Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 سربداران   چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ برابر با ۲۲ می ۲۰۱۹                    
 
مبارزات تاریخی جنبش نوین کمونیستی ایران را گرامی بداریم!

 

مبارزات تاریخی جنبش نوین کمونیستی ایران را گرامی بداریم!

 

به مناسبت سی و یکمین سالگرد قیام مسلحانه سربداران در آمل

 

 5 بهمن مصادف است با سالگرد قیام مسلحانه سربداران در شهر آمل؛ روزی که برگ درخشانی بر صفحات تاریخ جنبش نوین کمونیستی ایران افزوده شد. اتحادیه کمونیست های ایران که پس از وقایع خونین خرداد 1360 سازماندهی قیام مسلحانه را در دستور کار خود قرار داده بود، توانست با تمرکز قوای مسلح خود در جنگل های اطراف شهر آمل و پس از ماه ها جنگ و گریز  با قوای دشمن، سرانجام طرح قیام مسلحانه خود را در شهر آمل عملی کند.

از شبانگاه پنج بهمن تا عصر شش بهمن شهر آمل شاهد جنگی انقلابی و از جان مایه گرفته با نیروهای نظامی جمهوری اسلامی بود. نبردی جسورانه که با وجود گذشته سه دهه یادآوری شجاعت رزمندگانش رنگ مهر و شعف بر چهره ی مردم می نشاند و هراس بر دل عمال جمهوری اسلامی می افکند.

مبتکر این نبرد کمونیست هایی بودند که خطر شکست قطعی و نهائی انقلاب 1357 را در مقابل خود دیدند و آن را بر نتابیدند.

آنان این آموزه و رفتار لنین را بکار بستند که بدون دخالتگری فعال کمونیست های انقلابی در اوضاع عینی و روندهای سیاسی جاری، اوضاع انقلابی شکل نخواهد گرفت؛ فرصت های انقلابی از کف خواهند رفت؛ نه تنها تغییرات مهمی صورت نخواهد گرفت بلکه جامعه به قهقهرا خواهد رفت.

آنان به دنبال عملی کردن این آموزه مائو بودند که: قدرت سیاسی از لوله تفنگ بر می خیزد و خلق بدون ارتش خلق هیچ چیز نخواهد داشت.

با تکیه بر این حقایق تاریخی و اثبات شده بود که اتحادیه کمونیست های ایران توانست خلاف جریان حرکت کند و مهر پرولتاریای آگاه را بر یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ مبارزه طبقاتی ایران بکوبد. اتحادیه کمونیست ها علیرغم شکستی که در این نبرد متحمل شد، درس ها و دستاوردهای مهمی برای تکامل جنبش کمونیستی در ایران بر جای گذارد که متعلق به همه رزمندگان راه رهائی استثمار شوندگان و ستمدیدگان جهان است. کتاب پرنده نوپرواز* تاکید می کند که : «روز پنج بهمن فقط متعلق به یك سازمان یا حزب مشخص نیست. یادآوری اش به همه ستمدیدگان غرور و سربلندی می بخشد. اینكه بزرگداشت روز پنج بهمن به یك سنت انقلابی بدل شود و فرا گیر شود اساسا به تلاش كلیه نیروهای انقلابی و كمونیست بستگی دارد. مسلما با به پاخیزی مجدد توده ها و به میدان آمدن نسل جوان انقلابی زمینه برای اینكار بیشتر فراهم شده است. زمانی كه باد به بادبان انقلاب افتد، همگان بیشتر ارزش ستاره را درجهت یابی مسیر كشتی درخواهند یافت.»

شرکت کنندگان در این قیام کسانی بودند که در پی تغییر این جهان وارونه بودند. پیشروانی که هر یک از دریچه و تجارب مبارزاتی مختلف به انتخاب آگاهانه دست زدند. آنان در پروسه مطالعات نظری و شرکت درجدل های فکری دریافتند که جهان بینی، موضع و روش کمونیستی، صحیح ترین، انقلابی ترین، علمی ترین، همه جانبه ترین و  منسجم ترین جهان بینی، موضع و روش است که با اتکا به آن می توان صف متحدی از کلیه ستمدیدگان جامعه و جهان، از پیشروان جنبش های کارگری و زنان، از ملل ستمدیده و جوانان و روشنفکران و هنرمندان تشکیل داد و آگاهانه برای نابودی جهان کهنه و بنای جهانی بنیادا متفاوت و بهتر جنگید. شور و آگاهی، اراده جمعی و شادابی فردی، هم دلی و هم یاری، از خود گذشتگی و تحمل دشواری ها،  نهراسیدن از مرگ و جنگیدن برای اهداف بزرگ و عالی در زندگی که در میان رزمندگان سربدار موج می زد از این جهان بینی بر می خاست. 

افراد شرکت کننده درقیام سربداران پیشروانی از جامعه بودند که هر یک با شرکت فعال در عرصه های مختلف مبارزه طبقاتی آبدیده شده بودند. آنان تجارب مبارزات انقلابی متنوعی چون جنبش دانشجویی در خارج از کشور، جنبش کارگری در جنوب، جنبش دهقانی در آذربایجان، شمال و فارس و مبارزه مسلحانه در کردستان را پشت سر گذاشته بودند. آنان با تکیه بر حقیقت جوئی، خطاهای خود را طی دوران 60 – 1357 به نقد کشیدند و با گسست از ایده های غلط حاکم بر جنبش کمونیستی مسئولیت تاریخی خویش را بر عهده گرفتند و توانستند با نثار خون خویش میراثی انقلابی از خود برای نسل آینده باقی گذارند.

از هر فرصتی باید سود جست و توده های مردم به ویژه جوانان را با این تاریخ و درس های  قیام سربداران، با افکار و تشکیلات حزب کمونیست ایران (م.ل.م) آشنا کرد و برای نبردهای تعیین کننده فردا تدارک دید.

 

*کتاب پرنده نو پرواز به جمعبندی از مبارزه مسلحانه سربداران اختصاص دارد.

نوشته های منتشر شده در باره قیام آمل، جملگی در بخش «سربداران» در سایت قدیم و جدید حزب کمونیست ایران (م.ل.م) قابل دسترس می باشند. همچنین می توانید به وبلاگ زیر مراجعه کنید:

http://parandenoparvaz.blogspot.fr/

 

 

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 مبارزات تاریخی جنبش نوین کمونیستی ایران را گرامی بداریم!   به مناسبت سی و یکمین سالگرد قیام مسلحانه سربداران در آمل
 نوشته
 حزب كمونیست ایران (ماركسیست – لنینیست – مائوئیست)
 در تاريخ
 2013-01-20
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در