Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 گزيده مقالات   پنجشنبه ۸ فروردين ۱۳۹۸ برابر با ۲۸ مارس ۲۰۱۹                    
 
تجمع اعتراضی علیه گردهمایی سران کشورهای امپریالیستی و ترامپ در پاریس!

تجمع اعتراضی علیه گردهمایی سران کشورهای امپریالیستی و ترامپ در پاریس!

 

 

روز 10 نوامبر فعالین گروه مانیفست انقلابی در اروپا که فعالین حزب کمونیست ایران (م.ل.م) هم بخشی از آن هستند در پاریس گردهم آمدند تا برای تظاهرات ضد ترامپ و امپریالیست ها و مرتجعین تدارک بیشتری ببینند. در عین حال در سمیناری عمیق و الهام بخش در مورد برخی موضوعات خاص مربوط به سنتزنوین (ناسیونالیسم، حقیقت طبقاتی، سیاست هویتی، جایگاه جبر در جامعه کمونیستی و تفاوت اعمال زور در دوران گذار سوسیالیستی با اعمال زور بورژوایی در دولت دیکتاتوری بورژوازی و غیره ) شرکت کردند.

شرکت در تجمع اعتراضی روز 11 نوامبر        

روز شنبه، دهم نوامبر، مکرون  (رئیس جمهور فرانسه) و مرکل (صدراعظم آلمان) به محل امضای پایان جنگ جهانی امپریالیستی اول در یازدهم نوامبر سال 1918 رفتند. پایان این جنگ خونین امپریالیستی زمانی سرعت گرفت که یکسال پیش از آن در اکتبر 1917 در روسیه که یکی از طرف های جنگ بود، انقلاب کمونیستی به پیروزی رسید. شعار لنین در این انقلاب و در ضدیت با جنگ جهانی امپریالیستی اول، «تبدیل جنگ امپریالیستی به جنگ داخلی انقلابی» بود. سربازانی که تحت تاثیر تبلیغ و ترویج بلشویک ها بودند تفنگ هایشان را به سمت دشمنان طبقاتی در داخل روسیه برگرداندند و در جبهه ها به سربازان آلمانی فراخوان دادند که ما نباید برای بورژوازی خود یکدیگر را بکشیم و کشته شویم بلکه برای هدفی دیگر باید بجنگیم: برای نابود کردن نظام سرمایه داری و ساختمان یک جامعه نوین سوسیالیستی بر مبنای انترناسیونالیسم پرولتری با هدف رهایی بشریت و استقرار جامعه کمونیستی در سراسر جهان.

 

روز یکشنبه مکرون همراه با ترامپ و پوتین و مرکل و دیگر رهبران کشورهای امپریالیستی و شماری از روسای کشورهای تحت سلطه مراسمی نمایشی به یاد صدمین سال جنگ جهانی اول برگزار کردند.

تجمع اعتراضی از ساعت 14 در میدان رپوبلیک آغاز شد. بلوک ما تحت عنوان فعالین «رفیوز فاشیسم در اروپا» و در اتحاد با ائتلاف گسترده ای که این میتینگ را فراخوان داده بود، در آن شرکت کرد. یک هفته قبل از این تجمع و بر مبنای یک فراخوان اولیه ائتلاف، حدود دویست نفر گردهم آمدند که شامل برخی سخنرانی ها بود.

اولین بخش اطلاعیه «فعالین رفیوز فاشیسم در اروپا» در وبسایت این ائتلاف نصب شده است و با پیوندی به سایت زیر که کل اطلاعیه در آنجاست مرتبط است:

nouveaucommunismefrance.wordpress.com

در میدان رپوبلیک احزاب و سازمان ها که شامل حمایت کننده گان از جنبش فلسطین در محکومیت نتانیاهو فاشیست و دولت اشغالگر اسرائیل، کردهای ترکیه که علیه حضور اردوغان در این مراسم بود همراه دیگر  گروههای ضد فاشیست و فعالین فمنیست ... بود با بنرها و شعارهایشان در میدان مستقر شدند. گروه ما نیز با میز نشریه و کتاب و بنرها در نقطه ای مستقر شد. سه هزار اعلامیه (ترجمه فارسی آن در وبسایت موجود است) به زبان های فرانسه و انگلیسی پخش شد. ویدئوی سخنرانی های باب آواکیان و کتاب کمونیسم نوین و دیگر کتاب های مربوط به کمونیسم نوین به زبان های مختلف روی میز کتاب بود و فعالین گروه ما در میان جمعیت آن را تبلیغ می کردند.

یک ویدیو کلیپ تبلیغاتی نیز توسط فعالین گروه مانیفست انقلابی در فرانسه ساخته شده بود که می توانید آن را در فیس بوک حزب مشاهده کنید.

مضمون دو بنر بزرگ بلوک ما به این ترتیب بود:

بنر اول به زبان فرانسه: انقلاب و نه چیزی کمتر از آن. با امضای وبسایت نشریه رولوشن. و «کمونیسم نوین در فرانسه»

بنر دوم به زبان فرانسه:  بشریت نیازمند یک انقلاب کمونیستی است. مرگ بر جمهوری اسلامی ایران. با امضای حزب کمونیست ایران (م.ل.م)

 

فعالین و هواداران حزب کمونیست ایران (م ل م)

11 نوامبر 2018

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 تجمع اعتراضی علیه گردهمایی سران کشورهای امپریالیستی و ترامپ در پاریس!
 در تاريخ
 2018-11-12
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در