Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 گزيده مقالات   سه-شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ برابر با ۱۹ مارس ۲۰۱۹                    
 
دروغ های تاریخی جمهوری اسلامی در مورد فلسطین

 

دروغ های تاریخی جمهوری اسلامی در مورد فلسطین

 شهرآشوب سمندری

1- همانطور که در کودتای 28 مرداد آخوندها با سیا همکاری کردند و دولت مصدق را سرنگون کردند در رابطه با فلسطین هم اسلام گرایانی که بعدا حماس نام گرفتند و شاخه ای از اخوان المسلمین بودند با صهیونیست ها همکاری و همدستی کردند تا سازمان آزادیبخش فلسطین (فتح) به رهبری عرفات درهم شکسته شود. در آن زمان (اواخر دهه 1970 و اوایل دهه1980) خمینی هم با اخوانی ها و حماس متحد بود. حالا مصدق و عرفات خودشان آش دهن سوزی نبودند و ملی گرا بودند. اما مثل خمینی و حماس مرتجع نبودند. علاوه بر جمهوری اسلامی، کشورهای عرب خلیج هم ظاهرا از فلسطین دفاع می کردند اما در پشت پرده با اسراییل همکاری می کردند. همکاری جمهوری اسلامی و اسراییل در رسوایی موسوم به  «ایران گیت» رو شد.

2- مسئله لبنان و فلسطین را هم بهتر است بدانیم چیست. هنگامی که حزب الله لبنان و جریان امل (به رهبری موسی صدر و مهدی چمران) در لبنان به وجود آمد در اوایل سال 1980 با اسراییل که آن زمان زیر رهبری آریل شارون بود همکاری کردند و سازمان آزادیبخش فلسطین و گروه های چپی فلسطینی را در اردوگاه های پناهندگی فلسطین در لبنان محاصره نظامی کردند و بعد از کشتار جنایتکارانۀ پناهندگان فلسطینی سازمان آزادیبخش را مجبور به قبول تبعید در تونس کردند. یعنی، سازمان امل/حزب الله و آریل شارون اسراییلی متحدانه سازمان آزادیبخش فلسطین را از لبنان بیرون کردند در حالیکه لبنان اولین و مهمترین مقر سیاسی و نظامی جنبش آزادیبخش فلسطین در خارج از خاک فلسطین بود که از آن جا مقاومت و مبارزه اش را علیه اسراییل پیش می برد. این هم از ضربات بزرگ دارودسته خمینی و حزب الله و موسی صدر به جنبش فلسطین بود. همه مردم فلسطین می دانند که «مقاومت لبنان» دست کمی از اسراییل در سرکوب فلسطینی ها نداشت. فقط کافی است به خاطرات فلسطینی ها از جنایت اینها در اردوگاه های پناهندگان فلسطینی در بیروت رجوع کنید.

3- بلندگوهای دروغگویی جمهوری اسلامی طوری تبلیغ می کنند که گویا دفاع از فلسطین از زمانی که خمینی روز جمعه آخر ماه رمضان را روز قدس خواند شروع شد و قبل از آن در جهان اصلا کسی نه می دانست فلسطین چیست و صهیونیسم چیست. کافیست به تاریخ رجوع کنید و ببینید که دفاع از فلسطین و مبارزه علیه اسراییل از سال 1968 بخشی از جنبش جهانی دانشجویی و جوانان از آمریکا تا هند بوده است. چین سوسیالیستی تحت رهبری مائوتسه دون (1949-1976) هرگز حاضر نشد موجودیت اسراییل را به رسمیت بشناسد. کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی که تحت رهبری گروه های چپ و کمونیست بود، جنبش های جوانان و دانشجویی در اروپا و آمریکا از حامیان بزرگ جنبش فلسطین بودند و مشروعیت اسراییل را در سطح جهانی از بین برده بودند و مردم جهان را آگاه کرده بودند که به قول باب آواکیان، بزرگترین ظلمی که بعد از هولاکاست (کشتار میلیون ها یهودی در کوره های آدم سوزی هیتلر) به مردم یهود شده است تشکیل دولت اسراییل بوده است. جنبش جهانی در دفاع از فلسطین و مبارزه آنان علیه اسراییل در دهه 1960 و 1970 چنان بود که سازمان ملل متحد در سال 1974 مجبور شد به «سازمان آزادیبخش فلسطین» کرسی «ناظر»  بدهد و یک سال بعد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دهم نوامبر 1975 قطعنامه شماره 3379 را تصویب کرد که اعلام می کرد «صهیونیسم شکلی از نژادپرستی و تبعیض شدید است». اما این مصوبه در سال 1991 در سازمان ملل پس گرفته شد. یعنی درست 12 سال بعد از این که به اصطلاح روز قدس در جهان راه اندازی شده بود. اصلا با دوستانی مثل جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان که در جنوب لبنان، مقاومت فلسطین را مثله مثله می کردند فلسطینی نیازی به دشمن نداشتند!

4- جمهوری اسلامی جنبش سکولار فلسطین را دینی کرد. آرمان فلسطین را که دزدیده شدن سرزمین هایشان بود را «قدسی» و «الهی» و تبدیل به جنگ میان ادیان کرد و به این ترتیب به دولت دینی اسراییل مشروعیت داد.

در مورد خیانت ها و جنایت هایی که جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان و جنبش امل علیه مبارزات مردم فلسطین برای پس گرفته سرزمین های دزدیده شده شان مرتکب شده اند می توان هزاران صفحه قلم زد.

توضیح عکس: تظاهرات مقاومت فلسطین در بیروت سال 1979

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 دروغ های تاریخی جمهوری اسلامی در مورد فلسطین
 در تاريخ
 2017-06-24
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷ���د .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در