Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 ز��دان   سه-شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ می ۲۰۱۹                    
 
هشدار به مردم و همه نیروهای انقلابی و ترقیخواه

به مردم و همه نیروهای انقلابی و ترقیخواه!

 

به دفاع از جان زندانیان سیاسی برخیزید!

توطئه های جنایتکارانه رژیم را خنثی کنید!

 

متعاقب مرگ اکبر محمدی در سیاهچالهای رژیم،   ولی الله فیض مهدوی  از زندانیان سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق نیز به همان روال "جان سپرد". ظاهرا هر دوی این زندانی سیاسی پس از دوره ای کوتاه اعتصاب غذا جان خود را از دست دادند.  

بدون شک این جنایات بدون پاسخ نخواهند ماند. دیر نیست روزی که مردم ایران تمامی آمرین و عاملین این قبیل قتلهای زبونانه را به سزای اعمال ننگین شان برسانند. خونهائی که از تن  فرزندان مردم بر زمین ریخته می شوند به هدر نخواهند رفت و درخت آرزوی ساختن جامعه ای نوین و آزاد را آبیاری خواهند کرد.

امروزه، جمهوری اسلامی با  ارتکاب این قبیل جنایات می خواهد به مردم این پیام را برساند که جواب هر مقاومت فعال را با تازیانه و دار  خواهد داد تا مقاومت ها را در هم شکند. اما این حرکات رژیم نه از سر قدرت که از سر عجز و استیصال رژیمی است که در دریای نارصایتی توده ای محاصره شده است و اسیر بحرانهای داخلی و خارجی بیشمار است. رژیمی که بود و نبودش زیر سئوال است.

با این وجود نباید به جنایت پیشگی این دارو دسته انگلی کم بها داد. باید مردم  و نیروهای انقلابی و مترقی به یاری خانواده های زندانیان سیاسی بشتابند و آنان را در دفاع از جان فرزندان عزیزشان همراهی کنند.

اسیران دربند نیز باید هشیاری خود را بالا ببرند و مبارزات خود را  بصورت جمعی پیش برند. اعتصاب غذای فردی اگر چه عادلانه و قهرمانه اند اما پاسخ گوی سبعیت این رژیم در ایندوره نیست. باید با اتخاذ اشکال جمعی تر مقاومت،  به مبارزات سیاسی توده ای در جامعه دامن زد. تاریخ مبارزات زندانیان سیاسی در ایران سرشار از تجارب مثبت و ارزنده است. بارها زندانیان سیاسی با اعتصابات جمعی و با همکاری و همیاری خانواده های خود توانستند صدای مقاومت عادلانه خود را  در داخل و خارج از کشور منعکس کنند؛ موجب ارتقا آگاهی سیاسی توده های وسیع شوند؛   طرحهای جنایتکارانه رژیم را خنثی کنند و به شکستن درهای زندان و دفن رژیمهای مرتجع یاری رسانند.

 

درود بر زندانی سیاسی!

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

 

حزب کمونیست ایران (مارکسیست – لنینیست- مائوئیست)

 

نیمه دوم شهریور ماه 1385

 

 

 

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 به دفاع از جان زندانیان سیاسی برخیزید! توطئه های جنایتکارانه رژیم را خنثی کنید!
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست)
 در تاريخ
 2007-09-06
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در