Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 مسئله ی ملی   سه-شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ می ۲۰۱۹                    
 
اعدام های اخير و اعتصاب سراسری در کردستان

اعدام های اخير و اعتصاب سراسری در کردستان

 

  بر مرگ من زاری نکنيد، سازماندهی کنيد!  جو هيل

 

بار ديگر، جمهوری اسلامی طی اقدامی زبونانه و در اوج ناباوری دست به جنايتی بزرگ زد؛ در سپيده دم نوزده ارديبهشت پنج تن از بهترين فرزندان خلق را به قتل گاه برد و جان عزيزشان را گرفت. اين اولين جنايت اين رژيم نيست و تا پاک شدن اين رژيم از صحنه زندگی مردم آخرين اش هم نمی تواند باشد. اغلب اين جوانان به اتهامات واهی و در دادگاههای قرون وسطائی چند دقيقه ای به اعدام محکوم شده اند.

 

اين اقدام رژيم در همان ساعات اوليه خود موجی از اعتراض خصوصا در خارج از کشور را برانگيخت. مردم، بويژه جوانان مبارز در گروههای چند نفره در ساعات اوليه صبح حادثه به سفارتخانه های رژيم هجوم برده و اعتراض خود را با خشم و نفرت ابراز کردند.

 

اين بار موج اعدام جوانان و خطه کردستان را آماج قرار داده است اين بار حربه تبليغاتی رژيم برای موجه نشان دادن اين اعدامها «عضويت در سازمانهای مسلح كرد»" و بكار گيری روشهای مبارزه قهرآميز است. حتی اگر اين عزيزان معتقد به مبارزه مسلحانه بودند و در اين راه فعاليت هايی را سازمان دادند، امر شان بر حق بوده است. متشكل شدن حق مردم است. كاربرد قهر توسط مردم در برابر رژيمی خونخوار كه تا بدندان مسلح بوده نه تنها عادلانه است بلكه بايد مورد حمايت همگان قرار گيرد. تنها كسانی واقعا مخالف قهر ضد انقلابی هستند كه از قهر عادلانه حمايت كنند.

 

اما «جرم و گناه» واقعی آنان از نظر رژيم اين نبوده است. آنان به عنوان انسانهای آگاه، آرمانخواه و معترض به دار آويخته شدند. نامه های فرزاد کمانگر سند گويايی است که چرا رژيم اين معلم آگاه، زحمتکش و مردم دوست را  نتوانست تحمل کند. جنايتكاران جمهوری اسلامی از اين طريق می خواهند مردم را مرعوب کنند و به سکوت و انفعال وادارند. زهی خيال باطل! اين رژيم حق مجازات هيچکس  را ندارد اين رژيم خود بايد محاکمه شود. کسانی که  با قتل عام بهترين فرزندان مردم طی اين سی سال جامعه را به قهقرا بردند؛ کسانی که مظهر تجاوز به دختران  و پسران جوان در زندانهای رسمی و غير رسمی  هستند بايد مجازات شوند نظام قضائی قرون وسطائی جمهوری اسلامی بر پايه عدالت سلاخ خانه ای استوار است. در اين زمينه هيچ شکی نبايد بخود راه داد.

 

امروزه سئوال بر سر چند و چون قضاوت نيست، سئوال بر سر اين است که قضات کيانند؟ جانيان واقعی كيانند؟ سئوال بر سر موجوديت مشتی اقليت مفتخور و فاسد است که حاضرند برای حفظ منافع و قدرت ارتجاعی شان به هر جنايتی دست يازند. سئوال بر سر بود و نبود يک رژيم بحران زده و مستاصل است. اينرا بهتر از هر کسی گردانندگان جمهوری اسلامی دريافته اند. به همين دليل به چنين اعمالی روی آورده اند. آنان بهتر از هر کسی از بی پايگی و شكنندگی نظام شان باخبرند و می دانند که تنها اقدام پيشگيرانه شان خونريزی از پيکر خلق است. اما آنان مانند تمامی مرتجعين تاريخ نمی دانند سنگی که بلند کرده اند هر آن می تواند بر پاهای خودشان بيفتد. اين کاريست که بر عهده مردم قرار دارد. اين وظيفه کليه نيروهای انقلابی و آزاديخواه و کليه جنبشهای توده ای در داخل و خارج از کشور است که بی محابا به ميدان آيند و مانع از ادامه و اجرای اين توطئه های جنايتکارانه عليه بهترين فرزندان مردم شوند.

 

ما ضمن حمايت از فراخوان كومله (سازمان كردستان حزب كمونيست ايران) مبنی بر اعتصاب همگانی در كردستان در روز پنجشنبه 23 ارديبهشت، از مردم مبارز كردستان می خواهيم كه اين مبارزه را بر پايه همبستگی با مبارزات سراسری مردم ايران برای سرنگونی كليت رژيم به پيش برند. امثال فرزاد كمانگر و شيرين برای رهايی همه انسانها از ستم ملی، جنسيتی و طبقاتی مبارزه می كردند و آمال و آرزوهای همه مردم ايران را نمايندگی می كردند.

 

نقشه های شومی که جمهوری اسلامی در سر می پروراند بيش از هر زمانی نشانه ضعف و استيصال اين رژيم است. نشانه وقايع تکان دهنده و نبردهای خونينی است که در راهست. نبردهائی که بايد قهر انقلابی سازمانيافته را برای تسويه حساب کامل با مرتجعين اسلامی در دستور کارخود قرار داده، نظام دولتی شان را سرنگون کرده  و جامعه ای نوين و انقلابی فارغ از ستم و استثمار را بنا نهد.

 

کی ميرود ز خاطر خون روان ياران! مرگ بر جمهوری اسلامی!

 زنده باد انقلاب! زنده باد كمونيسم! 20 ارديبهشت 1389

 

 


درود بيكران بر مردم مبارز كردستان!

 

مردم مبارز كردستان!

شما بار ديگر به ميدان آمده ايد؛ با جسارت و دلاوری!

اين بار در شمار وسيع به ميدان آمده ايد، با گامهايی آهنين و با عزم و اراده ای استوار!

اقدام شما به اعتصاب سراسری، پاسخی بود به جنايتكاران حاكم كه بزدلانه پنج تن از فرزندان مان را به قتل رساندند.

درود بر معلمان، استادان، دانش آموزان و دانشجويانی كه پرچم آگاهی و آزاديخواهی فرزاد كمانگر را برافراشتند!

درود بر زنانی كه ياد شيرين علم هولی را گرامی داشتند!

درود بر كارگران و زحمتكشانی كه بر آتش خشم علی حيدريان دميدند!

درود بر جوانانی كه شور انقلابی فرهاد وكيلی را به نمايش در آوردند!

درود بر كاركنان بخش دولتی و خصوصی كه ظلمی كه بر مهدی اسلاميان روا داشته شد را بی پاسخ نگذاشتند!

درود بر آن زن نانوايی كه از  لقمه نان فرزندان يتيم خود زد تا با اعتصاب همراهی كند!

درود بر آن شير فروش زحمتشكی كه از درآمد ناچيزش گذشت تا به اعتصاب ياری رساند!

درود بر مردم مبارز کامياران، مريوان، سنندج، بوكان، بانه، سقز، مهاباد و همه شهرها و روستاهای كردستان كه تهديد و ارعاب دشمن را به هيچ گرفتند!

 

اعتصاب شما بار ديگر به دشمن نشان داد كه با خلقی مبارز و آگاه روبروست. خلقی كه تشنه رهائی از ستم ملی و مذهبی، طبقاتی و جنسيتی است.  شما با اعتصاب خود نشان داديد كه شعله مبارزه در كردستان خاموش ناپذير است و هر آن می تواند زبانه گيرد و تباهی و ستم را بسوزاند.

 

رژيم تلاش زيادی به كار برد تا مانع اين اعتصاب سراسری شود. انفراد و بی پايگی اش آن چنان عيان بود كه تكرار  طرحهايی كه برای 22 بهمن سال گذشته در تهران بكار برد به مضحكه ای در سنندج بدل شد. اعلان 222 جايزه نفيس و نقدی و جنسی به مناسبت ديدار خامنه ای از سنندج  پركاهی بود در توفان اراده مردم. اين ترفند مسخره فقط چند صد نفر از عوامل رژيم را به گرد خود آورد. طی سی سال گذشته رژيم بارها به مناسبت های دولتی به مردم فشار می آورد كه بازارها را ببندند، اما كسی تبعيت نمی كرد. ولی اين بار عليرغم تهديد و قلدری نتوانست مانع از بستن مغازه ها شود.

 

پس از سی سال همبستگی سراسری مردم كردستان بی نظير بود. اين اعتصاب بيان دور جديدی از بپاخيزی توده های كرد است. بيان روحيه مبارزاتی جديدی است كه در ميان اقشار و طبقات مختلف كردستان شكل گرفته است.  اين امر دريچه جديدی در برابر خيزش سراسری مردم ايران گشوده است. جنبش انقلابی در كردستان نه تنها خار چشم گردانندگان جمهوری اسلامی است، بلكه امتيازی برجسته و نقطه قوتی بزرگ برای مردم ايران می باشد. خلقی كه  دهسال در مقابل جمهوری اسلامی مقاومت مسلحانه كرده، از تجربه غنی مبارزاتی و از آگاهی سياسی بالايی برخوردار بوده، از نزديك فوايد مبارزه متشكل و رزمنده را مشاهده كرده، می تواند بار ديگر پرچمدار انقلاب در ايران شود. اين جنبش انقلابی خلق كرد بود كه در دوران انقلاب 57 از سنت های مذهبی دوری جست، مبارزات عادلانه اش نقش مهمی در افشای ماهيت ارتجاعی خمينی داشت و تنها منطقه ای در ايران بود كه انقلاب توانست از عمق و دوام بيشتری برخوردار شود.

 

امروزه نيز مبارزه مردم كردستان می تواند نقش مهمی در قطبی كردن مجدد خيزش سراسری داشته باشد. كردستان  از نظر سياسی چشم اسفنديار رهبران موج سبز است. چرا  كه ستم ملی يك ركن مهم ماشين دولتی ارتجاعی است كه رهبران موج سبز برای ترميم و اصلاح آن به ميدان آمده اند. اهميت جنبش كردستان در اين است كه می تواند چشم  بسياری از زنان و جوانان مبارزی كه نسبت به موج سبز متوهم اند را باز كند و مردم را در سراسر ايران ياری دهد كه مبارزه شان را بر پايه صحيح به پيش برند: بر پايه منافع اكثريت ستمديدگان جامعه نه منافع اين يا آن جناح حكومتی.

 

مردم سراسر ايران نه تنها بايد فعالانه از مبارزات مردم كرد حمايت كنند بلكه از تجارب انقلابی اين خلق مبارز نيز بياموزند. بايد از نگاه و برخورد  شوونيستی گسست كنند و نقش پيشروی اين خلق و خلاقيتهای مبارزاتی اش را برسميت شناسند و بكار گيرند.

 

با اعتصاب سراسری 23 ارديبهشت، مردم كردستان دستاورد سياسی مهمی كسب كرده اند. نه تنها بايد تلاشی همه جانبه به كار برد تا اين دستاورد از عمق و گسترش بيشتری برخوردار شود بلكه بايد مانع از آن شد كه نيروهای طبقاتی سازشكار و تسليم طلب و مدافع ناسيوناليسم ارتجاعی از اين دستاورد برای شراكت در ائتلافات بورژوايی سود جويند. كسانی كه می خواهند به مردم كردستان حقنه كنند كه دشمنان ديروز به دوستان امروز بدل شده اند.

 

كسانی كه اعلاميه های موسوی و كروبی در محكوميت اعدامها را «نشانه گامی به جا و مسيری درست برای جلب اعتماد مردم كردستان» می دانند و عوامفريبی ها رهبران موج سبز حول چند و چون قضاوت را به عنوان همدردی با مبارزه مردم كرد جا می زنند. قوه قضائيه ای كه توسط همين اصلاح طلبان بنيان نهاده شد و شمشير «عدالت اش» تاريخا با خون ريزی از پيكر خلق كرد تيز شد. ملتی كه از نظر رهبران موج سبز هنوز قوم محسوب می شود و آنان نيز مانند مردم ديگر نقاط ايران لايق «جمهوری اسلامی نه يك كلمه بهتر نه يك كلمه بيشتر» هستند.

 

مردم مبارز كردستان، روشنفكران مترقی و كمونيستهای انقلابی!

مسوليت بزرگی بر عهده شماست. شما می توانيد  پرچمدار انقلاب دمكراتيك نوين و سوسياليستی در اين منطقه حساس از جهان باشيد و آينده نوينی را برای بشريت رقم زنيد.

 

  بيشك دور نوين مبارزات، وظايف جديدی بر عهده همگی ما گذشته است. روزهای خاطره آفرين و با شكوه ديگری در راهند. جانفشانی ها و قهرمانی های زيادی بايد از خود نشان دهيم. با دشمنی غدار روبروئيم كه برخورد قهری با وی اجتناب ناپذير است. تدارك پيروزمند اين نبرد تلاش و سختكوشی بسياری می طلبد. اينكه مبارزات ما اين بار به پيروزی و رهايی كامل دست يابد منوط به آن است كه از تجارب مثبت و منفی مبارزه در كردستان - در زمينه های سياسی و نظامی- بياموزيم، فراتر از آن از تجارب مثبت و منفی موج اول انقلاب های پرولتری - از كمون پاريس تا انقلاب اكتبر روسيه تا انقلاب فرهنگی در چين - درس گيريم و با تكيه به آن درسها راه پيروزی را هموار كنيم. اينكه موج جديد مبارزات مردم بشارتگر مرحله دوم انقلاب پرولتری شود يا خير؟ بستگی به تلاش كمونيستهای انقلابی دارد كه  با تكيه به سنتز نوينی از علم انقلاب نقش پيشاهنگی خود را ايفا كنند و طبقه كارگر، ملل ستمديده، زنان و جوانان را حول اهداف عالی و انترناسيوناليستی متحد كرده و به پيروزی دست يابند.

 

 24 ارديبهشت 1389

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 اعدام های اخير و اعتصاب سراسری در کردستان
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست)
 در تاريخ
 2010-06-22
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در