Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   پنجشنبه ۸ فروردين ۱۳۹۸ برابر با ۲۸ مارس ۲۰۱۹                    
 
سرلوحه ی مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه را به سرنگونی هیولای جمهوری اسلامی بدل کنیم!

 سرلوحه ی مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه را به سرنگونی هیولای جمهوری اسلامی بدل کنیم!

کارگران، زحمتکشان و جوانان!

جرات کنیم خطر کنیم! این رژیم شانس کمی برای بقا دارد، دیگر کارد به استخوان رسیده است! چهل سال است دست می برنند، چهل سال زندان می کنند، چهل سال اعدام می کنند، چهل سال سنگسار می کنند، شلاق می زنند،اسید می پاشند، ترور می کنند...

دگر بس است، تحمل نکن و تحمل نمی کنیم و نخواهیم کرد! " نه تهدید، نه زندان دیگر اثر ندارد! درود بر کارگر، مرگ بر ستمگر!" این فریاد رسای اعتصابات و اعتراضات دوهفته ای کارگران نیشکر هفت تپه و مردم به تنگ آمده تمام اقشار جامعه است، این فریاد ها و شعارها و خواسته ها باید فراتر از این رود، فراتر تا سرنگونی این رژیم فاشیست اسلامی! به دنبال مبارزه دو هفته ای اخیر کارگران مبارز هفته تپه که تداوم مبارزات قبلی شان برای حقوق برحق اولیه خود است موجی از حمایت و پشتیبانی از سوی مردم منطقه را در شهرهای شوش و اهواز شامل شده است. این اعتراضات در زمانی صورت می گیرد که جمهوری اسلامی لخت و عریان است، در تضاد درونی غرق است، در تضاد با برخی از قدرتهای امپریالیستی است و زیر فشار عوامل گوناگونی دست وپا میزند.

امروز 27 آبان ماه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم  از سر استیصال دست به دستگیری رهبران، نمایندگان و برخی از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه زد تا مثل همیشه صدا های اعتراض و مبارزات به حق مردم علیه وجود انگلی خودش را سرکوب و خفه کند، غافل از اینکه با این سرکوب ها بر شعله مبارزات کارگران و زحمتکشان و سایر اقشار جامعه و اتحاد مردم می افزاید و خشم و روحیه شورشگرانه را عمق و وسعت می بخشد! باید و ضروریست که تمام اقشار جامعه به حمایت از کارگران هفت تپه و فولاد اهواز... برخیزند و برای آزادی رهبران و سخنگویان دستگیر شده و رسیدن به خواسته های به حق کارگران اعتصابی به حمایت برخیزند و فعالانه دامنه آن را در سراسر کشور گسترش داده و مبارزات و اعتراضات خود را عمق بخشید!

اگر چه تحقق مطالبات و مبارزات در سطوح " نان، کار، آزادی" برای جنبش های تمام اقشار جامعه مهم  و ضروری است، زیر را که، در هیچ سطحی نباید به جنایت های این رژیم فاشیستی و نظام سرمایه داری تن داد، اما باید آگاه بود که حتی اگر این مبارزات و اعتراضات و مطالبات موفق شوند، کماکان معضل اصلی را حل نمی کنند. تضاد ها و معضلات اساسی جامعه و دنیای سرمایه داری نه تنها در ایران بلکه در تمام کشور های جهان با عقب نشاندن طبقه ی حاکمه در این موارد و تحمیل اصلاحات در چهار چوب این خواسته ها و مطالبات حل نشده و نخواهد شد! این یک توهمی واقعا وحشتناک است!

جمهوری اسلامی اگر چه شانس کمی برای بقا دارد، اما فعل انفعالات امپریالیستها و خودش، می تواند از ضعف های جنبش های محدود به حیات ستمگرانه خود ادامه دهد به همین دلیل ضروری است که به مبارزات و اعتراضات "نان، کار، آزادی" عمق ببخشیم و در سازماندهی سراسری آن فعال باشیم. بدین معنی که کارگران، معلمین، کامیونداران، مالباخته گان و تمام اقشار نمی توانند و نباید مثلا به اعدام های زندانیان سیاسی، سرکوب زنان و حجاب اجباری، سرکوب ملل تحت ستم و مبارزات کارگران و معلمین و بازنشستگان وغیره بی تفاوت باشند، بلکه باید هر اعتراض برحقی را وسعت و عمومیت بخشیده و حمایت کرد و به مبارزه علیه این رژیم جنایتکار تبدیل کنیم و همه برای هم مبارزه کنند.

پیام ما در این برهه زمانی این است، بپاخاستن، متحد و متشکل شدن و ساختن جنبشی با هدف انقلاب است. انقلاب قهرآمیزی  که این نظام را همراه با طبقات حاکمه ای که منافع شان را با تکیه به نیروی اسلحه و ایدئولوژی های اسارت بار خود پیش می برند، سرنگون کند. پیام ما، دعوت به برافراشتن و گرد آمدن زیر پرچم انقلاب کمونیستی است. این انقلاب را یک طبقۀ جهانی رهبری می کند: پرولتاریا. طبقه ای که فقط با رها کردن تمام بشریت رها می شود و هدفش آزادی نوع بشر از زندان جامعۀ طبقاتی است.

ما با یک رژیم کاملا امنیتی و سرکوبگر و بی رحم مواجه هستیم، باید تمام کسانی که به یکدیگر اعتماد دارند و همدیگر را می شناسند، هسته های مخفی تشکیل دهند، اگر چه جنبش ها را نمیتوان از دید رژیم مخفی کرد ولی داشتن هسته های مخفی برای تداوم مبارزات این جنبش ها ضروری است. علاوه بر این امروزه آنچه که میتواند مبارزات تمام اقشار زحمتکش و خصوصا کارگران را به هم متصل کرده و عمق ببخشد، منافع عالی اکثریت مردم را بر آورده کند، اقشار زحمتکش جامعه را در سرنگونی جمهوری اسلامی به پیروزی رسانده و به بر قراری جمهوری سوسیالیستی نوین بیانجامد، در طرح "هفت توقف" حزب فشرده شده است: توقف قوانین شریعت و نابودی دولت دینی، توقف رژیم فاشیستی نظامی/امنیتی و استبداد سیاسی، توقف حجاب اجباری و ستم بر زن، توقف جنگ های ارتجاعی رژیم، توقف فقر، بیکاری و آوارگی، توقف ستمگری ملی علیه ملل غیر فارس، و توقف روند نابودی محیط زیست. تفهیم و اشاعه این هفت توقف در میان تمام اقشار جامعه وظیفه هر انقلابی و آزادی خواه است! 

از مبارزات و مقاومت حق طلبانه کارگران هفت تپه و دیگر اقشار جامعه دفاع کنیم. برای آزادی فوری دستگیر شده گان مبارزه کنیم.

کارگران زندانی و سیاسی آزاد باید گردند!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران!

پیش بسوی بر قراری جمهوری سوسیالیستی نوین در ایران!

حزب کمونیست ایران (م ل م)

27 آبان 1397

18 نوامبر 2018

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 سرلوحه ی مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه را به سرنگونی هیولای جمهوری اسلامی بدل کنیم!
 در تاريخ
 2018-11-19
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در