Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 زندان   سه-شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ می ۲۰۱۹                    
 
به مصاف با توطئه علیه زندانیان سیاسی توسط رژیم به پا خیزیم

به مصاف با توطئه عليه  زندانيان سياسی توسط رژيم به پا خيزيم!

 

شب گذشته يکشنبه 8 مرداد اکبر محمدی دانشجوی مبارزی  که از خيزش 18 تير 1378 تا کنون در زندان به سر می برد ، در زندان اوين جان باخت! او که از چند وقت پيش در اعتراض به دستگيری مجدد و شرايط سختی که مزدوران رژيم برای زندانيان به وجود آورده بودند دست به اعتصاب غذای خشک زده بود و در حالی که در شرايط جسمی سختی به خاطر سالها شکنجه و آزار  قرار داشت بدون تسليم شدن در مقابل ددمنشی های رژيم  در گذشت.

اين جنايت در زمانی به وقوع پيوست که رژيم طی يک سال گذشته دست به دستگيری ، شکنجه و اذيت و آزار بسياری از فعالين شناخته شده جنبش دانشجويی ، کارگری ، زنان ، سرکوب مليتهای تحت ستم و احکام اعدام برای دستگير شدگان وقايع خوزستان و بلوچستان و ساير مناطق ايران زده است.

اگر جنايت رژيم در کارزار کشتار هولناک سال 1367 متعاقب شکست اش در جنگ ارتجاعی ايران و عراق به وقوع پيوست اين بار رژيم با توجه بحران اخير در خاورميانه و جنگ اسرائيل عليه مردم فلسطين و لبنان می خواهد دست به جنايتهای ديگری در داخل بزند .

بيشک اين جنايات نشان از اعلان ورشکستگی و درمانده گی رژيمی سرپا پوسيده است تا شايد چند صباحی ديگر به زندگی کثيف خود ادامه دهد. اما زهی خيال باطل!

طرحها و نقشه های سبعانه رژيم که نشان از درمانده گی اوست نبايد بی پاسخ بماند و نمی ماند . ما کارگران ، دانشجويان ، زنان و جوانان را فرا می خوانيم که مراسم ياد بود اکبر محمدی را به محلی برای افشای جنايات رژيم بدل سازند . اين مبارزه بايد به صحنه مبارزه پر شور سياسی عمومی تبديل شود و تنها با يک انقلاب راستين و مستقل از امپرياليستها و مرتجعين  می توان به اين جنايات پاسخ در خور را داد.

 

گرامی باد خاطره دانشجوی مبارز اکبر محمدی!

مرگ بر رژيم جنايتکار جمهوری اسلامی!

زنده باد انقلاب!

زنده باد کمونيسم!

 

حزب کمونيست ايران (مارکسيست- لنينيست- مائوئيست)

9 مرداد 1385

2006-07-31

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 به مصاف با توطئه عليه زندانيان سياسی توسط رژيم به پا خيزيم!
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیسم)
 در تاريخ
 2006-08-23
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در