهای درمانی زندانیان، به سرطان تبدیل شد و در نهایت جان او را گرفت. مسئولین دستگاه قضایی و سازمان زندانهای جمهوری اسلامی حتی با مرخصی پزشکی او پس از عمل جراحی در دوران زندان مخالفت کردند.

مرگ او سند دیگری بر روشهای جدید کشتار و به قتل رساندن زندانیان سیاسی از سوی دولت جمهوری اسلامی است. رژیم ایران چندین سال است که با محروم کردن زندانیان از مراقبتهای به موقع پزشکی و درمانی، اعدامی تدریجی را به زندانیان سیاسی تحمیل می کند. مرگ اکبر محمدی، هدی صابر، سیامک پورزند، رفیق شاهرخ زمانی و رفیق محمد جراحی و آسیبهای جدی دیگر زندانیان سیاسی مانند علی رضا رجایی، زینب جلالیان و غیره همگی گواه بر اراده ای هدفمند و برنامه ریزی شده در اعمال این محرومیتهای درمانی و بهداشتی و فشارهای جسمی و روحی بر زندانیان سیاسی است.

یاد رفیق محمد جراحی مبارز خستگی ناپذیر و فعال حقوق کارگران و زحمتکشان تا همیشه زنده و درخشان است و پروژه و پروسهٔ جان باختنش، لکه تاریک دیگری در پرونده جنایتها و آدمکشی های دولت مرتجع بورژواها و اسلامگرایان ایران است.

مرگ بر جمهوری اسلامی!

گرامی باد خاطره رفیق محمد جراحی

زنده باد، زنده باد کمونیسم!

حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)

مهر ۱۳۹۶/اکتبر ۲۰۱۷

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 مسئولیت قتل تدریجی رفیق محمد جراحی بر عهده رژیم جمهوری اسلامی است!
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)
 در تاريخ
 2017-10-06
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در