Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 مسئله ی ملی   سه-شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ می ۲۰۱۹                    
 
با درودهای گرم کمونیستی28 مین سالگرد بنیانگدازی سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران کومه له را به رهبری، کادرها، اعضا و پی

در گرامیداشت روز کومه له

با درودهای گرم کمونیستی

 

رفقا! 28 مین  سالگرد بنیانگدازی سازمان کردستان حزب کمونیست ایران (کومه له) را به رهبری، کادرها، اعضا و پیشمرگان فداکار تبریک میگوییم .از زمان بنیانگذاری کومه له توسط رفقایی همچون کاک فواد مصطفی سلطانی، کومه له سالهای پراز فراز ونشیبی را سپری کرده ونقش و جایگاه قابل توجه ای را در مبارزات حق طلبانه خلق کرد داشته است.

مبارزات  مردم کردستان طی حاکمیت رژیم شاه و جمهوری اسلامی برای  رهایی از ستم ملی و حق تعیین سرنوشت خویش،  همیشه الهام بخش مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران و منطقه بوده است. رادیکالیسم جنبش کردستان و سازش ناپذیری آن در مقابل دشمنان رنگانگ داخلی و خارجی قلوب توده های ستمدیده  را فتح کرده است.

منطقه خاورمیانه با اشغال عراق توسط امپریالیسم آمریکا مرکز تلاطمات سیاسی جهان شده است. در چنین شرایطی مرتجعین رژیم اسلامی میخواهند با گروگان گرفتن مردم ایران چند صباحی بیشتر به حاکمیت ننگین خود ادامه دهند. امروزه تنها سیاست صحیح برای نیروهای  کمونیست و انقلابی این است که فعالانه برای سرنگون کردن رژیم جمهوری اسلامی مبارزه کنند و در عین حال از آینده ای که امپریالیسم آمریکا برای ایران تدارک دیده جلو گیری کنند. ضدیت با ارتجاع و امپریالیسم ، بیان فشرده سیاست قطب سوم است که باید هر چه سریعتر صدای متشکل و منسجمی بیابد.

به اعتقاد ما تنها سیاست تاکتیکی صحیح برای این دوره کمک به ایجاد یک جبهه انقلابی است؛ جبهه ای که بازتاب منافع عمومی مردم در مقابل دولت ارتجاعی جمهوری اسلامی و امپریالیستهای آمریکائی و بدیلهای آن برای ایران، باشد. این جبهه انقلابی باید متکی بر اتحاد انقلابی مردم ایران باشد. تلاش برای شکل گیری این اتحاد اصولی و انقلابی بخشی از نیاز فوری نیروهای پیشرو جامعه می باشد . بی جهت نیست که هر گونه ابتکار عمل انقلابی در این زمینه مورد استقبال بخشهای وسیعی از نیروهای انقلابی و چپ جامعه قرار میگیرد. امروز در کردستان عده ای که در گذشته بخشی از جنبش مقاومت مردم کردستان بودند، فعالانه به حمایت از برنامه های سیاسی آمریکا بلند شده اند و خطر آن است که تبدیل به نیروهای دست نشانده امپریالیسم جنایتکار آمریکا شوند.  بدین خاطر باید سیاست صحیح و جسورانه ای پیش گذاریم و اجازه ندهیم بار دیگر مبارزات و جانفشانی توده های زحمتکش به بیراهه رود. بدون شک سازمان شما نیز میتواند در شکل گیری این قطب انقلابی نقش مهمی ایفا کند.

زنده باد مبارزات حق طلبانه خلق کرد!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی! مرگ برامپریالیسم!

زنده باد انقلاب! زنده باد کمونیسم!

حزب کمونیست ایران ( مارکسیست لنینست مائوئیست)

بهمن ماه 1385

 

 

 

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 در گرامیداشت روز کومه له
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست)
 در تاريخ
 2008-01-21
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در