Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   پنجشنبه ۸ فروردين ۱۳۹۸ برابر با ۲۸ مارس ۲۰۱۹                    
 
به دفاع از مبارزه معلمین و دیگر اقشار جامعه برخیزیم!

به دفاع از مبارزه معلمین و دیگر اقشار جامعه برخیزیم!

این نظام و حکومتش تنها شایسته سرنگونی است!

دیگر کارد به استخوان رسیده است، دیگر نمیتوان و نباید تحمل کرد، چرا که دیگر در "سفره" اقتصادی- سیاسی- اجتماعی تمام اقشار زحمتکش جامعه از کارگر و معلم گرفته تا راننده و پرستار و بازنشسته و دیگر زحمتکشان چیزی باقی نمانده است! مردم دیگر چیزی ندارند از دست بدهند. تحت رژیم جمهوری اسلامی، فقر، گرسنگی، بیکاری، خود فروشی، عضو فروشی بدن، اعتیاد، نوزاد فروشی، کودکان کار، کشتار کولبران، ازدواج دختران کم سن و سال، افزایش بیسوادی، کاهش سطح آموزش، خرافه و جهالت و تمام امراض اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، جامعه را فرا گرفته است. بنابراین نه تنها تحصن، اعتصاب و شورش برعلیه هیولای جمهوری اسلامی بر حق است بلکه باید سرنگونی عاجل آن در سر لوحه ی اعتراضات، اعتصابات، و تحصن تمامی اقشار زحمتکش جامعه قرارگیرد!

فراخوان "شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران" و دعوت به تحصن دو روزه در اعتراض به شرایط معیشتی علیرغم دستگیری محمد رضا رمضان زاده دبیر انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی و تهدید های مقامات امنیتی و اطلاعاتی رژیم در مدارس مورد استقبال کل جامعه معلمین قرار گرفت و این تحصن با موفقیت برگزار شد. در این تحصن ها از سوی معلمین آگاه سخنرانی های در مورد شرایط کل کشور و دلایل این تحصن برای دانش آموزان صورت گرفت. در این میان باید به نقش زنان معلم اشاره کرد که آگاهانه و بی پروا در شبکه های اجتماعی به افشاگری پرداختند و خواهان آزادی همکاران خود شدند.

امروزه در حالی که رژیم جمهوری اسلامی پاره پاره است و از سونامی سرنگونی اش در ترس وهراس بسر میبرد، سراسیمه و بی مهابا از سر استیصال دست به ارعاب و تهدید کارگران، معلمان، راننده گان، پرستاران و همه اقشار  اعتصاب کننده و تحصن کننده میزند. طی چهل سال گذشته، ارعاب وتهدید، زندان و شکنجه، اعدام و چپاول و اختلاس، علیه مردم زحمتکش سنگ بنای این جمهوری جنایتکار اسلامی بوده و جز این چیز دیگری نکرده است و کماکان تا سرنگونی اش در ابعاد وسیع بدان ادامه خواهد داد. در چند روز اخیر تعدادی از معلم ها را در شهر های مختلف بازداشت و تهدید به اعدام کرده است، زمان زیادی از  دستگیری فعالین معلمین همچون اسماعیل عبدی، محمود بهشتی، مختار اسدی، محمدحبیبی، روح اله مردانی می گذرد و در این روزها محمد رضا رمضان زاده رئیس شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان و همکاران دیگرش نمونه ای از این بازداشت هاست. اما علیرغم این دستگیری ها و تهدیدها و سرکوبها، تحصن معلمان کشور و اعتصابات دیگر اقشار جامعه ادامه دارد!

رژیم جمهوری اسلامی بخش لاینفکی از سیستم سرمایه داری امپریالیستی جهانی است و از آنجا که این سیستم جهانی در بحران شدید اقتصادی - سیاسی قرار دارد، نمی تواند همانند رژیم های سرمایه داری دیگر از آن بی تاثیر باشد و طبعا در پاسخ گویی به معضلات جامعه نه می تواند و نه قادر است خواست های بحق مردم و جامعه را حل کند این رژیم به جز تعمیق و گسترش معضلات جامعه، چیزی در آستین ندارد، خصوصا وقتی که از طرف شرکای امپریالیستی اش تحت تحریم اقتصادی قرار گرفته است!

اگر چه این تحصن ها، اعتصابات و اعتراضات به حق، برای خواسته های صنفی اقشار مختلف جامعه است، اما مبارزات معلمین به این سطح محدود نشد، بخشی از این معلم ها با معیارهای آموزش "اسلامی" که با چماق امنیتی بر معلم و دانش آموز تحمیل می شود مقابله می کنند و دست به افشاگری می زنند.

امروزه سوال اساسی برای تمام اقشار زحمتکش جامعه این است و باید این باشد که این رژیم توسط کدام نیرو و چگونه سرنگون شود، آیا این رژیم زیر فشارهای امپریالیسم آمریکا از هم می پاشد یا توسط توده های متشکل تحت رهبری یک حزب کمونیستی و با هدف ایجاد یک جامعه ای کاملا متفاوت. برای تحقق چنین امری در سراسر ایران، کمونیست ها و همه نیروهای مترقی و انقلابی  باید در جنبش های اعتراضی مردم مداخله کرده تا خواسته های به حق همه اقشار اجتماعی که تحت ستم این رژیم هستند سراسری شود و تحقق یابند. این خواسته ها که به عنوان "هفت توقف" از آن نام می بریم همه تضادهای این نظام و حکومت را در خود فشرده دارد وهرگز از طریق این رژیم حل نخواهند شد. برای پاسخ به این سوال اساسی، اول باید معلوم کرد که یک انقلاب ریشه ای در قدم اول چه ضرورت های را باید حل کند:

توقف قوانین شریعت و نابودی دولت دینی! توقف رژیم فاشیستی نظامی- امنیتی و استبداد سیاسی!توقف حجاب اجباری و ستم بر زن! توقف جنگ های ارتجاعی جمهوری اسلامی در منطقه! توقف فقر و بیکاری و آوارگی و حل عاجل انها!توقف ستمگری ملی علیه ملل غیر فارس! توقف روند نا بودی محیط زیست!

جنبش های اجتماعی و سیاسی اقشار مختلف که امروز در کل کشور در جریان است باید این خواسته های عمومی را در هر تجمع و مبارزه و اعتراضی به صحنه بیاورند. تنها با آگاهی و یک اتحاد واقعی و قوی میان کلیه قشرهای مختلف مردم که زندگی شان به تباهی کشیده شده، می توان به کلیه این رنج ها و فلاکت ها که ریشه در نظام سرمایه داری و با حاکمیت جمهوری اسلامی دارد پایان داد و زمینه را برای انجام یک انقلاب قهرآمیز توده ای فراهم کرد و راه را برای استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین در ایران باز کرد.

از تحصن و مبارزه و مقاومت حق طلبانه معلمین دفاع کنیم! برای آزادی فوری معلمین دستگیر شده نبرد کنیم!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران!

پیش به سوی تشکیل دولت سوسیالیستی نوین در ایران!

زنده باد انقلاب زنده باد کمونیسم!

حزب کمونیست ایران (م ل م)

مهرماه 1397

اکتبر 2018

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 به دفاع از مبارزه معلمین و دیگر اقشار جامعه برخیزیم! این نظام و حکومتش تنها شایسته سرنگونی است!
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)
 در تاريخ
 2018-10-17
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در