Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   پنجشنبه ۸ فروردين ۱۳۹۸ برابر با ۲۸ مارس ۲۰۱۹                    
 
همه مردم باید به دفاع از اعتصاب رانندگان و کامیون داران برخیزند!

همه مردم  باید به دفاع از اعتصاب رانندگان و کامیون داران برخیزند!

موج سوم اعتصاب کامیون داران و رانندگان ابعاد وسیعی به خود گرفته است. این اعتصاب در اعتراض به مسائل صنفی همچون گران شدن قطعات یدکی و لاستیک، کاهش سهمیه سوخت و  پایین بودن کرایه به نسبت هزینه ها صورت گرفته است. این اعتصاب سراسری شهرهای کل کشور همچون کرمانشاه، قزوین، بندرعباس، استان البرز، اردبیل، اصفهان، فارس، سمنان، خراسان رضوی، نهاوند، بجنورد، کنگان، پاکدشت، نیشابور،شیروان، سنندج، آذرشهر، گرگان، بندرگز، زنجان، همدان، ایذه، رزن، هرسین، دالاهو، زرند و شهرکرد... را در برگرفته و  ادامه دارد. تا کنون دستگیری بیش از 200 نفر از کامیون داران و رانندگان در دور جدید اعتصاب تایید شده است.

مقامات ارشد حکومت همچون رئیس قوه قضاییه و فرمانداران و مقامات امنیتی رژیم، اعتصاب کنندگان را تهدید به زندان و اعدام کرده اند. محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور به صراحت حرف از حکم اعدام بازدداشت شدگان این اعتصاب می زند. مسئول دادستانی شهر قزوین به نام محسن کرمی، درباره دستگیری 17 نفر از اعتصاب کنندگان گفت: تقاضای اشد مجازات یعنی اعدام را با اتهامات مبنی بر «اخلال در نظم و امنیت و  قطاع الاطریق و فساد فی الارض» کرده است. علیرغم مجموعه دستگیری های وسیع و تهدید به مرگ، اعتصاب کنندگان مصممتر از قبل به اعتصاب ادامه داده و گفته اند تا رسیدن به خواسته های شان کوتاه نخواهند آمد. جمهوری اسلامی به خوبی آگاه است در شرایطی که تحت فشارهای آمریکا قرار گرفته تا چه حد این اعتصاب ها می توانند شرایط رژیم را سخت تر کرده و به نقطه ضعفش تبدیل شوند. این اعتصاب این پتانسیل را دارد که آتشی بر خرمن نارضایتی وسیع مردم باشد. این مبارزات، حلقه ای از زنجیر مقاومت و مبارزه به حق اقشار و طبقات محروم علیه تشدید و استثمار و ستم حکومتی است. این اعتصاب و مبارزات دیگر اقشار باید مورد حمایت همگان قرار گیرند. جمهوری اسلامی را می ‌توان به دست مردم و برای مردم سرنگون کرد اگر نقاط ضعف سیاسی و سازمانی را درست تشخیص دهیم و به طور عاجل برای برطرف کردن این اشکالات و ضعف ها گام برداریم.

اعتراضات اخیر، خاطرۀ خیزش  دی ماه 96 را زنده کرده است. بدون روحیۀ شورشگرانه در میان مردم و تقویت اراده و آگاهی­شان نمی توان این رژیم را سرنگون کرد.  بدون روحيۀ شورشگرانه در ميان مردم و تقويت عزم آنان براي کوبيدن سر جمهوري اسلامی به سنگ، این رژیم هرگز سرنگون نخواهد شد. همان طور که بارها تاکید کرده ایم اشتباه است اگر فکر کنيم رژيم جمهوری اسلامی صرفا با اين نوع مبارزات سرنگون خواهد شد. بله، رژیم از درون پاره پاره است اما نهاد و ساختاري به نام دولت دارد که همه نيروهای گريز از مرکز درونيش را منسجم کرده و به حرکت در می آورد. جمهوری اسلامی، بیش از پیش  فکرشده و سازمان یافته عمل می کند تا شورش و مبارزات مردم را خنثی کند.

بدون شک توده های مردم دست از مبارزه علیه حکومت نخواهند کشید. بدون گسترش این مبارزه و مقاومت، هیچ تغییری در وضع موجود صورت  نخواهد گرفت. اما (و این اما تعیین کننده است) جنبش توده های مردم به خودی خود به جای خوب و به هدف نمی رسند. حتا توده هایی که به طور بالقوه نیروهای این انقلاب هستند به خودی خود به آن جلب نمی شوند. این واقعیت که فقط سرنگونی جمهوری اسلامی از طریق انقلاب کمونیستی و استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین می تواند منافع فوری و درازمدت توده های کارگر و زحمتکش شهر و روستا، زنان و مردم ملل تحت ستم، روشنفکران و اکثریت مردم را برآورده کند به خودی خود موجب قبول آن توسط توده های مردم نخواهد شد. ارائۀ آلترناتیو حکومتی و تبدیل کردن آن به مسالۀ مورد بحث و مناقشه گسترده در جامعه، حیاتی و کلید تاثیرگذاری بر سمت و سوی تحولات آینده کشور است. تبلیغ و ترویج گسترده و جسورانۀ ضرورت و چگونگی انجام نقلاب کمونیستی و طرح آلترناتیو جمهوری سوسیالیستی نوین، نقش تعیین کننده ای در مبارزات جاری بازی می کنند.

امروزه هيئت حاکمه در بحراني جدی قرار دارد و برای بخش‌های بزرگی از جامعه، دستگاه خشونت و سرکوبش عریان و فریب و بازی اصلاح طلبی و اعتدال آبروباخته شده و ماهيت نامشروع آن عيان شده است. اما جمهوری اسلامی هنوز اميدوار است که توده‌هاي مردم را به دنباله‌روی از اين يا آن جناح مجبور کند. نيروهای بورژوایی و ارتجاعی خارج از قدرت سياسی نيز به‌شدت در تلاشند تا توده‌های مردم را به پیاده نظام سياست‌ها و برنامه‌های ارتجاعي خود تبدیل کنند. اين خطر بزرگ را فقط با فعاليتی با محتوايی که در بالا گفتيم، یعنی انقلاب کمونیستی و آلترناتیو جمهوری سوسیالیستی نوین می توان از پیش پا برداشت و مانع از آن شد. به‌همان نسبت که بر تعداد مردمی که حاضر و مصمم­اند برای سرنگون کردن اين سيستم و ايجاد يک جامعه و حکومت نوين متشکل شده و هرگونه فداکاری کنند، از چنين خطری کاسته خواهد شد و راه برای سرنگونی جمهوری اسلامی به وسیلۀ انقلابی از پايين و توسط توده‌های ميليوني مردم، گشوده خواهد شد.

از مبارزه و مقاومت حق طلبانه راننده گان و کامیون داران دفاع کنیم! برای آزادی فوری دستگیر شدگان مبارزه کنیم!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی!

پیش به سوی تشکیل دولت سوسیالیستی نوین ایران!

زنده باد انقلاب، زنده باد کمونیسم!

حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) مهر 1397

مهرماه 1397

اکتبر 2018

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 همه مردم باید به دفاع از اعتصاب رانندگان و کامیون داران برخیزند!
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)
 در تاريخ
 0000-00-00
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در