Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   سه-شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ برابر با ۱۹ مارس ۲۰۱۹                    
 
جنگ کثیف و تجاوز نظامی ارتش ارتجاعی عراق، حشد الشعبی و سپاه قدس علیه مردم کردستان محکوم است!

جنگ کثیف و تجاوز نظامی ارتش ارتجاعی عراق، حشد الشعبی و سپاه قدس علیه مردم کردستان محکوم است!

سرانجام سحرگاه صبح دوشنبه 24 مهرماه حیدر العبادی نخست وزیر عراق به وعده ای که دو روز بعد از انجام رفراندوم در پارلمان عراق برای حمله به کردستان به تصویب رسید، عمل کرد. نیروهای ارتش ارتجاعی عراق و نیروهای ویژه آن که آموزش دیده نظامیان آمریکایی بودند، با همراهی نیروهای حشد شعبی که از مدتها قبل در این مناطق مستقر شده بودند پس از به تصرف در آوردن مهمترین پایگاه های نظامی و میادین نفتی و فرودگاه کرکوک، نقاط کلیدی شهر مانند استانداری و دیگر ساختمان های دولتی را نیز به تصرف خود در آوردند. این عملیات در واقع پاسخ ارتجاعی دولت عراق به رفراندومی است که در کردستان برای استقلال صورت گرفت. متعاقب این حمله، حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری بارزانی، اتحادیه میهنی کردستان را متهم به خیانت کرد که نیروهای این اتحادیه بدون هیچ مقاومتی مواضع خود را به نیروهای ارتش عراق و حشد الشعبی واگذار کرده اند. از سوی دیگر اتحادیه میهنی هم حزب دموکرات را متهم می کند که رفراندوم بارزانی موقعیت کردستان را به خطر انداخته است. این نخستین بار نیست و تاریخچه این احزاب پر است از این گونه خیانت ها.

در همان زمانی که نقشه اشغال کرکوک با همراهی سپاه پاسداران ایران و نیروهای دست پرودهٔ ایران طراحی می شود، جلاد مردم سوریه پاسدار قاسم سلیمانی بر مزار جلال طالبانی رفته و سپس برای مذاکره با بارزانی عازم اربیل می شود. دولت جمهوری اسلامی و دولت ترکیه به شکل آشکار و پنهان آمادگی خود را برای همراهی کردن دولت و ارتش عراق اعلام کرده اند. در اولین روز حمله  ده ها نفر از مردم عادی و  نیروهای نظامی کرد کشته شده‌اند و ده ها هزار نفر از ساکنین کرد شهر کرکوک و حومه اش بار دیگر آواره شدند. همزمان با اشغالگری ارتش عراق و پاسداران سپاه قدس، دولت ایران و میدیایش  کارزار شوونیستی کثیف  خود را به راه انداختند و پیروزی ارتش عراق را تحت عنوان "کرکوک به بغداد پیوست، کرکوک کوک شد" جشن گرفتند. این قصه تلخ تا زمانی که نیروهای ارتجاعی بر مسند قدرت باشند پایانی ندارد. دیر زمانی است که خلق کرد در چهار پارچه کردستان مورد حمله دولت های ارتجاعی فارس و ترک و عرب قرار دارد.

 به دنبال تغییر و تحولات پس از سرنگونی صدام بورژوازی کرد در عراق توانست به امتیازاتی دست یابد ولی دست یابی به برخی از حقوق برحق به معنای پایان ستم ملی نبود حتی همدست شدن دولت بارزانی و طالبانی با امپریالیست های آمریکایی و اروپایی تضمینی برای حفظ این قدرت نیست. تا زمانی که طبقات بورژوا- فئودال عرب و فارس و ترک در قدرت باشند تضمینی برای پایان دادن به این گونه حملات شوونیستی نخواهد بود. راه حل های نیمه و محدود نیز به این ستم ها پایان نخواهد بخشید بلکه این ستم را کشدار و دشمنی بین ملل را حفظ می کند. هیچ معجزه ای اتفاق نخواهد افتاد تا زمانی که صحنه گردان نیروهای ارتجاعی باشند. این شرایط تنها توده های مردم را با دشواری ها و مصائب بزرگ روبرو خواهد کرد  تا زمانی که تلاش نشود یک دولت بنیادا متفاوت یعنی دولت سوسیالیستی که منافع کل جامعه بدون برتری‌ها و اولویتهای ملی، مذهبی و جنسیتی برآورده کند، باز شاهد نابودی میلیون ها انسان و بی خانمانی و کوچ خواهیم بود. همانطور که بارها گفته ایم تنها پاسخ واقعی و موثر به این وضعیت، برافراشتن پرچم کمونیسم انقلابی است. این یعنی اشاعه آگاهی در مورد تنها آلترناتیو واقعی برای رها شدن از این مصیبت ها، ستم ها و دهشت های بی پایان یعنی انقلاب کمونیستی. ما در شرایطی که جنگ های ضد مردمی با خود کوهی از کثافات برتری جویانه، نژادپرستانه و ناسیونالیستی را در ذهن جامعه خالی می کنند، بر خلاف جریان شنا کردن تآکید خواهیم کرد و پرچم راهنمای انترناسیونالیسم کمونیستی را برای متحد کردن توده های کشورها و ملل تحت ستم مختلف بلند می کنیم.

زنده باد حق ملل در تعیین سرنوشت خویش!

زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری!

حزب کمونیست ایران )مارکسیست- لنینیست- مائوئیست(

24مهرماه 1396

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 جنگ کثیف و تجاوز نظامی ارتش ارتجاعی عراق، حشد الشعبی و سپاه قدس علیه مردم کردستان محکوم است!
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)
 در تاريخ
 2017-10-06
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در