Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 زندان   سه-شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ می ۲۰۱۹                    
 
اعتصاب غذای زندانيان در آمريکا

اعتصاب غذای زندانيان در آمريکا

 


زندانيانِ بخش «اس.اچ.يو» در زندان ايالتی خليج پليکان در کاليفرنيای آمريکا در اول ژوئيه دست به اعتصاب غذا زدند و 6600 تن از زندانيان 13 زندان در حمايت از آنان دست از غذا خوردن کشيدند. صدها زندانی اعلام کردند تا حد مرگ مبارزه خواهند کرد و ديگر حاضر به تحمل شرايط حيوانی و غير انسانی و شکنجه نيستند. خواست زندانيان عبارت بود از: پايانِ زندان انفرادی که زندانيان 23 ساعت در روز بدون هيچ تماس انسانی در سلولها نگاهداری می شوند، پايانِ تنبيه دستهجمعی و بازجوئيهای دائم، دسترسی به امکانات درمانی، غذای انسانی، برنامههای توانبخشی و آموزشی، حق تلفن يکبار در هفته، حق داشتن تقويم ديواری، لباس گرم و ...

 

سلولهای بتونی 2.5 در 3 متر، بدون پنجره و هوا، حدود هفتاد زندانی را در اينجا در خود جای داده اند. نگهبانان می توانند تصميم بگيرند که زندانی را به دليل عدم «همکاری» (مثلا، بيرون نگذاشتن سينی غذا) بطور دسته جمعی و با تجهيزات ضد شورش به زير کتک بگيرند. زندانيان 5 تا 30 سال است که در چنين شرايطی بسر می برند بدون آنکه هرگز آسمان را ببينند و نوای موسيقی به گوششان بخورد. اين نوع محروميت برای ديوانه کردن زندانی طراحی شده است. اين نوع حبس انفرادی در ضديت با استانداردهای بينالمللی حقوق بشر و کنوانسيون سازمان ملل عليه شکنجه و ديگر تنبيههای غيرانسانی است. زندان اس.اچ.يو در زندان ايالتی خليج پليکان زندانی است در درون زندان. به قول مقامات زندان «بدترينِ بدترين ها» به اينجا آورده می شوند. زندانيان به صرف اينکه اعتراض و فکر می کنند سر از اس.اچ.يو در می آورند. يکی از اعتصابيون در نامهای به «صندوق نشريات انقلابی برای زندانيان» (سازمان يافته توسط نشريه «انقلاب» -ارگان حزب کمونيست انقلابی آمريکا) می نويسد: « نگهبانان زندانيان شورشگر و مترقی را نشان کرده و تحت عنوان اينکه عضو فلان و بهمان باند هستند به اس.اچ.يو می فرستند. از اين زندان مثل چماقی برای منفعل کردن زندانيان استفاده می کنند درست مثل تهديد به اخراج مهاجرين يا شلاق نشان دادن به برده. ... در چنين شرايطی است که حتا خواندن کتابهای فلسفه و تاريخ سانسور می شود. اس.اچ.يو در خليج پليکان فقط برای کنترل کردن طراحی شده است. ...»

 

اين اعتصاب غذا جمعيت بسياری را در خارج از زندان به حول دفاع از خواست زندانيان و افشای شکنجه و شرايط حيوانی در زندانهای آمريکا فعال کرد و بطور عينی، ارتجاعی و نامشروع بودن اين نظام و ماهيت دروغين عوامفريبيهای آمريکا که خود را «رهبر جهان آزاد» و «نگهبان دموکراسی و حقوق بشر» معرفی می کند نشان داد. نشان داد که چگونه نظام از سرکوب پليسی و خفقان، از قوانين و دادگاهها و زندانهايش برای حفظ روابط اقتصادی و اجتماعی ستمگرانه و حفظ کنترل خود بر مردمی که از شورششان عليه ستم و استثمار می هراسد استفاده می کند. اين سيستمی است که از پتانسيل ميليونها تن از مردمی که در اين سيستم هيچ ايندهای ندارند هراس دارد.

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 اعتصاب غذای زندانيان در آمريکا
 نوشته
 حزب کمونیست انقلابی آمریکا
 در تاريخ
 2011-08-23
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در ��فظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در