Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 سربداران   سه-شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ می ۲۰۱۹                    
 
فرخ نگهدار و وصیتنامهی خمینی

فرخ نگهدار و  وصیتنامهی خمینی

 

فرخ نگهدار، رهبر معلوم الحال سازمان فدائیان اکثریت از جنایت هایش ممنون است! وی در گفتگو با برنامه ی «بی پرده، بی تعارف» در «صدای آمریکا» (در مصاحبه با آقای فلاحتی- 3 مارس 2013) با وقاحت اعلام کرد که از همکاری سازمان اکثریت با سپاه پاسداران در سرکوب قیام آمل 5 بهمن 1360 پشیمان نیست و در آینده نیز در شرایطی مشابه دست به چنین جنایتی خواهد زد.

http://ir.voanews.com/media/video/1614359.html?z=3327&zp=1

شاید به جرات بتوان گفت که خارج از دایره ی سران جمهوری اسلامی هیچ کس به اندازه ی فرخ نگهدار قادر به بازتابِ حس کینه و خشم خمینی نسبت به قیام آملِ سربداران نیست و خارج از دایره ی «راهیان امام» هیچ کس به اندازهی وی وفادار به وصیت نامه ی خمینی نیست که گفت، اتحادیهی کمونیستها و آمل را فراموش نکنید! سران جمهوری اسلامی هر ساله در سالروز 5 بهمن نوحه سر می دهند و لاف جنایتهایشان علیه سربداران را می زنند. نگهدار نیز چنین میکند. هنگامی که فرخ نگهدار علیه قیام آمل دهان باز میکند چهرهی کریه و سخنانِ خمینی را به یاد می آورد که گفت: «این ها همه ی قوایشان را جمع کردند و به آمل آن حمله ی وحشیانه ی غافلگیرانه را کردند». بسیاری از  جانیان و آدمکشان جمهوری اسلامی که امروز در زمره ی کارخانه داران و سرمایه داران «محترم» کشور هستند کارنامه ی جنایات خود را در آمل دست مایه ی بالا رفتن از «نردبان ترقی» کردند. فرخ نگهدار نیز بی شک بی نصیب نمانده است. فرخ نگهدار یک بار دیگر از کارنامه ی سازمان خود در لو دادنِ مخالفین جمهوری اسلامی و همکاری با دستگاه امنیتی رژیم دفاع کرد و وقیحانه به چنین سیاست و اخلاقی مباهات ورزید. او مانند هر جنایت کارِ دیگر مختار است حیات انگلی خود را هر طور که صلاح می داند سر کند. اما وای به حال جامعه ای که در راس آن اصول اخلاقی و سیاسی امثال فرخ نگهدار حاکم باشد.

فرخ نگهدار ما را تهدید میکند! جوابمان از دهان نسل جوان کمونیستهای ایران چنین است:

 

«پیمان سرخ»

 از: آزاد- به مناسبت سی امین  

سالگرد قیام سربداران در آمل

     

نیامده ام به آمل

   برای وداع با پیکر سرختان

      بل می جویم در این شبانگاه

          سلاح بر زمین افتادهاتان را

 

سلاحی با خشابی پر ز کینه

      از جنس عشق

                     که برابری می جست

                                        و به جرم همدستی با خلق بر زمین افتاد ...

 

 ما آمده ایم

 با شمایم ای گذشتگان

  ای جویندگان لطافت گل سرخ

                                                که شبانگاهان آفتاب را فریاد کشیدید ...

 

آمده ایم

             به جنگ خفاشانِ غار نشین

 آخر ما همان بذرهای کاشته شده به دستِ شما در زمینِ خلقیم

   همان نطفههای بسته شده در دریا

 

آری بی شک ما همدستِ شماییم

و کینهِ مان

 عقلهای سرخمان

 برابر جوییمان

 و ستمهای رفته برما

                              همه از جنسِ شماست

ما سرا پا کینهایم

         آخر در این روزگاران که میمکَند از وجودمان آزادی را

                                                                 دیگر صلح با زالوها معنا ندارد

آری ما آمدهایم

         تا در گسترهی این جهان

                   کارهای نیمهتمام را کنیم تمام

                                   انتقام های نگرفته گیریم

                                             دلهای غم زده دهیم جلا

                            و سفرهی برابری را به قامت جهان پهن کنیم

 پس بسپارید به یاد!

                           قرارمان

                                     روز موعود

                                                  در سرزمین بارور شده از بذرِ گلِ سرخ

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 فرخ نگهدار و  وصیت‌نامه‌ی خمینی  
 نوشته
 حقیقت 62 دور دوم
 در تاريخ
 2013-03-28
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در