Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   پنجشنبه ۸ فروردين ۱۳۹۸ برابر با ۲۸ مارس ۲۰۱۹                    
 
در دفاع از فراخوان اعتصاب عمومی 21 شهریور در کردستان

اطلاعیه حزب کمونیست ایران (م ل م) در دفاع از فراخوان اعتصاب عمومی 21 شهریور در کردستان!

 

رژیم جمهوری اسلامی طی اقدامی زبونانه و از موضع ترس و در اوج ناباوری دست به جنایتی بزرگ زد. ابتدا در سحرگاه 17 شهریور سه زندانی سیاسی شناخته شده زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی را پس از سال ها زندان و شکنجه و تهدید به مرگ، اعدام کرد و متعاقب این جنایت، مقرات حزب دمکرات کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان مورد حملات موشکی قرار گرفت و  در حالیکە جلسه کمیتە مرکزی حزب دمکرات کردستان در حال برگزاری بود، سبب کشته شدن 16 تن از  اعضای رهبری، کادر، پیشمرگان و زخمی شدن بیش از 40 تن و ناپدید شدن برخی دیگر شده است . این اولین بار نیست که رژیم جمهوری اسلامی هر گاه در تنگنا قرار می گیرد در خطه کردستان دست به چنین جنایاتی می زند.

پس از  این جنایات موجی از اعتراض در خارج از کشور مقابل مراکز رژیم مانند سفارت خانه و کنسول گری ها شکل گرفته است. ما از همه جوانان و مردم آزادیخواه در خارج از کشور می خواهیم مخالفت خود را علیه این جنایات با  آگاه کردن مردم هر کشوری که در آن هستند به اشکال مختلف نشان دهند. جمهوری اسلامی به این جنایات بسنده نخواهد کرد و پاسدار جنایتکاری  به نام رحیم صفوی به آشکار حرف از فعال شدن مجدد دسته های  "سربازان گمنام امام زمان" و ترور مخالفین جمهوری اسلامی در خارج از کشور زده است. شایان ذکر است که طی سال های اخیر برخی از پیشمرگان و فعالین کرد از جمله پدر زانیار مرادی توسط مزدوران جمهوری اسلامی در کردستان عراق ترور شده اند.

سئوال بر سر مان و نمان  یک رژیم بحران زده و مفلوک است. این را بهتر از هر کسی سردمداران رژیم می دانند. به همین دلیل دست به چنین جنایاتی می زنند و تنها با یک مبارزه آگاهانه و سازمان یافته امکان مقابله با چنین جنایاتی هست. این وظیفه کلیه نیروهای انقلابی و آزادیخواه و کلیه جنبشهای توده ای در داخل و خارج از کشور است که بی محابا به میدان آیند و مانع از ادامه و اجرای این توطئه های جنایتکارانه شوند.

ما ضمن حمایت و دفاع از فراخوان نیروهای انقلابی در روز چهار شنبه 21 شهریور مبنی بر اعتصاب همگانی در كردستان، مردم سراسر ایران را فرا  می خوانیم كه ضمن محکوم کردن این گونه اعمال جنایت کارانه  و در همبستگی با خانواده اعدام شده گان و قربانیان موشکی درمقرات احزاب دمکرات کردستان سنگر مبارزه در کردستان را با  مبارزه علیه جمهوری اسلامی تقویت کنند و زمینه را برای سرنگونی كليت رژیم و استقرار جامعه ای نوین و  رها شده از ستم و استثمار که شایسته کل بشریت  است در برابر این نظامِ طبقاتی و پوسیده به پیش برند.

 

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!

 پیش به سوی تشکیل دولت سوسیالیستی نوین در ایران!

 زنده باد انقلاب! زنده باد کمونیسم!

حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) 19 شهریور 1397

www.cpimlm.com

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 در دفاع از فراخوان اعتصاب عمومی 21 شهریور در کردستان!
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)
 در تاريخ
 2018-09-11
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در