Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 گزيده مقالات   جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸ برابر با ۰۷ ژوئن ۲۰۱۹                    
 
اطلاعیه گروه مانیفست کمونیست انقلابی در آلمان در حمایت از فراخوان «عصیان زنان ایران علیه حجاب اجباری»

اطلاعیه گروه مانیفست کمونیست انقلابی در آلمان در حمایت از  فراخوان «عصیان زنان ایران علیه حجاب اجباری»

 

در هشت مارس 2019

 

از شورش زنان ایران علیه چهل سال حجاب اجباری حمایت کنیم!

علیه ستم بر زن و پدرسالاری در سراسر جهان بجنگیم!

 

فراخوان مهمی از سوی فعالین زیرزمینی جنبش زنان در ایران انتشار یافته که خواهان حمایت انترناسیونالیستی از مبارزات زنان ایران با حجاب اجباری شده است. این فراخوان مورد حمایت جمعی از کارگران، هنرمندان، معلمان و دانشجویان انقلابی نیز قرار گرفته است.

امسال چهلمین سالگرد شورش زنان علیه فرمان حجاب اجباری حکومت اسلامی است. «فرمان حجاب» در واقع، افتتاحِ به قدرت رسیدن یک رژیم تئوکراتیک فاشیست در ایران بود. دولت اسلامی قانون شریعت را در ایران حاکم کرد که بر کلیۀ جوانب زندگی شخصی و عمومی مردم، از جمله سن ازدواج، حضانت فرزندان، ارث، دسترسی به آموزش و شغل، سفر و رفتار جنسی مردم فرمان می راند. به یک کلام،  دراین حکومت، بدن زن و حقوق وی، تحت حاکمیت قانون بیرحم و خشن شریعت است.

در سال 1979 زنان دست به شورشی 6 روزه علیه فرمان حجاب اجباری زدند و نسبت به ماهیت پدرسالانه و ارتجاعی رژیم جدید، هشداری سراسری دادند. آنان فریاد زدند: ما انقلاب نکردیم که به عقب برگردیم!

دولت اسلامی ماشین تبلیغاتی عوامگرا و ضد زن خود را علیه شورش زنان به کار گرفت و مقاومت آنان را «غربی» خواند. زنان با قدرتمندی پاسخ دادند: آزادی زن جهانی است! نه غربی است نه شرقی!

در چهل سال گذشته، ده ها هزار زن به علت مقاومت علیه حجاب اجباری،  دستگیر، زندانی و شکنجه شده و مورد ضرب و شتم و آزار جنسی قرار گرفته اند. فراخوان عصیان علیه حجاب اجباری، بر موضوع بسیار مهمی انگشت می گذارد و می گوید: مبارزه ما با حجاب اجباری مبارزه ای علیه کلیۀ اشکال ستم و پدرسالاری در سراسر جهان است.

در واقع، زنان در سراسر جهان تحت ستم هستند. هرچند در نقاط مختلف دنیا، به علت وجود روابط اقتصادی و اجتماعی متفاوت، ستم بر زن شکل های متفاوتی به خود می گیرد، اما ستم بر زن جهانی است. به طور مثال، زنان (و به طور عموم، مردم) در کشورهای غربی، به این علت که کشورهای امپریالیستی غرب در راس ثروت های جهان نشسته اند، از امتیازاتی برخوردارند. با این حال، زنان این کشورها نیز نیاز به رهایی دارند. خشونت علیه زنان در آلمان هرگز محدود به برخی موارد شنیع که توجه مدیا را جلب کرده و سرتیتر روزنامه ها می شود، نیست. خشونت پدرسالاری پرده تاریکی بر زندگی میلیون ها زن و کودک افکنده و روح شان را نابود می کند. میلیون ها زن و کودک : هر روز، هر ساعت و هر دقیقه با این خشونت مواجهند. به طور متوسط، هر هفته سه زن به دست پارتنرها یا پارتنرهای سابقشان به قتل می رسند. در این کشور، هر روز نزدیک به یک میلیون و دویست هزار مرد «خدمات جنسی» خریداری می کنند. ارزش صنعت سکس، سر به میلیاردها یورو می زند. بخش بزرگی از جامعه، از این مسئله اصلا احساس خشم و بیزاری نمی کند و هیچ یک از احزاب بورژوایی حتا مطالبۀ تغییر جدیِ این وضعیت را نمی کنند. همین واقعیت نشان می دهد که چگونه هر سلول این جامعه از روابط پدرسالاری اشباع است و همین مسئله حکم محکومیت قطعی و مسلم نظام سرمایه داری امپریالیستی حاکم است!

در بسیاری از کشورهای اروپا (و ورای آن)، نمایندگانِ قدیمی و جاافتادۀ نظم بورژوایی حاکم با چالش رشد روزافزون نیروهای فاشیست بورژوایی روبرو هستند که مدعی اند جواب «صحیحی» برای حل بحران نظام حاکم که هر دویشان خواهان حفظ آن هستند، دارند. رشد نیروهای آ.اف.د AfD در واقع واکنشی به تغییراتی است که در این جوامع، در چند دهۀ گذشته در رابطه با نقش زنان به وجود آمده است و این تغییرات به صورت تهدید و خطری برای امتیازات و موقعیت «طبیعی» مردان دیده می شود. تحت لوای مبارزه با «ایدئولوژی جنسیتی»، هر شکلی از به زیر سوال کشیدن نقش های جنسیتیِ سنتی تهدید تلقی شده و به آن حمله می شود (در همان حال، آ.ف.د و شرکا  AfD & Co  به روشی نژادپرستانه مدعی اند که زن ستیزی پدیده ای وارداتی از کشورهای مسلمان است). به طور عاجل و قاطعانه باید در مقابل هر حمله ای که به هر یک از دستاوردها که حاصل مبارزۀ زنان در چند دهه گذشته است، ایستاد. اما این مبارزه نباید از طریق دفاع از وضع موجود پیش برده شده و به آن تقلیل یابد زیرا وضع موجود پیشاپیش کابوسی بی انتها برای شمار بیشماری از زنان است. بدون رهایی کامل زنان، هرگز بشریت رها نخواهد شد. زنان ایران در فراخوان شان چنین می نویسند:

آزادی زن، مسالۀ کلِ جامعۀ بشری است. جامعه ای که نیمی از جمعیت آن شهروند درجه دوم به حساب می آید، جامعه ای عقب مانده و خفقان آور است. هزاران سال پیش، فرودستی اجتماعی زن همراه با ظهور مالکیت خصوصی و استثمار به جود آمد. امروز، روابط مردسالارانه و پدرسالارانه، و هر معضل اجتماعی دیگر مانند جنگ های امپریالیستی و نابودی محیط زیست جملگی ریشه در عملکرد روابط تولیدی سرمایه داری دارند. پس، ما خواهان جهانی بدون استثمار و بهره کشی، بدون تبعیض و ستم و سرکوب، بدون جنگ و نابودی محیط زیست هستیم. جامعه ای که نه فقط هر زن بلکه هر انسانی فارغ از جنسیت، هویت و ملیت، باور و عقیده، یک انسان کامل محسوب شده و در آن، امکانات همسان برای کل بشریت در مسیر یک زندگی انسانی و بالفعل کردن توانایی ها، خلاقیت ها و امیدهایش فراهم است. جامعه ای که شکوفایی هر انسان، شرط شکوفایی همگان است.

 

بله به واقع که چنین است! برای تبدیل این رویا به واقعیت ما نیاز به انقلاب کمونیستی در همه جا داریم. بشریت نیاز به کمونیسم نوین دارد که اعلام می کند: بر سر آینده زنان -- یعنی، نیمی از بشریت-- جنگ شدیدی درگیر است. این جنگ با جنگ برای آیندۀ کل بشریت کاملا درهم تنیده است. و مبارزه زنان در ایران بخش بسیار مهمی از این مبارزه است. باید تمام و کمال از این مبارزه حمایت کنیم.

 

هواداران گروه مانیفست انقلابی (اروپا)

 

تظاهرات در برلین. روز جمعه هشت مارس 2019 -- بلوک عصیان

به  بلوک عصیان در تظاهرات روز جمعه هشت مارس در برلین بپیوندید. برای اطلاع یافتن از مکان تظاهرات و برنامه های دیگر از طریق توئیتر به هشتگ های زیر مراجعه کنید:

Twitter at #OSYAN

 and

#OSYANBERLIN

ViSdP: A. Kramer, 70178 Stuttgart

 

با ما از این طرق در تماس باشید:

 

Contact:

[email protected]

8mars2019@gmail.com

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 از شورش زنان ایران علیه چهل سال حجاب اجباری حمایت کنیم!
 در تاريخ
 2019-02-17
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در