Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 Français   دوشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ برابر با ۲۰ می ۲۰۱۹                    
 
Seule la révolution peut sauver la planète!

Seule la révolution peut sauver la planète!

Des milliers de personnes se rassemblent à Paris et dans d'autres villes du monde pour faire entendre leur voix et leur colère contre un sommet, nous le savons tous, ne proposera aucune réelle solution à cette crise climatique et environnementale. Les pouvoirs en place du monde entier ont montré où se situent leurs intérêts à travers leurs préparatifs pour le CoP21, le plan faible et hypocrite d’Obama pour réduire les émissions aux E.U., la fraude des tests de pollution de Volkswagen, la poursuite de l'exploitation du gaz de schiste dans la Mer du Nord, les nouvelles incendies des forêts tropicales en Indonésie ainsi que l'arrestation des manifestants opposés au forage pétrolier de Shell dans l'Arctique, jusqu'au meurtre des éco-résistants dans divers pays. Parallèlement leurs forces armées consomment d'énormes quantités de combustibles fossiles et ils rejettent la faute de la crise actuelle des migrants sur tout sauf leur propre système de profit et les guerres sanglantes chassant des centaines de milliers de gens de leurs foyers et de leurs terres.

Tout cela ne changera pas si on ne se soulève pas pour y mettre fin. Le capitalisme ne se transformera pas en écologisme “vert”. Les dirigeants politiques de ces États se réunissant à Paris n'agiront pas contre les intérêts et les besoins du système, même s’ils sont conscients à quel point l’environnement va se dégrader et combien de millions de personnes, ainsi que d'autres espèces, vont souffrir. Ces gardiens politiques de l'ordre social mondial sont les mêmes qui organisent la rivalité militaire afin de développer et défendre leurs empires.

Nous avons besoin d'un mouvement révolutionnaire qui s’oppose à toutes les injustices et à tous les crimes de ce système - et qui vise à  stopper le changement climatique. Le mouvement contre la destruction de la planète doit faire partie d'une véritable solution révolutionnaire. Un mouvement qui résiste à la fois au capitalisme et qui a pour objectif de rompre avec sa logique prédatrice et ravageuse, celle qui bloquera toujours la mise en place de mesures adéquates et la recherche de vraies alternatives et de technologies écologiques à l'échelle nécessaire. Nous ne devrions tolérer en aucune façon le renforcement du déséquilibre flagrant et pervers de ce monde et la misère que le capitalisme fait avaler quotidiennement aux populations. Pour cela et pour envisager un monde nouveau qui est capable d'aborder cette crise climatique ainsi que tous les problèmes sociaux de manière complètement différente et dans l'intérêt de l'humanité toute entière, il faudra engager nos efforts pour une véritable révolution.

Nous serons à Paris pour la CoP21 en décembre et présents dans d'autres villes pour les manifestations et d'autres activités. Rejoignez-nous!

 

Ce système criminel est en train de détruire la planète ! Pour changer le système il faudra une révolution ! 

 

Nous avons un monde a gagner !

 

Contact: [email protected] ; blog: planetresistance.wordpress.com

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 Seule la révolution peut sauver la planète!
 در تاريخ
 2015-11-28
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در