Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   شنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۸ برابر با ۳۰ مارس ۲۰۱۹                    
 
کشتار مردم فلسطین توسط اشغالگران اسرائیلی و حامیان فاشیستش محکوم است!

کشتار مردم فلسطین توسط اشغالگران اسرائیلی و حامیان فاشیستش محکوم است!

 

روز جمعه دهم فروردین بیش از سی هزار  فلسطینی ساکن نوار غزه به مناسبت "یوم‌الارض" یا روز زمین در دفاع از بازگشت پناهنده گان(که از زمان تاسیس دولت اسرائیل در سال 1948 از سرزمین هایشان رانده شده بودند) و همچنین محاصره یازده ساله غزه  در نوار مرزی با مناطق اشغالی دست به یک راهپیمایی مسالمت آمیز زدند. این اعتراض حق طلبانه توسط نیروهای اشغالگر و سرکوب گر دولت فاشیستی نتانیاهو به خاک و خون کشیده شد. نیروهای ارتش اسرائیل با تک تیرانداز و تانک و هلی کوپتر دست به این جنایت وحشیانه  زدند. از زمان قدرت گیری رژیم فاشیستی ترامپ و به رسمیت شناخته شدن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل و حمایت بی حد و حصر از جنایتکاران اسرائیلی، جنایت ها علیه مردم مبارز و ستم دیده فلسطین تشدید یافته و رژیم فاشیستی  نتانیاهو را  گستاخ تر کرده است و ارتش اشغال گر اسرائیل در حال پاکسازی قومی فلسطینی ها است.  تاکنون قریب هجده نفر از اهالی غزه با گلوله های واقعی کشته شده اند و بیش از 2000 نفر زخمی شده اند. وضعیت بسیاری از زخمی شده گان که از ناحیه سر و سینه گلوله خورده اند، وخیم اعلام شده است.  نتانیاهو متعاقب این جنایت مزدورانش را ستایش کرد و گفت اسرائیل "با قدرت" از خود محافظت می‌کند، نتانیاهو در بیانیه‌ای گفت: "آفرین به سربازانمان."  

در روزهای قبل از تجمع اعتراضی اهالی غزه، ارتش اسرائیل پیشاپیش اعلام کرد "حق هیچ اعتراضی را به فلسطینی ها نخواهد داد" و این خود شاهد این ادعاست که قبلا طرح کشتار و قتل عام کشیده شده بود. اعتراضات مردم فلسطین به زمان اشغال سرزمین هایشان از سال 1948 باز می گردد. زمانی که دولت اسرائیل تاسیس شد و اهالی فلسطین از سرزمینشان بیرون رانده شدند و پس از آن اسرائیل به دزدیدن تکه به تکه ی سرزمین های فلسطینی ادامه داد و بی وقفه  برای درهم شکستن مقاومت و روحیه ی آنان در قلمروئی که اکنون اسرائیل خوانده می شود و در کرانه ی غربی رود اردن و نوار غزه تلاش کرد. اسرائیل با دزیدن سرزمین فلسطینی ها از زمان موجودیتش تا  به حال با قتل عام و جنایات روزمره اش با حمایت امپریالیسم آمریکا تحت حاکمیت دموکرات ها و جمهوری خواهان و الان با روی کار آمدن رژیم فاشیستی ترامپ/ پنس به بدترین نشانه ستم ملی و مستعمراتی در خاورمیانه و جهان تبدیل شده است . مردم خاورمیانه و همه نیروهای مترقی و پیشرو در جهان به حق، تنفر ویژه ای از این رژیم دارند.

رفیق باب آواکیان می گوید: بعد از هولوکاست بدترین اتفاق در حق یهودیان  تشکیل دولت اسرائیل بود. اسرائیل تنها یک پادگان نظامی برای امپریالیسم آمریکا در منطقه پرتلاطم خاورمیانه است و باید با همراهی همه فلسطینی ها فارغ  از مذهب شان،  از خاورمیانه برچیده شود.

همانطور که بار ها گفته ایم اسرائیل بیان فشرده ی عوام فریبی و قساوت بی نظیر دموکراسی امپریالیست های غربی است. این نظام مرتبا بر بوق آزادی، عدالت و حقوق بشر می دمد اما وقتی پای فلسطینی ها به میان می آید آنان نه آزادی دارند و نه حقی که اسرائیل باید به آن گردن بگذارد و اگر خواست عدالت و صلح داشته باشند اسرائیل حق دارد با آنان به مثابه «تروریست» رفتار کند. اسرائیل و آمریکا هیچ شکلی از مقاومت فلسطینی ها را تحمل نخواهند کرد. با این وجود، 70سال تلاش برای درهم شکستن این مقاومت به موفقیت نرسیده است. دفاع از حق بازگشت، حق طبیعی هر فلسطینی آواره است و برای تحقق چنین امری باید پادگان نظامی امپریالیسم آمریکا یعنی دولت اسرائیل برچیده شود.

حزب کمونیست ایران (م ل م)

فروردین 1397

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 کشتار مردم فلسطین توسط اشغالگران اسرائیلی و حامیان فاشیستش محکوم است!
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)
 در تاريخ
 2018-03-02
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب ��رار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در