Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 مسئله ی ملی   سه-شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ می ۲۰۱۹                    
 
ما کردهای انترناسیونالیست اعلام می کنیم که:

ما کردهاي انترناسيوناليست:

جنگ کثيف دولت بوش عليه مردم عراق را محکوم مي کنيم.

اشغال افغانستان توسط ارتش هاي آمريکا و انگليس و آلمان و ديگران را محکوم مي کنيم.

تجاوز نظامي آمريکا به هر کشوري و تحت هر بهانه اي را محکوم مي کنيم.

قدرت گيري بنيادگرايان مسيحي را در آمريکا بسيار خطرناک تلقي مي کنيم و آن را شبيه به قدرت گيري هيتلر در آلمان مي دانيم.

ما از جنبش هاي ضد جنگ و ضد گلوباليزاسيون سرمايه داري در سراسر جهان و در داخل آمريکا حمايت مي کنيم و با آنها اعلام همبستگي انترناسيوناليستي مي کنيم.

 

ما کردهاي انترناسيوناليست به تاريخ امپرياليسم آمريکا در خاورميانه آگاهيم و اعلام مي کنيم که:

دولت آمريکا بزرگترين منبع حمايت از مرتجع ترين نيروهاي سياسي در خاورميانه بوده است.

دولت آمريکا، مخوفترين سازمان هاي امنيتي رژيم هاي سلطنتي عربستان سعودي، رژيم شاه در ايران، رژيم نظاميان ترکيه را تعليم داده تا مردم اين کشورها و آزاديخواهان آن را سرکوب کنند.

دولت آمريکا، در نيم قرن گذشته دولت فاشيستي اسرائيل را بجان مردم فلسطين انداخته و اين ملت را از همه حقوق خود محروم کرده است.

دولت آمريکا و دولتهاي اروپائي براي سرکوب انقلاب ايران راه را براي به قدرت رسيدن خميني و رژيم جمهوري اسلامي ايران باز کردند و  به مدت 25 سال بيدريغ از آن حمايت کردند.

دولت آمريکا، پدر و مادر ارتش فاشيستي ترکيه است که در 20 سال گذشته بطور سيستماتيک روستاهاي کردستان ترکيه را با خاک يکسان کرده و مردم کرد را قتل عام و آواره کرده است.

دولت آمريکا در دوران رياست جمهوري ريگان و پدر بوش به رژيم صدام حسين سلاح هاي شيميائي داد تا بر سر مردم کردستان عراق بريزد.

دولت آمريکا در سال 1975 ملامصطفي و مبارزين کردستان عراق را  به رژيم فاشيستي صدام حسين فروخت.

با چنين بيلاني کدام احمقي است که ادعاهاي جورج بوش را در مورد "دموکراسي و آزادي" باور کند؟

 

ما کردهاي انترناسيوناليست اعلام مي کنيم که بوش دوست مردم کرد و هيچ يک از مردم خاورميانه نيست.

دعواي دولت بوش با القاعده، با رژيم صدام حسين و با رژيم جمهوري اسلامي ايران دعواي مافياي بزرگ با مافياهاي کوچکتر است. براي ايجاد خاورميانه اي که متعلق به مردم خاورميانه باشد مردم خاورميانه بايد همه آنها را بدست خود سرنگون کنند و امپرياليسم آمريکا را از خاورميانه بيرون کنند.

 

دولت بوش دوست مردم کرد نيست. ما دوستان خود را در آمريکا داريم.

دولت آمريکا دوستان خود را در ميان کردها و ايراني ها و ترکها و عربها دارد. ما مردم خاورميانه هم دوستان خود را در آمريکا داريم.

دوستان ما  جوانان ضد امپرياليست آمريکا، کمونيستهاي انقلابي و ملت سياهپوست تحت ستم آمريکا، و همه زنان و مرداني هستند که در مقابل جنگ امپرياليستي غارتگرانه و جنايتکارانه دولت خود گفتند: نه! به نام ما نه!

دوستان ما در ميان مردم آمريکا، زنان هستند که دولت جورج بوش مي خواهد حق سقط جنين وبسياري از حقوق ديگرشان را از آنان بگيرد.

دوستان ما مردم بومي سرخپوست آمريکا هستند که بطور سيستماتيک توسط ارتش فاشيست آمريکا نسل کشي شده اند.

دوستان ما کارگران سفيد و سياه و لاتين و چيني و غيره در آمريکا هستند که مانند کارگران کرد و ترک و ايراني و عرب در چرخ دنده هاي گلوباليزاسيون سرمايه داري له مي شوند و ذره ذره مي ميرند.

 

 دوستان و رفقاي عزيز: دوش به دوش يکديگر به سفر جورج بوش به آلمان اعتراض کنيم و پيام انزجار خود را از جنايتهاي امپرياليسم آمريکا به گوش جهانيان برسانيم. اينها در ميان مردم جهان تفرقه مي اندازند که بر آنان حکومت کنند. ما بايد متحدانه عليه قدرتهاي امپرياليستي جهان و تمام رژيم هاي مرتجع مانند رژيم جمهوري اسلامي ايران، جمهوري فاشيستي ترکيه، رژيم مرتجع جديد در عراق، رژيم هاي مرتجع عرب در خاورميانه و سراسر جهان مبارزه کنيم و کره زمين را از وجود اينان پاک کنيم و بدست خودمان جهاني بسازيم که واقعا متعلق به مردم جهان باشد.

ديدار در صف مبارزه عليه سفر جورج بوش

زنده باد همبستگي انترناسيوناليستي مردم سراسر جهان

 

کردهاي انترناسيوناليست در آلمان

17 فوريه 2005                                   e-mail: [email protected]

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 ما کردهاي انترناسيوناليست
 نوشته
 گروهی از کردهای انترناسیونالیست در آلمان
 در تاريخ
 2005-02-17
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در