Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 زندان   سه-شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ می ۲۰۱۹                    
 
ما به برگزار كنندگان اين سمينار درود مي فرستيم

 

 

پيام زندانيان سياسي سابق و خانواده هاي جانباختگان حزب كمونيست ايران (م ل م) به سمينار زندانيان سياسي

 

كي مي رود ز خاطر خون روان ياران!

 

با درود به برگزار کنندگان اين سمينارصميمانه از زحمات رفقايي که تلاش مي کنند جنايات بي سابقه رژيم جمهوري اسلامي در زندانها را افشا  کنند، قدرداني مي کنيم و اميدواريم که اين تلاشها تداوم يابد. امروز اين تلاشها در راستاي زنده نگاه داشتن اسناد جنايات جمهوري اسلامي است تا بحساب تک تک  اين جنايات بطور كامل رسيدگي شود. اين امر بخصوص براي نسل جديدي كه پا به صحنه گذاشته و نسبت به اين فصل بسيار مهم از تاريخ مبارزات مردم ايران بي اطلاع است، اهميت  ويژه دارد.

    خاطره سرخ رفقائي كه در نبرد نابرابر با جمهوري اسلامي در سياه چالهايش جان باختند بايد الهام بخش مبارزات ما و مبارزات نسل جوان باشد. اين فصل از تاريخ مردم بايد زنده نگاه داشته شود زيرا  تفکري  موجود است با اين  مضمون كه بايد جانيان را عفوکنيم. اين بينش حتا در ميان برخي از قربانيان جمهوري اسلامي نيز موجود است. اما بايد بدانيم كه رسيدن به حساب جنايتهاي جمهوري اسلامي در مورد زندانيان سياسي و جانباختگان خلق براي انتقام كشي نيست. حسابرسي به جنايات را نمي توان مترادف با انتقام كشي دانست، بلكه عين عدالت طلبي است. زندان يك سنگر درخشان نبرد  براي دنيايي بهتر آينده، بود. هدف دشمن نه  فقط نابود كردن آن نسل از انقلابيون ايران، بلكه نابود كردن هر گونه تلاشي براي برخاستن آگاهانه نسل جوان عليه جمهوري اسلامي بود. هدف رژيم  اين بود كه با كشتار آن نسل از انقلابيون كاري كند كه نسل هاي بعد  جسارت تغيير جامعه و برقراري جامعه اي آزاد و رها از جور ستم و استثمار را بخود راه  ندهند. بنابراين فراموش كردن يا بخشيدن به معناي فراموش كردن يا چشم پوشي از مبارزه براي آينده اي ديگر است.  براي اينكه مبارزه براي ريشه كن كردن هر گونه ستم و استثمار و بي عدالتي را پر خروش كنيم بايد توده هاي مردم را از جنايات جمهوري اسلامي عليه زندانيان سياسي آگاه كنيم و بحساب خون هائي كه ريخته شد برسيم. اين زخمي هميشه تازه است.

    ما زندانيان سياسي  سابق  و خانواده هاي جانباختگان حزب کمونيست ايران ( مارکسيست لنينيست مائوئيست) (که ادامه دهنده اتحاديه كمونيستهاي ايران - سربداران است) به همه همرزمان پيشنهاد مي كنيم كه اين سمينار، هفته اي را بعنوان هفته جانباختگان خلق به كل جنبش انقلابي ايران پيشنهاد دهد. همچنين مي خواهيم متحدا و مشتركا با هر عده از خانواده زندانيان سياسي  زندانيان سياسي سابق كه مايلند كميته اي تشكيل دهيم براي بر پا كردن يك بناي يادبود تاريخي در گلزار خاوران. و از هنرمندان جهان و ايران بخواهيم كه براي ساختن چنين بنائي داوطلب شوند. بعنوان مثال شبيه بناي يادبودي که پس از سرکوب کمون پاريس به ياد کموناردها  بنا شد. مسلما ساختن چنين بناي يادبودي خود يک عرصه مبارزه است . گلزار خاوران سمبل نبرد طبقاتي ميان يكي از تبهكارترين رژيم هاي نظام سرمايه داري جهاني  و كمونيستها و انقلابيوني است كه براي بناي جهاني آزاد و عادلانه از همه چيز گذشتند و لحظه اي در اين شک نکردند.

 

مرگ بر رژيم جمهوري اسلامي ايران!

 

گرامي باد ياد همه جانباختگان خلق!

 

زندانيان سياسي سابق و خانواده هاي جانباختگان حزب كمونيست ايران (م ل م)

24 تير 1384

2005-07-15

 

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 كي مي رود ز خاطر خون روان ياران!
 نوشته
 پيام زندانيان سياسي سابق و خانواده هاي جانباختگان حزب كمونيست ايران (م ل م) به سمينار زندانيان سياسي
 در تاريخ
 2005-07-23
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در